Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

474. Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, stran 1538.

  
Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije« (v nadaljevanju: gospodarska javna služba) v Občini Kočevje in obsega:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe distribucija toplote ter pravice in obveznosti izvajalca te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15, v nadaljevanju: EZ-1).
3. člen 
(pristojni organ) 
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
4. člen 
(izvajalec javne službe) 
Gospodarsko javno službo »Oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije«v Občini Kočevje opravlja JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
5. člen 
(prostorska opredelitev) 
Gospodarska javna služba se na podlagi tega odloka opravlja na celotnem območju Občine Kočevje.
6. člen 
(javna služba) 
(1) Gospodarska javna služba obsega:
– proizvodnjo toplotne energije v lastnih kotlovnicah,
– upravljanje, obratovanje in razvoj toplovodnega omrežja,
– priključevanje uporabnikov na toplovodno omrežje in
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov.
(2) Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnic, priključnih na toplovodno omrežje, vključno z dobavo ustreznih energentov.
(3) Naloge iz druge alinee prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje toplovodnega omrežja, razvoj oskrbe s toplotno energijo, izgradnjo novih delov omrežja, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja toplovodnega omrežja, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja toplovodnega omrežja ter vodenje katastra toplovodnega omrežja.
(4) Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(5) Naloga iz četrte alinee prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljane in prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim sistemom.
(6) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo distribucije toplote neločljivo povezane.
7. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na območju Občine Kočevje, ki sklenejo z izvajalcem javne službe ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
8. člen 
(sistemska obratovalna navodila) 
(1) Izvajalec javne službe mora izdati sistemska obratovalna navodila (v nadaljevanju: SON), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema. SON morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna. S SON se zlasti uredijo:
– splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote,
– obratovanje omrežja, tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kvalitetno oskrbo s toploto,
– tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge elemente.
(2) Pred objavo SON v Uradnem listu RS mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne agencije.
9. člen 
(pravilnik o tehničnih pogojih) 
(1) Podrobne osnove za načrtovanje in gradnjo energetskih sistemov ogrevanja določa Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Občini Kočevje.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka pripravi izvajalec javne službe in ga objaviti na svoji spletni strani.
10. člen 
(smiselna uporaba SON in zakona) 
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na proizvodnjo in oskrbo s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja se rešujejo v skladu z veljavnimi SON izvajalca javne službe ter zakonodajo iz tega področja.
11. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskriminacije v skladu z določbami Energetskega zakona in SON.
12. člen 
(priključitev na toplovodno omrežje) 
(1) Priključek na toplovodno omrežje je dovoljen samo s pisnim soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe, ki priključitev tudi izvede. Soglasje se izda v skladu z določili tega odloka in SON.
(2) Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku izvajalec javne službe uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v SON in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično izvedljiva.
(3) Investitor je dolžan zagotoviti izvedbo priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem ter s SON. Za vsak odmik v postopku izvedbe priključka in spremembe na priključku mora investitor ponovno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(4) V primeru, da kapacitete in zmogljivost omrežja ne omogočajo novih priključkov, je izvajalec javne službe dolžan uporabnika in občino seznaniti o trenutnih razmerah ter o pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
13. člen 
(obveznost priklopa) 
Na vročevodno omrežje morajo biti, kjer možnost priklopa obstaja, priklopljeni vsi objekti v lasti Občine Kočevje.
14. člen 
(uporaba storitev javne službe) 
(1) Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priključitev na toplovodno omrežje je izvajalec javne službe dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
(2) Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo SON.
15. člen 
(prekinitev uporabe storitev javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe lahko trajno ali začasno prekine izvajanje javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in SON.
(2) O prekinitvi je izvajalec javne službe dolžan pravočasno obvestiti:
– Občino Kočevje z obvestilom preko e-pošte ali navadne pošte,
– Uporabnike preko krajevno običajnih sredstev komuniciranja.
16. člen 
(financiranje javne službe) 
Gospodarska javna služba se lahko financira na naslednje načine:
– S strani uporabnikov na podlagi zaračunane storitve,
– iz proračunskih sredstev in
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
17. člen 
(opravljanje strokovnih nalog) 
(1) Izvajalec javne službe opravlja na podlagi javnega pooblastila, predvsem naslednje strokovne naloge:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja v zvezi s priključki na javno toplovodno omrežje, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja k posegom v varovalno območje (pas) toplovodnega omrežja,
– izdaja ostale dokumente, ki jih na podlagi področnih predpisov mora podati upravljavec področne javne infrastrukture.
(2) Izvajalec javne službe mora za toplovodno omrežje voditi kataster distribucijskega omrežja in naprav, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in odjemalcih.
18. člen 
(gradnja omrežij) 
(1) Vročevodna omrežja, priključke in kotlovnice lahko vzdržujejo ali gradijo samo za to usposobljeni izvajalci.
(2) Izvajalec javne službe sodeluje pri načrtovanju (projektiranju) ter izvedbi.
(3) Izvajalec javne službe sodeluje kot strokovni sodelavec pri tehničnih pregledih objektov, ki so ali bodo priključni na toplovodno omrežje.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-631
Kočevje, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost