Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

464. Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca, stran 1531.

  
Na podlagi tretjega odstavka 173. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa način in postopek, s katerim se dobaviteljem in gospodinjskim odjemalcem zagotovi dostop do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca.
(2) S tem pravilnikom se delno prenaša prvi odstavek, točka h Priloge I Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Poleg izrazov, določenih v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), imajo izrazi v tem pravilniku še naslednji pomen:
1. »upravičena oseba« je gospodinjski odjemalec zemeljskega plina ali na podlagi njegovega pooblastila dobavitelj zemeljskega plina,
2 »plinsko leto« je obdobje, ki traja eno koledarsko leto, in sicer od 6. ure zjutraj prvega oktobra do 6. ure zjutraj prvega oktobra naslednjega leta.
3. člen 
(dostop do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca) 
(1) Upravičena oseba v pisni ali elektronski obliki pošlje operaterju distribucijskega sistema zahtevo za posredovanje podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca (v nadaljnjem besedilu: zahteva). V zahtevi se navedejo:
– naziv in naslov gospodinjskega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko oznako odjemnega mesta pri operaterju distribucijskega sistema,
– pooblastilo gospodinjskega odjemalca, če zahtevo ne posreduje gospodinjski odjemalec,
– kontaktni podatki upravičene osebe.
(2) Operater distribucijskega sistema na podlagi zahteve upravičeni osebi omogoči brezplačen dostop do podatkov o porabi gospodinjskega odjemalca, in sicer na podlagi pridobljenih odčitkov števcev in izračunanih podatkov o porabi zemeljskega plina.
4. člen 
(podatki) 
(1) Operater distribucijskega sistema na osnovi zahteve zagotovi dostop do naslednjih podatkov:
a) splošnih podatkov o gospodinjskem odjemalcu, in sicer:
– šifra operaterja distribucijskega sistema,
– naziv operaterja distribucijskega sistema,
– šifra gospodinjskega odjemalca,
– naziv gospodinjskega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko oznako odjemnega mesta pri operaterju distribucijskega sistema,
– odjemna skupina,
– oznaka obremenitvenega profila v skladu načinom določanja dnevnega odjema iz prvega odstavka 18. člena Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16);
b) o porabi zemeljskega plina v zadnjih dveh plinskih letih, in sicer:
– določitev plinskega leta,
– poraba zemeljskega plina;
c) o porabi zemeljskega plina v zadnjih dveh obračunskih obdobjih, in sicer:
– datum pričetka obračunskega obdobja,
– datum konca obračunskega obdobja,
– poraba zemeljskega plina v obračunskem obdobju;
č) o mesečni porabi zemeljskega plina v zadnjih dvanajstih mesecih, in sicer:
– mesec,
– poraba zemeljskega plina;
d) o odčitkih plinomera v zadnjih dvanajstih mesecih, in sicer:
– datum,
– odčitek.
(2) Podatki o porabi zemeljskega plina so izraženi v kWh. Odčitki plinomera se podajo v Nm3.
5. člen 
(posredovanje podatkov) 
(1) Operater distribucijskega sistema brezplačno posreduje podatke upravičeni osebi v elektronski obliki v obliki zapisa xml in cvs na obrazcu, ki je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Na izrecno željo gospodinjskega odjemalca operater distribucijskega sistema podatke posreduje v pisni obliki.
(3) Če je upravičena oseba dobavitelj zemeljskega plina, način posredovanja podatkov določi operater distribucijskega sistema, in sicer preko elektronske pošte, spletnega portala ali preko informacijske platforme za izmenjavo podatkov ob menjavi dobavitelja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prehodna ureditev) 
Osma alineja točke a) prvega odstavka 4. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. oktobra 2018.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-297/2016
Ljubljana, dne 23. januarja 2017
EVA 2016-2430-0075
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti