Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

479. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško, stran 1543.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 in 52/16), 4., 11., 13. in 17. člena Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 16. 2. 2017, sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) odloča o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), v podaljšanem obratovalnem času, razloge za preklic soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, izredno podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi. Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi meril sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom državnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
4. člen
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa državni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec oziroma kmet predlaga podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
II. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
5. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije se upoštevajo tudi naslednja merila:
– območje in značilnosti območja, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– potrebe gostov,
– vključenost obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo (potrebe razvoja turizma),
– kršitve javnega reda in miru, posredovanje policije in inšpekcijskih služb.
6. člen
Pred izdajo soglasja lahko opravi pooblaščeni delavec občinske uprave ogled gostinskega obrata oziroma kmetije in o tem napiše uradni zaznamek.
7. člen
Občinska uprava lahko izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času veže na zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna varnost, nemoteč odhod gostov iz gostinskega lokala, …). Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, lahko občinska uprava izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas zadrži.
III. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
8. člen
Gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih, kjer je dovoljeno bivanje, lahko na podlagi soglasja občinske uprave obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– gostinski obrati, ki opravljajo tudi storitve nočnih klubov in diskotek oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, ter imajo prostor za ples, proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice in prostor za nastopajoče med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 3. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 1. ure naslednjega dne.
9. člen
Gostinski obrati, ki obratujejo izven stanovanjskega območja oziroma izven območja dovoljenega za bivanje lahko na podlagi soglasja občinske uprave obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 5. in 6. uro zjutraj in najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– gostinski obrati, ki opravljajo tudi storitve nočnih klubov in diskotek oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, ter imajo prostor za ples, proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice in prostor za nastopajoče med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 2. ure naslednjega dne.
10. člen
Stanovanjska območja so tista območja, ki so v OPN Občine Krško opredeljena kot območja stanovanj, območja centralnih dejavnosti in območja športa in rekreacije.
11. člen
Obratovalni čas, določen v 8. in 9. členu se lahko na podlagi podane zahteve podaljša za mesece maj, junij, julij, avgust, september in december še za eno uro.
12. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije izda občinska uprava Občine Krško praviloma za obdobje enega koledarskega leta.
13. člen
Gostinec oziroma kmetija mora pri občinski upravi podati vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem delovnem času na predpisanem obrazcu. Vlogo se lahko poda tudi elektronsko, v kolikor ima občina vzpostavljen elektronski sistem za oddajo vlog.
14. člen
Gostinski obrati ali kmetije, ki svojo dejavnost opravljajo na stanovanjskih območjih zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase in podobno) lahko obratujejo najdlje do 22. ure, ob petkih in sobotah pa najdlje do 24. ure.
15. člen
Gostinskim obratom, ki obratujejo znotraj objektov bencinskih servisov, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa prodajalne bencinskega servisa.
IV. IZREDNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
16. člen
Ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času in ne glede na določbe 8. in 9. člena tega pravilnika sme gostinski obrat oziroma kmetija obratovati v dodatnem izredno podaljšanem obratovalnem času ob raznih prireditvah odprtega tipa (zabave, srečanja, dogodki, …) izjemoma do 4. ure naslednjega dne. To določilo ne velja za gostinske terase oziroma odprte prostore.
O podaljšanju organ odloči na podlagi prostega preudarka, pri tem pa upošteva potrebe gostov, vključenost obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo (potrebe razvoja turizma), zaznane kršitve javnega reda in miru, posredovanje policije in inšpekcijskih služb ter bližino stanovanjskih območij.
17. člen
Ne glede na določila tega pravilnika lahko občinska uprava, ko so organizirane javne prireditve gostinskim obratom oziroma kmetiji, ki je ob, oziroma v bližini prireditvenega prostora, izda soglasje za podaljšani obratovalni čas med 22. in 4. uro naslednjega dne.
18. člen
Ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času sme gostinski obrat oziroma kmetija obratovati v podaljšanem obratovalnem času ob raznih prireditvah zaprtega tipa (proslave, srečanja, rojstni dnevi, plesi, zabave, …) do 5. ure naslednjega dne. Gostinec je v tem primeru dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
19. člen
Gostinec ali kmet mora za izdajo soglasja za izredno podaljšanje obratovalnega časa zaprositi občinsko upravo vsaj 5. dni pred dogodkom, v vlogi pa navesti datum in čas podaljšanja.
20. člen
Na eni vlogi za izredno podaljšanje obratovalnega časa se lahko poda zahtevek za izredno podaljšanje za dni v tekočem tednu. Za vsako vlogo za izdajo soglasja za izredno podaljšanje obratovalnega časa se plača ena taksa.
21. člen
V primeru kršitev javnega reda in miru oziroma posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izredno podaljšanem obratovalnem času, lahko občinska uprava odloči, da se gostinskemu obratu 1 mesec od zadnjega izrednega podaljšanja ne odobri ponovnega izrednega podaljšanja obratovalnega časa.
V. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
22. člen
V primeru, da občinska uprava na podlagi pisnih ugotovitev s strani nadzora ali večkratno ponavljajočih in utemeljenih pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih stanovanjskih objektih ugotovi, da je prišlo do kršitve javnega reda in miru in/ali kršitve obratovalnega časa, lahko soglasje o podaljšanem obratovalnem času prekliče za določen čas, oziroma se jim ga za določen čas ne izdaja.
23. člen
Gostinec lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas, v kolikor pridobi pisno soglasje stanovalcev oziroma, če v roku treh mesecev, ko je obratoval v rednem obratovalnem času ni prišlo do prijav kršitev s strani nadzora oziroma stanovalcev.
24. člen
Občinska uprava Občine Krško na podlagi 22. člena tega pravilnika po uradni dolžnosti z odločbo prepove obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter gostinskemu obratu oziroma kmetiji določi nov obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. NADZOR 
25. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
VII. PREHODNE DOLOČBE 
26. člen
Gostinec mora obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v podaljšanem obratovalnem času uskladiti do 1. 1. 2018. Za izdajo novih soglasij se določbe tega pravilnika uporabljajo po začetku njegove veljavnosti.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 23/07).
28. člen
Za ostala vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 in 52/16) in Pravilnika o merilih in za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
VIII. KONČNA DOLOČBA 
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-O408
Krško, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost