Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

421. Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika, stran 1429.

  
Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnegakreditnega posrednika
1. člen 
(Vsebina in uporaba sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) pogoje za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika, razen potrošniških kreditov za nepremičnino,
(b) vodenje evidenc bančnih kreditnih posrednikov o poslih, sklenjenih s posredovanjem in
(c) vodenje evidenc bank o sklenjenih pogodbah o posredovanju s kreditnimi posredniki ter kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem kreditnih posrednikov.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za kreditnega posrednika, ki opravlja storitev posredovanja potrošniških kreditov za banko.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitev pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZPotK-2 oziroma Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju ZBan-2).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za namen tega sklepa banka kreditna institucija, ki je upravičena dajati potrošniške kredite na območju Republike Slovenije.
(3) Kreditni posrednik banke (v nadaljevanju bančni kreditni posrednik) je fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica in na podlagi pooblastila banke potrošnikom predstavlja ali ponuja potrošniške kredite, jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo potrošniške kreditne pogodbe ali v imenu banke s potrošniki sklepa potrošniške kreditne pogodbe.
(4) Kot bančni kreditni posrednik se šteje tudi kreditni posrednik v pomožni funkciji iz 15. točke 2. člena ZPotK-2, ki posreduje potrošniške kredite za banko.
3. člen 
(Pogodba o posredovanju potrošniških kreditov) 
(1) Bančni kreditni posrednik lahko opravlja storitve posredovanja potrošniških kreditov le na podlagi pisne pogodbe o posredovanju potrošniških kreditov, ki jo je sklenil z banko.
(2) Obvezen sestavni del pogodbe iz prvega odstavka tega člena je določitev obsega odgovornosti banke in bančnega kreditnega posrednika pri prekoračitvi obsega pooblastil bančnega kreditnega posrednika iz 5. člena tega sklepa.
(3) V primeru prekoračitve pooblastil bančnega kreditnega posrednika in če se pri opravljanju storitev posredovanja potrošniških kreditov povzroči škodo potrošniku, sta banka in bančni kreditni posrednik za škodo odgovorna solidarno.
4. člen 
(Izkazovanje statusa bančnega kreditnega posrednika) 
(1) Banka na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju potrošniških kreditov iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa izda bančnemu kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden njegov status in obseg njegovih pooblastil iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa.
(2) Bančni kreditni posrednik se pred začetkom opravljanja posameznega posla kreditnega posredovanja potrošniku izkaže s pisno izjavo banke iz prvega odstavka tega člena.
(3) V poslovnih prostorih bančnega kreditnega posrednika so na vidnem mestu objavljene pisne izjave bank, za katere bančni kreditni posrednik posreduje.
5. člen 
(Pooblastila bančnega kreditnega posrednika) 
(1) Banka in njen kreditni posrednik v pogodbi iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa uredita obseg pooblastil bančnega kreditnega posrednika, pri čemer opredelita zlasti, ali ta:
– le predstavlja in ponuja potrošniške kredite in pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer potrošniške kreditne pogodbe s potrošniki sklepa banka, ali
– v imenu banke s potrošniki sklepa potrošniške kreditne pogodbe.
(2) Poleg pooblastil iz prvega odstavka tega člena banka in njen kreditni posrednik v pogodbi iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa opredelita tudi obveznosti, ki jih v zvezi s potrošniškim kreditiranjem banka lahko prenese na bančnega kreditnega posrednika, in dogovorita način komunikacije za izmenjavo informacij med njima v zvezi z izvajanjem pooblastil iz prvega odstavka tega člena.
(3) Bančni kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun banke, za katero posreduje.
6. člen 
(Kadrovski in izobrazbeni pogoji) 
Bančni kreditni posrednik ima za opravljanje nalog v zvezi s posredovanjem potrošniških kreditov sklenjeno pogodbo z vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja storitev kreditiranja ali finančnega zakupa, kot jih opredeljuje ZBan-2.
7. člen 
(Prostorski in tehnični pogoji) 
(1) Poslovni prostor bančnega kreditnega posrednika ima ločen prostor, ki zagotavlja potrošniku ustrezno stopnjo zasebnosti.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor je na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova bančnega kreditnega posrednika.
(3) Stanovanje se ne sme uporabljati kot poslovni prostor.
(4) Poslovni prostor je opremljen tako, da omogoča varno in nemoteno izvajanje procesov posredovanja potrošniških kreditov ter pristojnim organom omogoča vpogled in nadzor nad poslovanjem bančnega kreditnega posrednika.
(5) Bančni kreditni posrednik razpolaga z ustrezno informacijsko podporo, ki omogoča zlasti vodenje evidenc o poslih, sklenjenih s posredovanjem, ter zagotavljanje predhodnih informacij in drugih obveznosti na podlagi ZPotK-2.
8. člen 
(Organizacijski pogoji) 
(1) Bančni kreditni posrednik z notranjim aktom določi postopke sprejemanja odločitev in opredeli odgovornost oseb pri sprejemanju odločitev po posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja storitev posredovanja potrošniških kreditov glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) Bančni kreditni posrednik ima sprejete postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. V vseh fazah poslovnega procesa je potrošniku zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
9. člen 
(Poslovne enote) 
Bančni kreditni posrednik lahko opravlja storitve posredovanja potrošniških kreditov tudi v krajevno ločenih poslovnih enotah, ob izpolnjevanju pogojev iz 6. in 7. člena tega sklepa.
10. člen 
(Vodenje evidenc bančnega kreditnega posrednika) 
(1) Bančni kreditni posrednik vodi evidenco o vrsti in številu potrošniških kreditnih pogodb, sklenjenih s svojim posredovanjem na podlagi dogovorjenih pooblastil iz druge alineje prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah, ločeno za vsako banko, za katero posreduje.
(2) Bančni kreditni posrednik hrani evidenco iz prvega odstavka tega člena najmanj štiri leta po preteku poslovnega leta, na katerega se nanaša.
11. člen 
(Vodenje evidenc banke) 
(1) Banka na svoji spletni strani objavi in redno posodablja seznam svojih kreditnih posrednikov, ki obsega najmanj matično številko, firmo ali ime in priimek ter sedež ali naslov posameznega kreditnega posrednika oziroma navede, da s kreditnimi posredniki ne posluje.
(2) Banka vodi evidence o:
– vseh sklenjenih pogodbah o posredovanju z bančnimi kreditnimi posredniki, njihovih spremembah ali prenehanju veljavnosti in
– vrsti in številu potrošniških kreditnih pogodb, sklenjenih s posredovanjem svojih kreditnih posrednikov, ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah, ločeno po kreditnih posrednikih, s katerimi sodeluje.
(3) Banka hrani evidence iz drugega odstavka tega člena najmanj štiri leta po preteku poslovnega leta, na katerega se nanašajo.
12. člen 
(Prehodna določba) 
Bančni kreditni posrednik do 30. junija 2017 z banko uskladi pogodbo o posredovanju iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa s pogoji iz ZPotK-2 in od banke pridobi novo pisno izjavo.
13. člen 
(Prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 72/10 in 77/16 – ZpotK-2).
14. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. marca 2017.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije