Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

406. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A), stran 1322.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. februarja 2017.
Št. 003-02-2/2017-2
Ljubljana, dne 22. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed-A) 
1. člen
V Zakonu o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Način imenovanja in razrešitve vodje medobčinskega redarstva določijo občine ustanoviteljice z odlokom o ustanovitvi medobčinskega redarstva.«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(vrste pooblastil) 
(1) Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:
– opozorilo,
– ustna odredba,
– ugotavljanje identitete,
– varnostni pregled osebe,
– zaseg predmetov,
– zadržanje osebe,
– uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za izvajanje pooblastil iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe zakona, ki ureja naloge in pooblastila policije.«.
3. člen 
V 11. členu se za besedo »daje« doda besedilo »ukaze,«.
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(ugotavljanje identitete) 
(1) Občinski redar ugotavlja identiteto osebe, ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo storila, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
(2) Identiteto ugotavlja občinski redar tako, da osebo na primeren način ustavi in ji pojasni razlog ustavitve, nato zahteva izročitev javne listine z njeno fotografijo, ki jo je izdal državni organ.
(3) Če je oseba zakrita ali zamaskirana, sme občinski redar zahtevati, da se odkrije, zato da lahko nedvomno ugotovi njeno identiteto.
(4) Če občinski redar dvomi o pristnosti javne listine, ali je oseba nima, ali identitete ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, sme občinski redar ugotavljati identiteto z razgovorom, v katerem preverja podatke o identiteti z uporabo drugih listin, s pomočjo drugih oseb ali na drugem kraju ali na način, ki ga predlaga oseba, če je varen in razumen.
(5) Če občinski redar ne more ugotoviti identitete osebe, zahteva ugotovitev identitete od policije.«.
5. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(zadržanje osebe) 
(1) Z zadržanjem občinski redar začasno omeji gibanje osebi v postopku.
(2) Občinski redar pojasni osebi razlog zadržanja, na njeno zahtevo pa tudi predviden čas trajanja zadržanja.
(3) Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati:
– osebo, katere identiteto mora ugotoviti;
– osebo, zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
– storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.
(4) Zadržanje iz prejšnjega odstavka sme trajati, dokler je to nujno za izvedbo postopka oziroma do prihoda policistov ali uradne osebe drugega prekrškovnega organa, vendar največ eno uro od začetka postopka.«.
6. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(uporaba prisilnih sredstev) 
(1) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar uporabiti:
– če se oseba upira zadržanju,
– zaradi odvrnitve napada ali
– zaradi preprečitve samopoškodbe osebe.
(2) Občinski redar sme uporabiti telesno silo, če ne more drugače obvladati upiranja osebe, ki jo je treba zadržati, odvrniti napada ali preprečiti samopoškodbe.
(3) Plinski razpršilec sme občinski redar uporabiti, če so izpolnjeni pogoji za uporabo telesne sile in če ne more uporabiti drugega, milejšega prisilnega sredstva, s katerim bi obvladal upiranje zadržanju, odvrnil napad ali preprečil samopoškodbo osebe.
(4) Občinski redar prisilnih sredstev ne sme uporabiti proti otrokom, vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen če ni to nujno za obvladovanje njihovega upiranja zadržanju, odvrnitve njihovega napada ali preprečitve samopoškodbe osebe.«.
7. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(obveščanje o varnostnem pregledu osebe, zasegu predmetov, zadržanju in uporabi prisilnih sredstev) 
(1) O varnostnem pregledu osebe, zasegu predmetov, zadržanju in uporabi prisilnih sredstev občinski redar pisno poroča vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti.
(2) Če je oseba med postopkom telesno poškodovana, je občinski redar dolžan zagotoviti, da v najkrajšem možnem času dobi ustrezno medicinsko pomoč.
(3) Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebah, vodja občinskega redarstva nemudoma obvesti župana občine, kjer je sedež občinskega redarstva, v primeru smrti osebe pa tudi policijo.
(4) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju zadržanja, uporabi prisilnega sredstva, vrsti uporabljenega prisilnega sredstva ter drugih okoliščinah in dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja.«.
8. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(ocena uporabe prisilnih sredstev) 
(1) Vodja občinskega redarstva na podlagi poročila iz prvega odstavka prejšnjega člena oceni, ali je bilo ravnanje občinskega redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah sproži postopek za ugotavljanje odgovornosti.
(2) Če je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(3) Komisijo sestavljajo:
– direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva,
– predstavnik policije in
– eden ali več predstavnikov nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin, ali predstavnikov javnosti, ki jih določi župan.
(4) Komisijo imenuje župan, pri medobčinskem redarstvu pa župan občine, v kateri je sedež medobčinskega redarstva. Župan imenuje komisijo najpozneje v petih delovnih dneh od prejema obvestila iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(5) Komisijo vodi direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva. Vodja komisije skliče prvo sejo komisije najpozneje v petih delovnih dneh od njenega imenovanja.«.
9. člen 
V 18. členu se naslov člena spremeni, tako da se glasi: »(postopek pred komisijo)«.
V prvem odstavku se besedilo »zakona o splošnem upravnem postopku« nadomesti z besedilom »poslovnika občinskega sveta, ki se nanašajo na sklicevanje in vodenje sej, sklepčnost in sprejemanje odločitev.«.
10. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe« nadomesti z besedilom »šesto raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja«.
11. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(evidenca uporabe prisilnih sredstev) 
(1) Občinsko redarstvo upravlja evidenco uporabe prisilnih sredstev. V evidenci se obdelujejo podatki o:
– občinskem redarju, ki je uporabil prisilno sredstvo: osebno ime in njegovi rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj);
– osebi, zoper katero je bilo uporabljeno prisilno sredstvo: osebno ime in njeni rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj), spol, naslov, EMŠO, če gre za tujca, pa osebno ime in njegovi rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj), spol, naslov in številka osebnega dokumenta;
– dogodku, v katerem je bilo uporabljeno prisilno sredstvo, in oceni uporabe prisilnega sredstva.
(2) Podatki v evidenci se hranijo dve leti po datumu uporabe prisilnega sredstva. Po poteku tega roka se podatki izbrišejo oziroma uničijo.«.
12. člen 
V 29. členu se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »28. in 28.a člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-03/16-4/23
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
EPA 1576-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti