Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

477. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje, stran 1542.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), določil Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 85/13, 23/15, 84/15) se v 4. členu na koncu odstavka doda besedilo »in subvencij«.
2. člen 
V 9. členu se besedilo točk e) in f) spremeni tako, da se glasi:
»e) nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih treh mesecev od dneva prijave na javni razpis;
f) na dan prijave na javni razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Kočevje.«
3. člen 
V 10. členu se v tretji točki za besedo »promocije« doda besedilo »na področju podjetništva«.
4. člen 
(1) V tretjem odstavku 12. člena se doda nova, druga alineja, ki se glasi:
»– subvencija obrestnih mer.«
(2) V petem odstavku se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev;
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc in know-howa ter programska oprema;«
Doda se nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– stroški plačanih obresti najetih dolgoročnih kreditov pri komercialnih bankah in stroški odobritve kredita za investicije in nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.«
(3) V šestem odstavku se prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»– naložba se mora izvesti na območju Občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj tri leta po končnem izplačilu sredstev.«
(4) V sedmem odstavku se spremeni drugi stavek, tako da se glasi:
»Za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena osnovna sredstva, kot so prenos tehnologije z nakupov patentov, licenc in know-howa ter programska oprema.«
(5) V osmem odstavku se v prvi alineji črtata besedi »posamezne investicije«.
5. člen 
(1) Peti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški:
a) za samozaposlovanje: – plačani prispevki za socialno varnost;
b) za zaposlovanje: – do višine minimalne mesečne bruto plače.«
(2) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni pogoji:
Brezposelna oseba, ki se (samo)zaposluje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v Občini Kočevje;
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.«
6. člen 
(1) Naslov 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva« 
(2) V petem odstavku se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi:
»– stroški razstavljanja (najem razstavnega prostora in postavitev stojnice, pristopnina …);«
V petem odstavku se na koncu tretje alineje piko nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda novo, četrto alinejo, ki se glasi:
»– stroški promocije (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva, stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani, stroški promocijskih medijskih objav).«.
(3) V sedmem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– upravičenec predloži potrebna dokazila v zvezi z udeležbo in upravičenimi stroški (prijavnice, verificirana potrdila o opravljenem izobraževanju/usposabljanju, če obstajajo, dokazila o zaposlenosti udeleženca izobraževanja/usposabljanja/sejma v podjetju, račune in druga dokazila).«
7. člen 
(1) Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav ter s tem izboljšanje njihove konkurenčnosti.
Predmet pomoči: zaščita patenta, zaščita blagovne/storitvene znamke, zaščita modela, zaščita izuma, izdelava začetnih prototipov, raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov ter oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe.«
(2) V petem odstavku se na koncu pete alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– strošek oblikovanja in izdelave nove ali prenovljene celostne grafične podobe podjetja, izdelka ali storitve.«.
8. člen 
V šestem odstavku 16. člena se v drugi alineji besedilo »2 leti od dodelitve sredstev« nadomesti z besedilom »dve leti od končnega izplačila sredstev«.
9. člen 
(1) Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namen ukrepa: spodbujanje razvoja in ustanavljanja socialnih podjetij in dodatno zaposlovanje težje zaposljivih in ranljivih skupin brezposelnih oseb.«
(2) V petem odstavku se besedili tretje in četrte alineje spremenita tako, da se glasita:
»– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev;
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev: prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc in know-howa ter programska oprema;«.
(3) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»– naložba se mora izvesti na območju Občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj dve leti po končnem izplačilu sredstev;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata;
– najemna pogodba za poslovni prostor mora trajati vsaj dve leti od končnega izplačila sredstev.«
10. člen 
V 18. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»O dodelitvi sredstev s pisnim obvestilom odloči župan. Odločitev župana je dokončna in ni možnosti pritožbe.«
11. člen 
V 19. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Komisija mora o odpiranju, pregledu in ocenjevanju prispelih vlog voditi zapisnik.«
12. člen 
Drugi odstavek 21. člena se črta. Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pogodba mora vsebovati določilo, da je pomoč dodeljena po pravilih »de minimis«.«
13. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev pomoči in navajanja neresničnih podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.«
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015-623
Kočevje, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost