Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

453. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brezovica, stran 1482.

  
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 16. redni seji dne 16. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o komunalnem prispevku v Občini Brezovica 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Brezovica.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim Občina Brezovica podrobno določi obstoječo komunalno opremo, komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter določi podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ter novo komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program opremljanja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega odstavka.
3. člen 
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč;
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
4. člen 
1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
2. Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
4. Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena ni namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča, namenjena redni rabi objekta, nahajajo na drugi oziroma drugih zemljiških parcelah ali njihovih delih ali za parcelo iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za površino parcele upoštevajo določila iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določajo pogoje za parcelacijo in maksimalni faktor zazidanosti (v nadaljevanju: FZ) zemljišča na enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), v katerem se obstoječi objekt nahaja.
5. Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen 
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen 
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,4;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,6.
7. člen 
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim omrežjem oziroma z javno cesto, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno javno vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno omrežje za odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen 
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti Kdejavnost:
Vrsta objekta
CC-SI
Kdejavnost
Enostanovanjske stavbe
111
1,0
Dvostanovanjske stavbe
1121
1,2
Večstanovanjske stavbe
1122
1,3
Gostinske stavbe
121
1,3
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12202
1,3
Druge upravne in pisarniške stavbe
12203
1,1
Trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost
123
1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
124
1,3
Industrijske stavbe in skladišča
125
1,3
Stavbe splošnega družbenega pomena
126
0,7
Druge nestanovanjske stavbe
127
0,7
za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti1.0
9. člen 
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme občinski svet.
10. člen 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
11. člen 
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju izračuna na način, kot je prikazano v enačbi iz 12. člena tega odloka.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po formuli iz 13. člena tega odloka.
12. člen 
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i
posamezna vrsta komunalne opreme;
j
posamezno obračunsko območje določene vrste komunalne opreme;
KP(ij)
izračunani znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Aparcela
površina parcele;
Cp(ij)
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na m2 parcele;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnost
faktor dejavnosti;
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta;
Ct(ij)
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
13. člen 
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = S KP(ij)
Oznake pomenijo:
KP
komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(ij)
izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju;
i
posamezna vrsta komunalne opreme.
14. člen 
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošteva dejanska priključenost objekta na posamezne vrste komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen 
Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi nov objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 14. členu tega odloka.
16. člen 
(1) V primeru, ko je objekt v lasti več lastnikov, se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za celotni objekt. Tako izračunani komunalni prispevek se med posamezne lastnike razdeli z upoštevanjem lastniškega deleža, evidentiranega v zemljiški knjigi.
(2) V primeru, da ima objekt vzpostavljeno etažno lastnino in na predpisani način evidentirano v zemljiški knjigi, se vsakemu etažnemu lastniku izda ločena odločba. Odmera komunalnega prispevka se naredi na podlagi lastniškega in solastniškega deleža neto tlorisne površine in parcele.
17. člen 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov in ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Brezovica.
18. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Brezovica z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Brezovica. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(8) Odločba o odmeri komunalnega prispevka, ki se izda na vlogo zavezanca, je veljavna 12 mesecev po njeni pravnomočnosti. V primeru, da komunalni prispevek ni plačan v navedenem roku ali se spremenijo podlage za odmero, občina izda novo odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
(9) Če se komunalni prispevek odmerja po uradni dolžnosti zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(10) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca, kateremu je bila izdana odločba po uradni dolžnosti. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi s sklepom o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
(11) Plačilo komunalnega prispevka je vezano na objekt, kar pomeni, da če je na zemljišču več objektov, je potrebno plačati komunalni prispevek za vsakega izmed njih.
19. člen 
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na tisto komunalno infrastrukturo, ki je bila z odločbo odmerjena.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje tistih delov, ki tečejo po zasebni lasti oziroma gradnje hišnih priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
20. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
21. člen 
(1) Če lastnik zemljišča komunalno opremlja že obstoječi objekt s posamezno komunalno infrastrukturo in dokaže, da je za to vrsto komunalne opreme oziroma infrastrukturo že plačal komunalni prispevek ali z lastnimi vlaganji zgradil ustrezno komunalno infrastrukturo, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka, in sicer do 30 % vrednosti komunalnega prispevka za posamezno komunalno infrastrukturo.
(2) Zavezanec lahko v postopku priglasi (uveljavlja) znesek vlaganj v posamezno vrsto komunalne opreme, vendar pa se bo ta pobotal le s prispevkom za isto vrsto komunalne opreme in le do višine tega komunalnega prispevka.
(3) Preplačila iz naslova minulih vlaganj v posamezno vrsto komunalne infrastrukture se ne vrača, niti se ga ne poračuna z obračunanim komunalnim prispevkom za drugo vrsto komunalne infrastrukture.
22. člen 
(1) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka v višini, kot mu je bil odmerjen.
(2) Vračilo plačanega komunalnega prispevka se izvede na podlagi odločbe, ki jo pristojni organ občinske uprave izda na podlagi vloge zavezanca, vložene v roku najkasneje 12 mesecev od nastanka dejstva.
23. člen 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja za namen gradnje komunalne opreme.
24. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 84/11) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 35/13).
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo po prej veljavnem odloku.
25. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 2/17-2
Brezovica, dne 21. februarja 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost