Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

456. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018, stran 1489.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 14. seji dne 22. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Litija za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.575.370,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.968.600,00
70 
DAVČNI PRIHODKI
10.393.200,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.304.000,00
703 Davki na premoženje
949.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
140.200,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.575.400,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.210.900,00
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
75.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
260.000,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
704.178,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
701.178,00
73 
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
901.592,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
590.492,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
311.100,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
12.846.891,00
40 
TEKOČI ODHODKI
3.128.870,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
749.160,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
116.000,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.984.410,00
403 Plačila domačih obresti
149.300,00
409 Rezerve
130.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
6.075.021,00
410 Subvencije
69.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.487.500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
532.300,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.986.121,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.984.500,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.984.500,00
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
658.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
222.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
436.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
728.479,00
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
877.779,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
2.764.709,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
207.421,00
50 
ZADOLŽEVANJE
207.421,00
500 Domače zadolževanje
207.421,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
935.900,00
55 
ODPLAČILA DOLGA
935.900,00
550 Odplačila domačega dolga
935.900,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–728.479,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–728.479,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je planiran v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema obveznosti samo v višini dejansko vplačanih prihodkov. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v letu 2018 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto 2018. Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev. Računovodska opravila za mestno skupnost in krajevne skupnosti opravlja občinska uprava.
Vsi pravni posli, ki jih sklepajo mestna in krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu mestne oziroma krajevnih skupnosti.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe in med podkonti znotraj proračunske postavke odloča župan. O sprejemu odločitve župan obvesti pristojni odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Občina lahko na podlagi potrjene investicijske dokumentacije v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem proračunu občine, od tega:
– v letu 2019 75 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10%, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 130.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do skupne višine 130.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
9. člen 
(upravljanje premoženja) 
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in 24. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/12) občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 207.421,00 evrov pri državnem proračunu.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(obveznost poročanja) 
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2019 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2018.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja. Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/16
Litija, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti