Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice, stran 1453.

  
Na podlagi 29. člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 13. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice 
1. člen
V Odloku o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13 in 79/15; v nadaljevanju: Odlok), se spremeni tretji odstavek 5. člena, tako da glasi:
»V primeru, da se krajevna skupnost z občino dogovori za skupno izvedbo investicije v krajevni skupnosti, mora zagotavljati svoj, z občino predhodno dogovorjen delež sredstev za plačilo investicije.«
2. člen
Spremeni se 7. člen Odloka, tako da se glasi:
»(1) Sredstva iz točke b) in točke c) 4. člena tega odloka se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo v obliki rednih mesečnih transferov po dvanajstinah letnega obsega v skladu s sprejetim finančnim načrtom do 30. dne tekočega meseca.
(2) Sredstva iz točke a) in točke d) prvega odstavka 4. člena tega odloka se krajevnim skupnostim nakazujejo na podlagi zahtevkov krajevnih skupnosti, po opravljenih delih. Krajevna skupnost mora zahtevek za izplačilo skupaj s prejetim računom poslati pristojnemu oddelku občinske uprave Občine Brežice najkasneje v roku 15 dni od prejema računa. Po pregledu del in odobritvi zahtevka pristojnega oddelka občinske uprave Občine Brežice se bodo sredstva na podlagi odredbe izplačala.
(3) Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2013
Brežice, dne 14. februarja 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.