Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

404. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), stran 1307.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) 
Razglašam Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2017.
Št. 003-02-2/2017-7
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV (ZOUTPI) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta zakon v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano direktivo Komisije 2014/109/EU z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo knjižnice slikovnih opozoril, ki se uporabljajo za tobačne izdelke (UL L št. 360 z dne 17. 12. 2014, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/40/EU), in Direktivo 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L št. 152 z dne 20. 6. 2003, str. 16) določa:
1. ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter ukrepe in vire za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje;
2. najvišje vrednosti emisij tobačnih izdelkov;
3. obveznosti poročanja o najvišjih vrednostih emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida za cigarete;
4. označevanje in embalažo tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili;
5. sledljivost in varnostne elemente, ki se uporabljajo za tobačne izdelke;
6. prepoved dajanja tobaka za oralno uporabo na trg;
7. obveznosti glede predložitve uradnega obvestila o novih tobačnih izdelkih;
8. dajanje na trg elektronskih cigaret;
9. dajanje na trg in označevanje zeliščnih izdelkov za kajenje;
10. prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
11. način in omejitve prodaje tobačnih in povezanih izdelkov;
12. prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih.
2. člen 
(postopek obveščanja) 
Ta zakon se sprejme ob upoštevanju postopka obveščanja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
3. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. Aromatična snov je dodatek, ki doda vonj ali okus.
2. Bistvena sprememba okoliščin je povečanje obsega prodaje na kategorijo izdelka za vsaj 10 odstotkov v najmanj petih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) na podlagi podatkov o prodaji, predloženih v skladu z devetim odstavkom 9. člena tega zakona, ali povečanja razširjenosti kajenja v skupini potrošnikov oziroma potrošnic (v nadaljnjem besedilu: potrošniki), mlajših od 25 let, za vsaj 5 odstotnih točk v vsaj petih državah članicah EU za zadevno kategorijo izdelkov, ki temeljijo na posebnem poročilu Eurobarometra 385 iz maja 2012 ali na enakovredni študiji o razširjenosti kajenja; če obseg prodaje posamezne kategorije izdelka na maloprodajni ravni ne presega 2,5 odstotkov celotne prodaje tobačnih izdelkov na ravni EU, se v vsakem primeru šteje, da bistvene spremembe okoliščin ni bilo.
3. Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje, tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo.
4. Cigara je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 83. členu Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, v nadaljnjem besedilu: Zakon o trošarinah).
5. Cigareta je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 82. členu Zakona o trošarinah.
6. Cigarilos je majhna cigara, ki je težka največ 3 g.
7. Čezmejna prodaja na daljavo je prodaja potrošnikom na daljavo, pri kateri potrošnik ob naročilu izdelka pri prodajnem mestu ni v državi članici EU ali tretji državi, v kateri ima prodajno mesto svoj sedež. Šteje se, da ima prodajno mesto sedež v državi članici EU:
– če je fizična oseba, če ima svoj kraj poslovanja v navedeni državi članici EU;
– v drugih primerih, če ima svoj statutarni sedež, glavno upravo ali kraj poslovanja, vključno s podružnico ali katero koli drugo poslovno enoto, v navedeni državi članici EU.
8. Dajanje na trg je dajanje izdelkov, ne glede na kraj njihove proizvodnje, na voljo potrošnikom odplačno ali neodplačno, vključno s čezmejno prodajo na daljavo; pri čezmejni prodaji na daljavo se šteje, da je izdelek dan na trg v državi članici EU, v kateri je potrošnik.
9. Delovni prostor je prostor, vključno s službenimi vozili, ki je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela ali storitve, brezplačno ali za plačilo. Delovni prostor vključuje ne le prostore, v katerih se delo opravlja, temveč tudi vse z njimi povezane prostore, ki jih delavci uporabljajo med delom, vključno z na primer hodniki, dvigali, stopniščnimi jaški, avlami, skupnimi prostori, kavarnami, stranišči, saloni, menzami in prizidki, kot so lope in barake.
10. Dodatek je snov, razen tobaka, ki se doda tobačnemu izdelku, zavojčku ali zunanji embalaži.
11. Doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika je vsaka posredna ali neposredna oblika prispevka za dogodek, dejavnost ali posameznika s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
12. Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za dovajanje nikotina skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da se po uporabi zavržejo, se ponovno napolnijo z uporabo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se napolnijo s polnili za enkratno uporabo.
13. Emisije so snovi, ki se sprostijo ob uporabi tobačnega ali povezanega izdelka v skladu s predvideno uporabo, kot so snovi v dimu ali snovi, ki se sprostijo med postopkom uporabe brezdimnih tobačnih izdelkov.
14. Funkcionalno zemljišče je pripadajoče zunanje zemljišče objekta, na katerem so urejene površine, ki služijo objektu. To so predvsem dostopne poti in dovozi z vhodi, igrišča, dvorišča in zelenice.
15. Ime vrste cigaret ali tobaka za zvijanje, je ime, ki se uporablja za razlikovanje tega tobačnega izdelka od drugih tobačnih izdelkov iste znamke.
16. Javni prostor je prostor, ki je dostopen širši javnosti ali prostor za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico do dostopa. To so prostori, namenjeni dejavnostim na področju zdravstva, varstva otrok, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture, katerih raba je namenjena vsem pod enakimi pogoji. Javni prostori iz prejšnjega stavka so zlasti čakalnice, sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno-varstveni, izobraževalni in socialno-varstveni zavodi, gostinski prostori in trgovine, frizerski, brivski in kozmetični saloni, saloni za nego telesa, pedikuro, piercing, tetoviranje in podobni saloni, javno dostopni prostori društev, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, kabinske žičnice, podhodi, prehodi, pasaže, stopnišča in hodniki, javna stranišča in drugi prostori, v katerih so posamezniki proti svoji volji lahko izpostavljeni dimu tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov.
17. Kadilnica je zaprt prostor, ki je fizično ločen od drugih zaprtih prostorov in posebej urejen izključno za kajenje.
18. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat dima.
19. Najvišja vrednost ali najvišja vrednost emisij je najvišja vsebnost ali emisija snovi v tobačnem izdelku, vključno z nič, in se meri v miligramih.
20. Nikotin je nikotinski alkaloid.
21. Novi tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki:
– ne spada v nobeno od naslednjih kategorij: cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno uporabo in
– je bil dan na trg po 19. maju 2014.
22. Oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je vsako posredno ali neposredno sporočilo, priporočilo, dejanje ali druga vrsta komunikacije, ki ima cilj, učinek ali mogoči učinek promocije tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
23. Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
24. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago (izdelke) ali storitve za namene izven svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.
25. Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki.
26. Prodajno mesto je mesto prodaje, vključno s fizičnimi osebami, kjer se tobačni izdelki dajejo na trg.
27. Proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja izdelek ali naroči njegovo oblikovanje ali izdelavo in ga trži pod svojim imenom ali znamko.
28. Sestavine so tobak, dodatek in katera koli snov ali element, prisoten v končnem tobačnem izdelku ali povezanih izdelkih, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim črnilom, kapsulami in lepili.
29. Sestavljeno zdravstveno opozorilo je zdravstveno opozorilo, sestavljeno iz besedilnega opozorila in ustrezne fotografije ali ilustracije, ki so podrobneje določene v podzakonskih predpisih, izdanih na podlagi tretjega odstavka 15. člena tega zakona.
30. Stena oziroma stranica prostora je vsak od delov prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje prostor ob straneh, ne glede na vrsto uporabljenega materiala in ne glede na to ali je ta površina stalna ali začasna. Pripadajoče stene prostora so vse stene, ki so pod streho, ne glede na to, ali se je neposredno dotikajo ali ne. Če so stene odmaknjene od strehe (levo, desno, naprej, nazaj), je najbližja stena pripadajoča stena.
31. Storitev informacijske družbe je storitev v smislu 61. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15).
32. Streha oziroma strop je vsak od delov prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje oziroma zapira prostor od zgoraj, ne glede na vrsto materiala in ne glede na to, ali je ta površina stalna ali začasna.
33. Tobačni izdelek za kajenje je tobačni izdelek, razen brezdimnega tobačnega izdelka.
34. Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne.
35. Tobak so tobačni listi in drugi naravno predelani ali nepredelani deli rastline tobaka, vključno z ekspandiranim in rekonstituiranim tobakom.
36. Tobak za njuhanje je brezdimni tobačni izdelek, ki se vnaša skozi nos.
37. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za oralno uporabo, razen tistih, ki so namenjeni vdihavanju in žvečenju, v celoti ali delno izdelani iz tobaka, v prahu ali trdnih delcih, ali kateri koli kombinaciji navedenih oblik, predvsem tisti, predstavljeni v vrečkah ali poroznih vrečkah.
38. Tobak za pipo je tobak, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
39. Tobak za vodno pipo je tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene tega zakona se šteje, da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
40. Tobak za zvijanje je rezani tobak, ki je dodatno opredeljen v tretjem odstavku 84. člena Zakona o trošarinah.
41. Tobak za žvečenje je brezdimni tobačni izdelek, ki je namenjen izključno žvečenju.
42. Toksičnost je stopnja, do katere snov lahko povzroči škodljive učinke v človeškem organizmu, vključno z učinki, ki se pojavijo v daljšem časovnem obdobju, običajno zaradi večkratne ali stalne uporabe ali izpostavljenosti.
43. Uvoz tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je vsak vnos takih izdelkov v EU, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga EU ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj EU ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi predpisi.
44. Uvoznik oziroma uvoznica (v nadaljnjem besedilu: uvoznik) tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je lastnik tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov, vnesenih v EU, ali oseba, ki ima pravico razpolaganja z njimi.
45. Vrečka je vrečka tobaka za zvijanje, ki je pravokotne oblike in ima zavihek, ki pokriva odprtino zavojčka, ali stoječa vrečka.
46. Zaprt prostor je prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic, ne glede na vrsto materiala, uporabljenega za streho, stene, stranice in ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen. Okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Če je površina strehe večja od polovice površine prostora, ki ga določajo pripadajoče stene, in je več kot polovica površine teh sten popolnoma zaprtih, gre za zaprt javni prostor.
47. Zasvojljivost je farmakološka zmožnost snovi, da povzroča zasvojenost. Zasvojenost je stanje, ki vpliva na sposobnost posameznika, da nadzira svoje vedenje, saj daje pri uporabi prijeten občutek ali blaži odtegnitvene simptome ali oboje.
48. Zavojček je najmanjša posamezna embalaža tobačnega ali povezanega izdelka, ki se daje na trg.
49. Zdravstveno opozorilo je opozorilo v zvezi s škodljivimi učinki izdelka na zdravje ljudi ali drugimi neželenimi posledicami njegove uporabe ter vključuje besedilna opozorila, sestavljena zdravstvena opozorila, splošna opozorila in informativna sporočila.
50. Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
51. Značilna aroma je jasno prepoznaven vonj ali okus, razen vonja ali okusa tobaka, ki nastane z dodatkom ali kombinacijo dodatkov, vključno, vendar ne izključno, z aromo sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati pred ali med uporabo tobačnega izdelka.
52. Znamka pomeni znamko, kot jo določa Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13).
53. Zunanja embalaža je embalaža, v kateri so tobačni ali povezani izdelki dani na trg in obsega enega ali več zavojčkov; prozorni ovitki ne štejejo kot zunanja embalaža.
4. člen 
(koordinacijska skupina) 
(1) Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varovanje zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih in povezanih izdelkov minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za zdravje, ustanovi koordinacijsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za zdravje, finance, javno upravo, organov, pristojnih za izvajanje nadzora nad določbami tega zakona, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju preventivnih programov s področja tega zakona, in ima naslednje naloge:
– spremlja vpliv uporabe tobačnih in povezanih izdelkov na zdravje prebivalcev;
– spremlja izvajanje tega zakona, Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka in izvedbenih načrtov, ki vsebujejo ukrepe iz 5. člena tega zakona.
(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sprejme pa jo Vlada Republike Slovenije. Izvedbene načrte iz prejšnjega odstavka sprejme ministrstvo.
5. člen 
(ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov) 
Med ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov štejejo:
– spremljanje ponudbe, uporabe in obsega za zdravje škodljivih vplivov uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje javnosti in posameznih skupin prebivalstva o škodljivih vplivih uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
– programi opuščanja kajenja in uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
– priprava, spremljanje izvajanja in vrednotenje preventivnih programov za spodbujanje zdravega načina življenja med različnimi starostnimi in družbenimi skupinami prebivalstva;
– strokovno svetovanje in podpora ustanovam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih programov na področju omejevanja uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.
6. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Za uresničevanje nalog koordinacijske skupine iz 4. člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu.
(2) Za izvajanje strategije iz 4. člena tega zakona in ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov iz prejšnjega člena se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu. Višina sredstev se določa z letnim proračunom v sorazmerju s predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz trošarin za tobačne izdelke.
II. TOBAČNI IZDELKI 
1. Sestavine in emisije
7. člen 
(najvišje vrednosti emisij) 
Najvišje vrednosti emisij iz cigaret, ki se dajejo na trg ali proizvajajo v državah članicah EU ne smejo presegati:
– 10 mg katrana na cigareto,
– 1 mg nikotina na cigareto,
– 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.
8. člen 
(merilne metode) 
(1) Vrednosti emisij iz prejšnjega člena se merijo po metodi, ki ustreza naslednjim standardom:
– ISO 4387 za katran,
– ISO 10315 za nikotin,
– ISO 8454 za ogljikov monoksid.
(2) Točnost podatkov o emisijah iz cigaret se meri po metodi, ki ustreza standardu ISO 8243.
(3) Meritve iz prvega in drugega odstavka tega člena opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH).
(4) Stroške preverjanja meritev iz prvega odstavka tega člena plačujejo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov.
(5) Minister določi podrobnejše pogoje glede stroškov preverjanja meritev iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(poročanje o sestavinah in emisijah) 
(1) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pred nameravanim dajanjem na trg NLZOH uradno obvestijo o vsaki znamki in vrsti tobačnega izdelka, ki ga nameravajo dati na trg. Uradno obvestilo se predloži elektronsko in vsebuje:
– seznam vseh sestavin in njihove količine, uporabljene pri proizvodnji tobačnih izdelkov, v padajočem vrstnem redu po teži vsake sestavine, ki jo tobačni izdelki vsebujejo;
– vrednosti emisij iz 7. člena tega zakona;
– podatke o drugih emisijah in njihovih vrednostih, če so te na voljo.
(2) Proizvajalci ali uvozniki obvestijo NLZOH, če se sestava izdelka spremeni tako, da vpliva na podatke, predložene na podlagi tega člena.
(3) Za nove ali spremenjene tobačne izdelke se podatki iz tega člena predložijo pred dajanjem takega tobačnega izdelka na trg.
(4) Seznamu sestavin iz prve alineje prvega odstavka tega člena se priloži izjava s podrobno obrazloženimi razlogi za vključitev takih sestavin v zadevne tobačne izdelke. Na tem seznamu se navedeta tudi status sestavin, vključno s tem, ali so bile sestavine registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1688 z dne 20. septembra 2016 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože (UL L št. 255 z dne 21. 9. 2016, str. 14), ter njihova razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1179 z dne 19. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 195 z dne 20. 7. 2016, str. 11).
(5) Seznamu sestavin iz prve alineje prvega odstavka tega člena se priložijo tudi ustrezni toksikološki podatki o teh sestavinah, v zgoreli ali nezgoreli obliki, odvisno od primera, ki so na voljo proizvajalcu ali uvozniku in ki vključujejo podatke o učinkih na zdravje potrošnikov, pri čemer se upoštevajo tudi zasvojljivi učinki.
(6) Proizvajalec ali uvoznik za cigarete in tobak za zvijanje predloži tudi tehnični dokument, v katerem se navedejo splošni opis uporabljenih dodatkov in njihove lastnosti.
(7) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov navedejo uporabljene metode merjenja emisij iz cigaret in emisij iz drugih tobačnih izdelkov.
(8) Podatki iz prvega odstavka tega člena in iz 10. člena tega zakona se objavijo na spletni strani NLZOH ob upoštevanju varovanja podatkov, ki so poslovna skrivnost. Proizvajalci in uvozniki pri predložitvi podatkov navedejo, kateri podatki so poslovna skrivnost.
(9) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov NLZOH predložijo notranje in zunanje študije, ki so jim na voljo v zvezi s tržnimi raziskavami in prednostnih izbirah različnih skupin potrošnikov, vključno z mladimi in trenutnimi kadilci oziroma kadilkami (v nadaljnjem besedilu: kadilci), ki se nanašajo na sestavine oziroma emisije, pa tudi povzetke morebitnih tržnih raziskav, ki jih opravijo ob uvedbi novih tobačnih izdelkov. Proizvajalci in uvozniki tudi poročajo o obsegu prodaje za znamko in vrsto, ki se navede v številu posameznih enot ali v kilogramih za vsako leto, vse od 1. januarja 2015.
(10) NLZOH proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračunava pristojbine za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov, predloženih na podlagi tega člena.
(11) Minister določi podrobnejše pogoje glede poročanja iz tega člena.
10. člen 
(prednostni seznam dodatkov in strožje obveznosti poročanja) 
(1) Poleg obveznosti poročanja iz prejšnjega člena proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov NLZOH poročajo tudi o dodatkih, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter so vključeni na prednostni seznam. Ta seznam vsebuje dodatke iz prvega odstavka 6. člena Direktive 2014/40/EU.
(2) Proizvajalci in uvozniki za cigarete in tobak za zvijanje, ki vsebujejo dodatek s prednostnega seznama, izvedejo celovite študije, ki za vsak dodatek ugotovijo, ali:
– prispeva k toksičnosti ali zasvojljivosti zadevnega izdelka in ali bistveno ali izmerljivo povečuje toksičnost ali zasvojljivost zadevnega izdelka;
– povzroča značilno aromo;
– olajšuje vdihavanje ali povečuje vnos nikotina, ali
– povzroča nastanek snovi, ki imajo lastnosti toksičnosti, zasvojljivosti, rakotvornosti, mutagenosti ali reproduktivne toksičnosti (v nadaljnjem besedilu: lastnosti CMR), in v kakšnih količinah, ter ali se zaradi tega bistveno ali izmerljivo krepijo lastnosti CMR zadevnega izdelka.
(3) Študije iz prejšnjega odstavka vsebujejo nameravano uporabo zadevnega izdelka in preverijo emisije, ki nastanejo pri zgorevanju izdelka, ki vsebuje zadevni dodatek. Preverijo tudi interakcijo tega dodatka z drugimi sestavinami, ki jih vsebujejo zadevni izdelki. Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, ki uporabljajo isti dodatek v svojih tobačnih izdelkih, lahko izvedejo skupno študijo, če uporabljajo ta dodatek v izdelku s primerljivo sestavo.
(4) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pripravijo poročilo o rezultatih študij iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje povzetek in celovit pregled razpoložljive znanstvene literature v zvezi s tem dodatkom ter povzetek notranjih podatkov o učinkih tega dodatka.
(5) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov poročilo iz prejšnjega odstavka predložijo Evropski komisiji, en izvod pa NLZOH, in sicer najpozneje 18 mesecev po tem, ko je zadevni dodatek uvrščen na prednostni seznam.
(6) Mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), so izvzeta iz obveznosti, določenih v tem členu, če poročilo o tem dodatku pripravi drug proizvajalec ali uvoznik.
(7) Minister na podlagi izvedbenih aktov Evropske komisije določi prednostni seznam dodatkov.
11. člen 
(značilna aroma) 
(1) Prepovedano je dajanje na trg cigaret in tobaka za zvijanje z značilno aromo.
(2) Pri proizvodnji tobačnih izdelkov se lahko uporabljajo dodatki, ki so bistveni za proizvodnjo tobačnih izdelkov, na primer sladkor, s katerim se nadomesti tisti sladkor, ki je bil izgubljen v postopku, razen če zaradi teh dodatkov izdelek postane izdelek z značilno aromo in če bistveno ali izmerljivo ne povečajo zasvojljivosti ali lastnosti CMR tobačnega izdelka.
(3) V skladu z drugim odstavkom 7. člena Direktive 2014/40/EU Evropska komisija odloči, ali ima izdelek značilno aromo.
12. člen 
(prepovedani dodatki) 
(1) Prepovedano je dajanje na trg tobačnih izdelkov, ki vsebujejo naslednje dodatke:
– vitamine ali druge dodatke, ki ustvarjajo vtis, da tobačni izdelek koristi zdravju ali da dodatek predstavlja zmanjšano tveganje za zdravje;
– kofein ali tavrin ali druge dodatke in poživila, povezana z energijo in vitalnostjo;
– dodatke, ki obarvajo emisije;
– pri tobačnih izdelkih za kajenje dodatke, ki olajšajo vdihavanje ali povečajo vnos nikotina, in
– dodatke, ki imajo v nezgoreli obliki lastnosti CMR.
(2) Prepovedano je dajanje na trg cigaret in tobaka za zvijanje, ki vsebujejo aromatične snovi v kateri koli od komponent, kot so filtri, papir, ovoji in kapsule, ali imajo tehnične značilnosti, ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa tobačnega izdelka ali jakosti dima. Filtri, papirji in kapsule ne smejo vsebovati tobaka ali nikotina.
(3) Prepovedano je dajanje na trg tobačnih izdelkov, ki na podlagi znanstvenih dognanj vsebujejo dodatke v količinah, ki bistveno ali izmerljivo povečajo toksični ali zasvojljivi učinek ali krepijo lastnosti CMR med uporabo tobačnega izdelka.
(4) NLZOH v skladu s svojim programom dela opravlja ocene, ali posamezni tobačni izdelek na trgu vsebuje prepovedane dodatke ali aromatične snovi ter ali tobačni izdelek vsebuje dodatke v takih količinah, ki bistveno ali izmerljivo povečajo toksični ali zasvojljivi učinek ali krepijo lastnosti CMR zadevnega tobačnega izdelka. Za izvedbo teh ocen NLZOH proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračunava pristojbine.
2. Označevanje in embalaža
13. člen 
(zdravstvena opozorila) 
(1) Na vsakem zavojčku tobačnega izdelka in zunanji embalaži so navedena zdravstvena opozorila v slovenskem jeziku.
(2) Zdravstvena opozorila pokrivajo celotno površino zavojčka ali zunanje embalaže, ki jim je namenjena, in ne smejo vsebovati nobenih pripomb, razlag ali sklicevanj.
(3) Zdravstvena opozorila na zavojčku in zunanji embalaži ob dajanju tobačnega izdelka na trg so natisnjena tako, da jih ni mogoče odstraniti ali izbrisati, so popolnoma vidna ter niso v celoti ali delno prekrita ali prekinjena z davčnimi žigi, oznakami cene, varnostnimi elementi, ovoji, embalažami, škatlicami ali drugimi predmeti. Na zavojčkih tobačnih izdelkov, razen cigaret in tobaka za zvijanje v vrečkah, so lahko zdravstvena opozorila navedena na nalepkah, če teh ni mogoče odstraniti. Zdravstvena opozorila morajo po odpiranju zavojčkov ostati nepoškodovana, razen pri zavojčkih s pokrovčki, pri katerih se pri odpiranju zdravstvena opozorila lahko prelomijo, vendar le tako, da se zagotovi grafična celovitost in vidnost besedila, fotografij in podatkov o opuščanju kajenja.
(4) Zdravstvena opozorila ne smejo prekrivati ali prekinjati davčnih žigov, oznak cene, oznak za prepoznavanje in sledenje ali varnostnih elementov na zavojčkih.
(5) Dimenzije zdravstvenih opozoril iz 14., 15. in 16. člena tega zakona se izračunajo glede na zadevno površino posameznega zaprtega zavojčka.
(6) Zdravstvena opozorila so obdana z milimetrskim črnim okvirjem znotraj površine, ki je namenjena tem opozorilom.
14. člen 
(splošna opozorila in informativna sporočila) 
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje se navede naslednje splošno opozorilo:
»Kajenje ubija – prenehajte zdaj«.
(2) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobaka za kajenje se navede naslednje informativno sporočilo:
»Tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki povzročajo raka.«.
(3) Pri zavojčkih s cigaretami in zavojčkih kvadraste oblike s tobakom za zvijanje se splošno opozorilo prikaže na spodnjem delu ene stranske površine zavojčka, medtem ko se informativno sporočilo prikaže na spodnjem delu druge stranske površine. Ta zdravstvena opozorila morajo biti široka vsaj 20 mm.
(4) Pri zavojčkih v obliki škatlice s pregibnim pokrovom, pri katerih se stranski površini ob odprtju prelomita na dva dela, morata biti splošno opozorilo in informativno sporočilo v celoti prikazana na večjem od teh dveh delov prelomljene površine. Splošno opozorilo je prikazano tudi na notranji strani zgornje površine, ki je vidna, ko se zavojček odpre. Stranski površini zavojčka sta visoki najmanj 16 mm.
(5) Splošno opozorilo in informativno sporočilo se pri tobaku za zvijanje, ki se trži v vrečkah, prikažeta na površinah, kjer je zagotovljena vidnost celotnih zdravstvenih opozoril. Pri cilindričnih zavojčkih s tobakom za zvijanje se splošno opozorilo prikaže na zunanji površini in informativno sporočilo na notranji površini pokrovčka.
(6) Splošno opozorilo in informativno sporočilo pokrivata 50 odstotkov površine, na kateri sta natisnjena.
(7) Splošno opozorilo in informativno sporočilo:
– se natisneta v pisavi Helvetica v črnem odebeljenem tisku na beli podlagi in
– sta na sredini površine, določene zanju, ter sta pri kvadrastih zavojčkih in na zunanji embalaži vzporedna s stranskim robom zavojčka ali zunanje embalaže.
(8) Minister določi podrobnejše pogoje glede splošnih opozoril in informativnih sporočil.
15. člen 
(sestavljena zdravstvena opozorila) 
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje se navedejo sestavljena zdravstvena opozorila. Sestavljena zdravstvena opozorila:
1. vsebujejo eno od besedilnih opozoril in ustrezne barvne fotografije iz knjižnice slik, določene v predpisu, ki ureja sestavljena zdravstvena opozorila za tobačne izdelke za kajenje;
2. vsebujejo podatke o opuščanju kajenja, kot so telefonske številke, elektronski naslovi ali spletna mesta, namenjena obveščanju potrošnikov o razpoložljivih programih podpore za osebe, ki želijo opustiti kajenje;
3. imajo isto besedilno opozorilo in ustrezno barvno fotografijo na obeh straneh zavojčka in zunanje embalaže;
4. so prikazana na gornjem robu zavojčka in zunanje embalaže ter obrnjena v isto smer kot vsi drugi podatki, navedeni na površini embalaže;
5. na zavojčkih cigaret imajo naslednje dimenzije:
– višina: najmanj 44 mm;
– širina: najmanj 52 mm in
6. pokrivajo 65 odstotkov zunanje sprednje in zadnje površine zavojčka in zunanje embalaže. Na cilindričnih zavojčkih sta prikazani dve sestavljeni zdravstveni opozorili, ki sta enako oddaljeni druga od druge, pri čemer vsako pokriva 65 odstotkov svoje polovice ukrivljene površine.
(2) Sestavljena zdravstvena opozorila so razdeljena v tri sklope, pri čemer se vsak sklop uporablja določeno leto in se izmenjuje vsako leto. Vsako sestavljeno zdravstveno opozorilo, ki je na voljo za uporabo v določenem letu, se enako pogosto prikaže pri vsaki od znamk tobačnih izdelkov.
(3) Minister določi podrobnejše pogoje glede sestavljenih zdravstvenih opozoril.
16. člen 
(označevanje brezdimnih tobačnih izdelkov) 
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži brezdimnih tobačnih izdelkov se navede naslednje zdravstveno opozorilo:
»Ta tobačni izdelek škoduje zdravju in povzroča zasvojenost.«.
(2) Zdravstveno opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti v skladu s sedmim odstavkom 14. člena tega zakona. Besedilo zdravstvenih opozoril mora biti vzporedno z glavnim besedilom površine, namenjene tem opozorilom.
(3) Zdravstveno opozorilo se prikaže na dveh največjih površinah vsakega zavojčka in zunanje embalaže ter pokriva 30 odstotkov površine vsakega zavojčka in zunanje embalaže.
17. člen 
(predstavitev izdelkov) 
(1) Zavojčki, zunanja embalaža in tobačni izdelki ne smejo vključevati nobenega elementa ali značilnosti, ki:
– oglašuje tobačni izdelek ali spodbuja njegovo uporabo z ustvarjanjem napačnih predstav o njegovih lastnostih, učinkih na zdravje, tveganjih ali emisijah; oznake ne smejo vsebovati podatkov o vsebnosti nikotina, katrana ali ogljikovega monoksida tobačnega izdelka;
– kaže, da je določen tobačni izdelek manj škodljiv od drugih ali da skuša zmanjšati učinek nekaterih škodljivih komponent dima ali spodbuja vitalnost, energijo in zdravje, ima pomlajevalne, naravne ali organske lastnosti ali drugače koristi zdravju in življenjskemu slogu;
– se nanaša na okus, vonj, aromatične snovi ali druge dodatke ali na odsotnost teh;
– je lastna živilskim ali kozmetičnim izdelkom;
– kaže, da ima določen tobačni izdelek izboljšano biološko razgradnjo ali druge okoljske prednosti.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža ne smejo omogočati finančnih ugodnosti z vključevanjem tiskanih bonov, ponudb popustov, brezplačne distribucije, ponudbe »dva za ceno enega« ali drugih podobnih ponudb.
(3) Elementi in značilnosti, prepovedani na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, so med drugim lahko besedila, simboli, imena, znamke, figurativni in drugi znaki.
(4) Prepovedana je proizvodnja ali dobava cigaret in tobaka za zvijanje, če kateri koli del embalaže, v kateri je izdelek pripravljen ali namenjen prodaji na drobno,:
– proizvaja zvok,
– vsebuje ali oddaja vonj,
– običajno ni povezan z embalažo tobačnih izdelkov.
(5) Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na vonj v embalaži cigaret ali tobaka za zvijanje, ki izhaja iz proizvodnega procesa in cigaretam ali tobaku za zvijanje daje značilno aromo.
(6) Prepovedana je proizvodnja ali dobava cigaret ali tobaka za zvijanje, če embalaža, v kateri je izdelek pripravljen ali namenjen prodaji na drobno, vključuje kateri koli element, ki povzroči spremembo embalaže po prodaji izdelka. Elementi iz prejšnjega stavka vključujejo predvsem:
1. toplotno aktivirana črnila;
2. črnila ali okrasne olepšave, ki s časom postopoma postanejo vidne;
3. črnila, ki so vidna pod določeno lučjo fluorescentne barve;
4. površine, ki po praskanju ali drgnjenju prikažejo sliko ali besedilo;
5. odstranljive etikete;
6. raztegljive ali razložljive vložke.
18. člen 
(videz in vsebina cigaretnih zavojčkov) 
(1) Zavojčki cigaret so kvadraste oblike. Zavojček cigaret je lahko iz kartona ali mehkega materiala in se odpira tako, da se potem, ko je bil prvič odprt, ne da ponovno zapreti ali zapečatiti, razen z zavihkom in pregibnim pokrovčkom. Pri zavojčkih z zavihkom in pregibnim pokrovčkom se lahko pokrovček pregiba samo na hrbtnem delu. Zavojček cigaret vsebuje najmanj 20 cigaret.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža cigaret in notranje površine tovrstne embalaže so barve, določene v predpisu, ki ureja enotno embalažo tobačnih izdelkov. Ovoj, ki prekriva zavojček cigaret, trak za odpiranje ali kateri koli drugi del embalaže cigaret je barve in videza, določenih v predpisu, ki ureja enotno embalažo tobačnih izdelkov.
(3) Na zavojčkih in zunanji embalaži cigaret je, pod pogojem, da ne prekriva splošnih opozoril, sestavljenih zdravstvenih opozoril ali informativnih sporočil, lahko natisnjeno besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigaret, vendar se znamka in ime vrste lahko pojavita samo in ne več kot enkrat na naslednjih površinah:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– eni od najmanjših površin zavojčka in zunanje embalaže in
– nasprotni najmanjši površini zavojčka in zunanje embalaže.
(4) Na zavojčkih in zunanji embalaži cigaret so lahko natisnjeni besedilo, ki navaja podatke o proizvajalcu in številu vsebovanih cigaret, črtna koda in druga identifikacijska oznaka ali varnostni element.
(5) Minister določi podrobnejše pogoje glede videza cigaretnih zavojčkov in zunanje embalaže cigaret.
19. člen 
(videz in vsebina zavojčkov tobaka za zvijanje) 
(1) Zavojčki tobaka za zvijanje so kvadraste oblike, cilindrične oblike ali v obliki vrečke. Zavojček tobaka za zvijanje vsebuje najmanj 30 g tobaka.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža tobaka za zvijanje ter notranje površine tovrstne embalaže so barve, določene v predpisu, ki ureja enotno embalažo tobačnih izdelkov. Ovoj, ki prekriva zavojček tobaka za zvijanje, trak za odpiranje ali kateri koli drugi del embalaže tobaka za zvijanje je barve in videza, določenih v predpisu, ki ureja enotno embalažo tobačnih izdelkov.
(3) Na zavojčkih in zunanji embalaži tobaka za zvijanje v primeru zavojčka kvadraste oblike ali zunanjega paketa, ki ni cilindrične oblike, se lahko besedilo, ki navaja znamko in ime vrste tobaka za zvijanje, pojavi samo in ne več kot enkrat na vsaki od naslednjih površin:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– eni od najmanjših površin zavojčka in zunanje embalaže in
– nasprotni najmanjši površini zavojčka in zunanje embalaže.
(4) V primeru zavojčka in zunanje embalaže cilindrične oblike se lahko besedilo, ki navaja znamko in ime vrste tobaka, pojavi samo in ne več kot enkrat na vsaki od naslednjih površin:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– zadnji površini zavojčka in zunanje embalaže in
– pokrovu zavojčka in zunanje embalaže.
(5) V primeru zavojčka in zunanje embalaže v obliki vrečke se, pod pogojem, da ne prekriva splošnih, sestavljenih zdravstvenih opozoril ali informativnih sporočil, lahko besedilo, ki navaja znamko in ime vrste tobaka, pojavi samo in ne več kot enkrat na vsaki od naslednjih površin:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– zadnji površini zavojčka in zunanje embalaže in
– na notranji strani zavihka.
(6) Na zavojčkih in zunanji embalaži tobaka za zvijanje so lahko natisnjeni besedilo, ki navaja podatke o proizvajalcu in maso vsebovanega tobaka za zvijanje v gramih, črtna koda in druga identifikacijska oznaka ali varnostni element.
(7) Zavojčku ali zunanji embalaži tobaka za ročno zvijanje se lahko priložijo cigaretni papirčki in filtri, ki ne smejo biti vidni, preden se embalaža ne odpre.
(8) Minister določi podrobnejše pogoje glede videza zavojčkov tobaka za zvijanje in zunanje embalaže tobaka za zvijanje.
20. člen 
(videz cigaret) 
(1) Barva ali odtenek, dovoljena na ali za papirček, ohišje, filter ali drug material, ki tvori del cigarete, razen vsebovanega tobaka, je navadna bela s končnim slojem brez sijaja, pri čemer je:
– na cigareti lahko natisnjeno besedilo, ki opredeljuje znamko in ime vrste cigarete, vendar le, če so izpolnjeni vsi podrobnejši pogoji, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, in
– papirček ali ovoj, ki obdaja konec cigarete, ki ni namenjen prižiganju, lahko obarvan v odtenku plute.
(2) Minister določi podrobnejše pogoje glede videza cigaret.
21. člen 
(pravice industrijske lastnine) 
Določbe 18., 19. in 20. člena tega zakona ne prepovedujejo registracije znamke v skladu z zakonom, ki ureja pravice industrijske lastnine, in so upravičen razlog za neuporabo znamke.
22. člen 
(sledljivost) 
(1) Zavojčki tobačnih izdelkov so označeni s posebno identifikacijsko oznako. Za zagotavljanje celovitosti posebne identifikacijske oznake jo je treba natisniti ali pritrditi tako, da se ne da odstraniti, zbrisati, kako drugače poškodovati, da postane neberljiva, prekriti ali prekiniti z davčnimi znamkami, cenovnimi oznakami ali odpiranjem zavojčka.
(2) Na podlagi posebne identifikacijske oznake je mogoče določiti naslednje:
1. datum in kraj proizvodnje;
2. proizvodni obrat;
3. napravo, ki se uporablja za proizvodnjo tobačnih izdelkov;
4. proizvodno izmeno ali trajanje proizvodnje;
5. opis izdelka;
6. namembni maloprodajni trg;
7. predvideno pot pošiljke;
8. uvoznika;
9. dejansko pot pošiljke od proizvodnje do prvega prodajnega mesta, vključno z vsemi skladišči, ki se uporabljajo, datum in naslov pošiljanja ter kraj odhoda in prejemnika;
10. identiteto vseh kupcev od proizvodnje do prvega prodajnega mesta in
11. račun, številko naročila in potrdilo o plačilu vseh nakupov od proizvodnje do prvega prodajnega mesta.
(3) Podatki iz 1. do 8. točke prejšnjega odstavka so del posebne identifikacijske oznake.
(4) Podatki iz 9., 10. in 11. točke drugega odstavka tega člena so dostopni prek povezave, ki omogoča takojšnji elektronski dostop do posebne identifikacijske oznake.
(5) Gospodarski subjekti, vključeni v trgovino s tobačnimi izdelki od proizvajalcev do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvo prodajo na prodajnem mestu evidentirajo vnos vseh zavojčkov ter vmesna gibanja in končni iznos zavojčkov iz njihove posesti. To obveznost je mogoče izpolniti z označevanjem in evidentiranjem agregirane embalaže, kot so kartoni, zaboji ali palete, če je še vedno mogoče enoznačno in nedvoumno prepoznavanje in sledenje vseh zavojčkov.
(6) Gospodarski subjekti iz prejšnjega odstavka vodijo evidence vseh opravljenih transakcij.
(7) Proizvajalci tobačnih izdelkov gospodarskim subjektom, vključenim v trgovino s tobačnimi izdelki od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvo prodajo na prodajnem mestu, vključno z uvozniki, skladišči in prevoznimi podjetji, predložijo opremo, potrebno za evidentiranje tobačnih izdelkov, ki so bili kupljeni, prodani, skladiščeni, prepeljani ali kako drugače obravnavani. Oprema omogoča elektronsko odčitavanje in prenos evidentiranih podatkov v pomnilnik iz osmega odstavka tega člena.
(8) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov sklenejo pogodbe o hrambi podatkov iz drugega odstavka tega člena z neodvisno tretjo stranjo za namene gostovanja pomnilnika za shranjevanje teh podatkov. Pomnilnik za shranjevanje podatkov mora biti v EU. Dejavnosti tretje strani spremlja zunanji revizor, ki ga predlaga in plača proizvajalec tobačnih izdelkov, odobri pa Evropska komisija. Zunanji revizor ministrstvu in Evropski komisiji predloži letno poročilo, v katerem oceni vse kršitve v zvezi z nepravilnostmi glede dostopa. Evropski komisiji, ministrstvu in zunanjemu revizorju se zagotovi popoln dostop do pomnilnikov za shranjevanje podatkov. V ustrezno utemeljenih primerih se proizvajalcem ali uvoznikom tobačnih izdelkov dovoli dostop do shranjenih podatkov. Podatki, ki so poslovna skrivnost, so ustrezno zaščiteni v skladu s pravom EU in predpisom, ki ureja gospodarske družbe.
(9) Gospodarski subjekt, vključen v trgovino s tobačnimi izdelki, ne sme spreminjati ali brisati evidentiranih podatkov, razen v primeru napak, pri čemer mora sistem omogočiti revizijsko sled vseh popravkov. Podatki se morajo ustrezno hraniti dve leti od evidentiranja zaradi izvajanja učinkovitega nadzora nad tem zakonom.
(10) Osebni podatki se obdelujejo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(11) Minister skupaj z ministrom, pristojnim za finance, določi podrobnejše pogoje glede sledljivosti zavojčkov in embalaže tobačnih izdelkov.
23. člen 
(varnostni element) 
(1) Zavojčki tobačnih izdelkov, ki so dani na trg, imajo poleg posebne identifikacijske oznake iz prejšnjega člena tudi varnostni element, zaščiten pred nedovoljenimi posegi ter sestavljen iz vidnih in nevidnih elementov. Varnostni element je natisnjen ali pritrjen tako, da se ne da odstraniti, izbrisati, kako drugače poškodovati, da postane neberljiv, prekriti ali prekiniti z davčnimi znamkami, oznakami cene ali drugimi elementi iz tega zakona.
(2) Kot varnostni element se lahko uporabljajo davčni žigi ali nacionalne identifikacijske oznake, če izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister skupaj z ministrom, pristojnim za finance, določi podrobnejše tehnične standarde za varnostni element in njihovo morebitno izmenično uporabo ter prilagoditev znanstvenemu, tržnemu in tehnološkemu razvoju ob upoštevanju izvedbenih aktov Evropske komisije.
III. TOBAK ZA ORALNO UPORABO IN NOVI TOBAČNI IZDELKI 
24. člen 
(tobak za oralno uporabo) 
Dajanje tobaka za oralno uporabo na trg je prepovedano.
25. člen 
(obveščanje o novih tobačnih izdelkih) 
(1) Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov NLZOH obvestijo o vsakem novem tobačnem izdelku, ki ga nameravajo dati na trg. Uradno obvestilo se predloži v elektronski obliki šest mesecev pred nameravanim dajanjem izdelka na trg. Uradnemu obvestilu se priloži podroben opis novega tobačnega izdelka, navodila za njegovo uporabo ter podatki o sestavinah in emisijah v skladu z 9. členom tega zakona. Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov uradnemu obvestilu priložijo tudi:
– razpoložljive znanstvene študije o toksičnosti, zasvojljivosti in privlačnosti novega tobačnega izdelka v zvezi z njegovimi sestavinami in emisijami;
– razpoložljive študije, njihove povzetke in tržne raziskave o preferencah različnih potrošniških skupin, vključno z mladimi in trenutnimi kadilci;
– druge razpoložljive in pomembne podatke, vključno z analizo razmerja med tveganji in koristmi izdelka, njegovimi pričakovanimi vplivi na opuščanje uporabe tobaka, njegovimi pričakovanimi vplivi na začetek njegove uporabe in predvidevanji v zvezi z dojemanjem potrošnikov.
(2) Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov NLZOH pošljejo nove ali posodobljene podatke o študijah in raziskavah ter druge podatke iz prejšnjega odstavka, kadar NLZOH oceni, da je to zaradi spremenjenih razmer potrebno. Od proizvajalcev ali uvoznikov novih tobačnih izdelkov NLZOH lahko zahteva, da opravijo dodatne teste ali predložijo dodatne podatke o teh izdelkih.
(3) Minister določi obliko in način obveščanja o novih tobačnih izdelkih.
IV. ELEKTRONSKE CIGARETE IN ZELIŠČNI IZDELKI ZA KAJENJE 
26. člen 
(elektronske cigarete) 
(1) Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predložijo uradno obvestilo NLZOH o kakršnih koli tovrstnih izdelkih, ki jih nameravajo dati na trg. Uradno obvestilo se predloži elektronsko šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg. Za vsako spremembo izdelka se predloži novo uradno obvestilo.
(2) Uradno obvestilo glede na to, ali gre za elektronsko cigareto ali posodico za ponovno polnjenje, vsebuje:
1. ime in kontaktne podatke proizvajalca, odgovorno pravno ali fizično osebo v Republiki Sloveniji in po potrebi uvoznika v Republiko Slovenijo;
2. seznam vseh sestavin tekočine in emisij, ki nastanejo pri njeni uporabi, posebej za vsako znamko in za vsako vrsto, vključno s količinami teh sestavin;
3. toksikološke podatke glede sestavin tekočine in emisij izdelka, tudi ob segrevanju, pri čemer se navedejo učinki na zdravje potrošnikov pri vdihavanju in se upošteva kakršen koli zasvojljivi učinek;
4. podatke o vsebnosti in vnosu nikotina pri uporabi, skladni z navodili proizvajalca;
5. opis komponent izdelka, vključno z mehanizmom za odpiranje in ponovno polnjenje elektronske cigarete ali posodice za ponovno polnjenje;
6. opis postopka izdelave, vključno s tem, ali vključuje serijsko proizvodnjo, in izjavo o tem, da je postopek izdelave v skladu z zahtevami iz tega člena;
7. izjavo o tem, da sta proizvajalec in uvoznik v celoti odgovorna za kakovost in varnost izdelka pri dajanju na trg in pri uporabi, skladni z navodili proizvajalca.
(3) Elektronske cigarete in posodice za polnjenje morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. tekočina, ki vsebuje nikotin, se da na trg v temu namenjenih posodicah za ponovno polnjenje s prostornino največ 10 ml. V elektronskih cigaretah za enkratno uporabo ali v polnilih za enkratno uporabo prostornina polnil ali rezervoarjev ne presega 2 ml;
2. tekočina, ki vsebuje nikotin, vsebuje največ 20 mg/ml nikotina;
3. tekočina, ki vsebuje nikotin, ne vsebuje dodatkov iz prvega odstavka 12. člena tega zakona;
4. pri izdelavi tekočine, ki vsebuje nikotin, se uporabljajo le čiste sestavine. V tekočini, ki vsebuje nikotin, so snovi, razen sestavin iz 2. točke drugega odstavka tega člena, le v sledeh, če so take sledi med izdelavo neizogibne s tehničnega vidika;
5. v tekočini se z izjemo nikotina uporabljajo le sestavine, ki v segreti ali nesegreti obliki ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi;
6. elektronske cigarete nikotin dovajajo enakomerno ob uporabi, skladni z navodili proizvajalca;
7. elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje ne morejo uporabljati otroci, so zaščitene pred nedovoljenimi posegi, lomljenjem in puščanjem ter imajo mehanizem, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja.
(4) Zavojčki elektronskih cigaret in posodice za ponovno polnjenje vključujejo navodilo za uporabo s podatki o:
1. navodilih za uporabo in shranjevanje izdelka, vključno z navedbo, da se uporaba izdelka odsvetuje mladim in nekadilcem oziroma nekadilkam (v nadaljnjem besedilu: nekadilci);
2. kontraindikacijah;
3. opozorilih za posebne rizične skupine;
4. morebitnih neželenih učinkih;
5. zasvojljivosti in toksičnosti ter
6. kontaktnih podatkih proizvajalca ali uvoznika in o kontaktni pravni ali fizični osebi v Republiki Sloveniji.
(5) Zavojčki in zunanja embalaža elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje:
1. vključujejo seznam vseh sestavin izdelka v vrstnem redu, padajočem glede na težo, navedbo vsebnosti nikotina v izdelku in dovajanje na odmerek, številko serije in priporočilo, naj se izdelek hrani izven dosega otrok;
2. ne glede na prejšnjo točko ne vsebujejo elementov ali značilnosti iz 17. člena tega zakona, razen iz prve in tretje alineje prvega odstavka glede podatkov o vsebnosti nikotina in aromatičnih snovi ter navajajo naslednje zdravstveno opozorilo, ki ustreza zahtevam iz drugega in tretjega odstavka 16. člena tega zakona:
»Izdelek vsebuje nikotin, ki povzroča hudo zasvojenost. Nekadilcem se uporaba odsvetuje.«.
(6) Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje NLZOH vsako leto predložijo:
– celovite podatke o obsegu prodaje, posebej za vsako znamko in posebej za vsako vrsto izdelka;
– podatke o prednostnih izbirah različnih skupin potrošnikov, vključno z mladimi, nekadilci in glavnimi vrstami obstoječih uporabnikov;
– načine prodaje izdelka in
– povzetke vseh raziskav trga, ki so jih izvedli v zvezi z navedenim, ter prevode teh besedil v angleščino.
(7) Nacionalni inštitut za javno zdravje spremlja razvoj trga elektronskih cigaret in trga posodic za ponovno polnjenje, vključno z vsemi dokazi v zvezi s tem, da so lahko prvi izdelek, ki vodi v zasvojenost z nikotinom in poznejšo uporabo tobaka med mladimi in nekadilci.
(8) Podatki iz drugega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani NLZOH. Pri dajanju teh podatkov na voljo javnosti se ustrezno upošteva potreba po varovanju poslovnih skrivnosti.
(9) Proizvajalci, uvozniki in distributerji oziroma distributerke (v nadaljnjem besedilu: distributerji) elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje vzpostavijo in vzdržujejo sistem zbiranja podatkov o vseh domnevnih škodljivih učinkih na zdravje ljudi ter zbrane podatke posredujejo Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije.
(10) Če kateri koli od gospodarskih subjektov iz prejšnjega odstavka meni ali lahko upravičeno sumi, da elektronske cigarete ali posodice za ponovno polnjenje v njegovi posesti, ki naj bi se dale na trg ali so dane na trg, niso varne ali kakovostne ali kakor koli drugače niso v skladu s tem zakonom, nemudoma sprejme ukrepe, ki so potrebni, da bi zadevni izdelek ustrezno uskladili s tem zakonom ali ga po potrebi umaknili oziroma odpoklicali. V tem primeru gospodarski subjekt tudi nemudoma obvesti organe, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega zakona, pri čemer navede podrobnosti o tveganjih za zdravje ljudi ter varnost vseh sprejetih ukrepov iz tega odstavka in njihove rezultate.
(11) Gospodarski subjekti iz devetega odstavka tega člena na zahtevo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije temu posredujejo dodatne podatke o varnostnih in kakovostnih vidikih ali drugih škodljivih učinkih elektronskih cigaret ali posodic za ponovno polnjenje.
(12) Če elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje izpolnjujejo zahteve iz tega člena, NLZOH pa ugotovi ali lahko upravičeno sumi, da bi določena elektronska cigareta ali posodica za ponovno polnjenje ali posamezna vrsta teh lahko predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, o tem nemudoma obvesti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(13) NLZOH lahko proizvajalcem in uvoznikom elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračuna pristojbine za prejemanje, obravnavo in analiziranje podatkov, ki se jim predložijo.
(14) Minister določi podrobnejše pogoje glede uradnega obvestila za elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje iz prvega odstavka tega člena in ostale pogoje, ki jih morajo izpolnjevati elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje iz tega člena.
27. člen 
(zeliščni izdelki za kajenje) 
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži zeliščnega izdelka za kajenje se navede naslednje zdravstveno opozorilo:
»Kajenje tega izdelka škoduje zdravju.«.
(2) Zdravstveno opozorilo iz prejšnjega odstavka se prikaže na sprednji in zadnji zunanji površini zavojčka in zunanji embalaži.
(3) Zdravstveno opozorilo mora izpolnjevati zahteve iz sedmega odstavka 14. člena tega zakona ter pokrivati 30 odstotkov ustrezne površine zavojčka in zunanje embalaže.
(4) Zavojčki in zunanja embalaža zeliščnih izdelkov za kajenje ne smejo vsebovati elementov ali značilnosti iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 17. člena tega zakona ter navedb, da izdelek ne vsebuje dodatkov ali aromatičnih snovi.
28. člen 
(poročanje o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje) 
(1) Proizvajalci in uvozniki zeliščnih izdelkov za kajenje NLZOH predložijo seznam vseh sestavin in njihove količine, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, posebej za vsako znamko in za vsako vrsto. Uradno obvestilo se predloži elektronsko šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg novega ali spremenjenega zeliščnega izdelka za kajenje. Proizvajalci ali uvozniki zeliščnih izdelkov obvestijo NLZOH, če se sestava izdelka tako spremeni, da vpliva na podatke, predložene na podlagi tega člena.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletni strani NLZOH. Pri dajanju teh podatkov na voljo javnosti se ustrezno upošteva potreba po varovanju poslovnih skrivnosti.
(3) Minister določi podrobnejše pogoje glede poročanja o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje.
V. OGLAŠEVANJE, PROMOCIJA, SPONZORIRANJE IN PRODAJA 
29. člen 
(oglaševanje) 
(1) Prepovedano je vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršno koli posredno in neposredno oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, tudi prek storitev informacijske družbe.
(2) Za neposredno oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov se šteje razstavljanje posameznih izdelkov na prodajnih mestih. Prodajalci morajo vse te izdelke shranjevati tako, da javnosti niso niti vidni niti dostopni. Na vsakem prodajnem mestu je lahko na vidnem mestu, v velikosti največ A4 formata (210 x 297 mm), objavljeno največ eno obvestilo, da se na tem mestu prodajajo izdelki iz prejšnjega odstavka. Prepovedana so promocijska darila, darilni boni, znamkice in kuponi za popust ali kakršne koli druge podobne ponudbe v povezavi z nakupom tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Prepovedano je spodbujanje prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.
(3) Za posredno oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov se šteje prikazovanje znamk in drugih znakov za označevanje teh izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobak, tobačni izdelki ali povezani izdelki. Za posredno oglaševanje se šteje tudi brezplačno ponujanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na javnih mestih in v javnih prostorih.
(4) Za posredno oglaševanje šteje, kadar se znamka, znak, logotip, trgovska oznaka ali katera koli druga posebnost, vključno s posebnimi barvnimi kombinacijami tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov povezuje z drugim izdelkom ali storitvijo tako, da se utegne ta izdelek ali storitev povezati s tobakom, tobačnimi izdelki in povezanimi izdelki.
(5) Za posredno oglaševanje šteje tudi, kadar se znamka, znak, logotip, trgovske oznake ali kakršna koli druga posebnost, vključno s posebnimi barvnimi kombinacijami drugega izdelka ali storitve povezuje s tobakom, tobačnim izdelkom ali povezanim izdelkom ter družbo, ki te izdelke proizvaja.
(6) Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki bi s svojim videzom in namenom uporabe lahko spodbujali k potrošnji tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.
(7) Prepovedano je prikazovanje ali uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih vsebin in javnih nastopov, ki so namenjeni osebam, mlajšim od 18 let, razen v filmih, nadaljevankah in nanizankah.
(8) Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v strokovnih knjigah ter revijah in publikacijah, ki so namenjene izključno obveščanju proizvajalcev in prodajalcev teh izdelkov in je njihovo razširjanje omejeno na te osebe ali podjetja, se ne šteje za oglaševanje po določbah tega člena.
30. člen 
(prepoved prodaje) 
(1) Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Teh izdelkov ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let.
(2) Prepoved prodaje izdelkov iz prejšnjega odstavka osebam, mlajšim od 18 let, je na prodajnih mestih teh izdelkov objavljena na vidnem mestu.
(3) Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov iz avtomatskih naprav. Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ki omogoča neposredno dostopnost teh izdelkov. Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s prodajnih mest, ki se lahko premikajo, pri čemer kioski, postavljeni v skladu z določbami predpisov lokalnih skupnosti, ne štejejo za premična prodajna mesta po tem zakonu.
(4) Prepovedana je prodaja posameznih cigaret, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zunaj izvirne embalaže proizvajalca.
(5) Prepovedano je dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov prek interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije ali čezmejna prodaja na daljavo.
(6) Prepovedana je proizvodnja, dajanje na trg ali čezmejna prodaja na daljavo sladkarij, prigrizkov, igrač ali drugih predmetov v obliki tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, namenjenih osebam, mlajšim od 18 let.
31. člen 
(starostna omejitev) 
Prodajalec lahko od vsake osebe, ki kupuje tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke zahteva, da izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, ji tobačnega ali povezanega izdelka ne sme prodati.
VI. DOVOLJENJE ZA PRODAJO TOBAKA, TOBAČNIH IZDELKOV IN POVEZANIH IZDELKOV 
32. člen 
(dovoljenje) 
(1) Tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke lahko prodaja, kdor ima dovoljenje za prodajo v poslovnem prostoru, navedenem v dovoljenju (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Dovoljenje izda ministrstvo.
(3) Dovoljenje se izda za posamezen poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ter je vezano na samostojnega podjetnika posameznika oziroma pravno osebo, ki opravlja dejavnost prodaje tovrstnih izdelkov v tem prostoru (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekt).
(4) Dovoljenje velja pet let od dneva izdaje z možnostjo podaljšanja, vsakokrat za pet let.
(5) Dovoljenje je označeno z identifikacijsko številko, datumom veljavnosti, imenom oziroma firmo poslovnega subjekta ter naslovom poslovnega prostora, za katerega je bilo izdano.
33. člen 
(vloga) 
(1) Vlogo za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja vloži poslovni subjekt za vsak poslovni prostor na elektronski način pri ministrstvu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje ime oziroma firmo poslovnega subjekta, ime odgovorne osebe poslovnega subjekta, davčno številko poslovnega subjekta, matično številko poslovne enote in naslov poslovnega prostora, v katerem se prodajajo tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki.
(3) Za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe se zaračuna upravna taksa v skladu s predpisom, ki ureja upravne takse.
34. člen 
(izdaja dovoljenja, podatki na dovoljenju in vidnost dovoljenja) 
(1) Ministrstvo na podlagi vloge iz prejšnjega člena na posebnem obrazcu izda dovoljenje, s katerim dovoli prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor.
(2) Zoper odločbo, s katero se ne dovoli prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.
(3) Dovoljenje je v poslovnem prostoru vidno razstavljeno.
(4) Minister določi podrobnejše pogoje glede postopka in načina elektronske oddaje vloge ter posebnega obrazca iz prejšnjega člena in izdaje dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
35. člen 
(register poslovnih prostorov, v katerih se prodaja tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki) 
(1) Ministrstvo za namen nadzora nad prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov vzpostavi informacijsko podporo za sistem izdaje dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ter vodi, upravlja in vzdržuje register poslovnih prostorov, v katerih se prodaja tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki (v nadaljnjem besedilu: register), v katerega vpisuje naslednje podatke:
1. ime oziroma firmo poslovnega subjekta, odgovorno osebo poslovnega subjekta,
2. naslov poslovnega prostora, za katerega se izdaja dovoljenje,
3. identifikacijsko številko dovoljenja,
4. datum veljavnosti dovoljenja in
5. podatke o prepovedi prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ter prepovedi ponovne pridobitve dovoljenja za prodajo teh izdelkov, ki so izrečene na podlagi 38. člena tega zakona.
(2) Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Finančna uprava Republike Slovenije imata za namen inšpekcijskega nadzora po določbah tega zakona dostop do registra.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznam poslovnih prostorov, skupaj z imenom oziroma firmo poslovnega subjekta, ki mu je bila na podlagi 38. člena tega zakona izrečena prepoved prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ali mu je bilo odvzeto dovoljenje za prodajo.
(4) Za potrebe vzpostavitve in delovanja registra ministrstvo brezplačno dostopa do podatkov v evidence Poslovnega registra Republike Slovenije Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
36. člen 
(prenos dovoljenja) 
Dovoljenje ni prenosljivo.
37. člen 
(pogoji za podaljšanje in ponovno pridobitev dovoljenja) 
(1) Pogoj za podaljšanje dovoljenja je, da v trenutku vložitve imetniku dovoljenja za poslovni prostor, za katerega je vložena vloga za podaljšanje, ni izrečena prepoved prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.
(2) Pogoj za ponovno pridobitev dovoljenja je, da v trenutku vložitve poslovnemu subjektu za poslovni prostor, za katerega je vložena vloga za ponovno pridobitev dovoljenja, ne velja prepoved ponovne pridobitve dovoljenja.
38. člen 
(prepoved prodaje in odvzem dovoljenja) 
(1) Ministrstvo poslovnemu subjektu začasno prepove prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, če so bile v poslovnem prostoru, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje, s pravnomočno odločbo ugotovljene kršitve določb 29. ali 30. člena tega zakona.
(2) Začasna prepoved prodaje traja šest mesecev.
(3) Tržni inšpektorat Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena, podatek o kršitelju in kršitvi posreduje ministrstvu.
(4) Če je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že izrečena začasna prepoved prodaje, se mu ob naslednji pravnomočni kršitvi iz prvega odstavka tega člena, odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja v obdobju treh let.
(5) Če je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že dvakrat izrečena prepoved prodaje, se mu ob naslednji pravnomočni kršitvi iz prvega odstavka tega člena odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja (trajna prepoved).
(6) Med prepovedjo prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov oziroma v času trajanja prepovedi ponovne pridobitve dovoljenja poslovni subjekt ne more podaljšati veljavnosti ali podati vloge za izdajo novega dovoljenja.
(7) Če poslovni subjekt prodaja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke v poslovnem prostoru brez veljavnega dovoljenja, se mu izreče trajna prepoved pridobitve dovoljenja za ta poslovni prostor.
(8) Tržni inšpektorat Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka podatek o kršitelju in kršitvi posreduje ministrstvu.
VII. PREPOVED KAJENJA IN KADILNICE 
39. člen 
(prepoved kajenja) 
(1) Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.
(2) Kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, je prepovedana tudi v prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje ali izobraževanja.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov dovoljena:
– v posebej za kadilce določenih prostorih v nastanitvenih obratih in pri drugih ponudnikih nočitev;
– v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci;
– v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in v posebej za kadilce določenih prostorih drugih izvajalcev zdravstvene obravnave oseb z duševno motnjo;
– v kadilnicah.
(4) Kadilnice niso dovoljene v prostorih, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost, dejavnost vzgoje ali dejavnost izobraževanja.
(5) Upoštevanje prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovi lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, v katerih je kajenje prepovedano.
40. člen 
(kadilnica) 
(1) Kadilnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor;
– prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne površine javnega ali delovnega prostora;
– prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba hrane in pijače v prostoru ni dovoljena;
– v prostor se ne sme vnašati hrane in pijače.
(2) Minister določi podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica.
VIII. NADZOR 
41. člen 
(nadzorni in prekrškovni organi) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije in policija ter občinsko redarstvo.
(2) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad:
1. emisijami katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret iz 7. člena tega zakona;
2. prepovedjo dajanja na trg tobačnih izdelkov z značilno aromo iz 11. člena tega zakona;
3. prepovedjo dajanja na trg tobačnih izdelkov, ki vsebujejo dodatke iz 12. člena tega zakona;
4. poročanjem in obveščanjem proizvajalcev in uvoznikov o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v skladu z 9., 10. in 25. členom, prvim, drugim in šestim odstavkom 26. člena ter 28. členom tega zakona;
5. obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci, uvozniki in distributerji elektronskih cigaret iz devetega, desetega in enajstega odstavka 26. člena tega zakona in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati elektronske cigarete iz tretjega odstavka 26. člena tega zakona;
6. prepovedjo kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v javnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
7. posamezniki, ki ne upoštevajo prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v javnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
8. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v javnih prostorih iz prejšnjega člena;
9. posamezniki, ki v javnih prostorih ne upoštevajo prepovedi vnosa hrane ali pijače v kadilnice iz prejšnjega člena.
(3) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi lastnih ugotovitev ali ugotovitev NLZOH, da se tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki proizvajajo in prodajajo v nasprotju s 7., 8., 11. in 12. členom tega zakona, z odločbo prepove proizvodnjo in prodajo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje in prodaje.
(4) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi ugotovitev NLZOH, da za določeno znamko in vrsto tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov njihovi proizvajalci in uvozniki ne izpolnjujejo obveznosti poročanja ali obveščanja o izdelkih iz 9., 10., 25., 26. in 28. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo teh izdelkov in odredi njihovo odstranitev iz prodaje.
(5) Na zahtevo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije lahko NLZOH opravlja laboratorijska preskušanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Pravne in fizične osebe, ki dajejo na trg tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke, morajo dati pristojnemu inšpektorju oziroma inšpektorici (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) brezplačno na razpolago vzorec takšnega izdelka. Če se z laboratorijskim preskušanjem ugotovi, da odvzeti vzorec v postopku opravljanja nadzora ni v skladu z določbami tega zakona, stroške laboratorijskega preskušanja nosi pravna ali fizična oseba, pri kateri je bil vzorec odvzet.
(6) Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad:
1. prepovedjo kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v delovnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
2. posamezniki, ki ne upoštevajo prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v delovnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
3. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v delovnih prostorih iz prejšnjega člena;
4. posamezniki, ki v delovnih prostorih ne upoštevajo prepovedi vnosa hrane ali pijače v kadilnice iz prejšnjega člena.
(7) Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad:
1. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki iz 13. do 20. člena tega zakona;
2. prepovedjo dajanja na trg tobaka za oralno uporabo iz 24. člena tega zakona;
3. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati elektronske cigarete iz četrtega in petega odstavka 26. člena tega zakona;
4. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zeliščni izdelki za kajenje iz 27. člena tega zakona;
5. prepovedjo sponzoriranja in oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov iz 29. člena tega zakona;
6. prepovedjo prodaje iz 30. in 31. člena tega zakona;
7. prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov brez dovoljenja iz 32. člena tega zakona in vidnostjo dovoljenja v poslovnem prostoru iz tretjega odstavka 34. člena tega zakona.
(8) Finančna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad pogoji, določenimi v 22. in 23. členu tega zakona, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki, ter prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov brez dovoljenja iz 32. člena tega zakona.
(9) Če Tržni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da se tobak in tobačni izdelki prodajajo in proizvajajo v nasprotju s 13. do 20. členom tega zakona ali brez veljavnega dovoljenja iz 32. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje in prodaje.
(10) Če Finančna uprava Republike Slovenije ugotovi, da se tobak in tobačni izdelki prodajajo in proizvajajo brez identifikacijske oznake ali varnostnega elementa iz 22. oziroma 23. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje in prodaje.
(11) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi prejetega obvestila iz dvanajstega odstavka 26. člena tega zakona sprejme ustrezne začasne ukrepe za zaščito zdravja ljudi, ki vključujejo prepoved prodaje določenega izdelka ali umik določenega izdelka s trga.
(12) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se elektronske cigarete in zeliščni izdelki prodajajo in proizvajajo v nasprotju s 26. in 27. členom tega zakona ali brez veljavnega dovoljenja iz 32. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje in prodaje.
(13) Če Tržni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da se tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki sponzorirajo in oglašujejo v nasprotju z 29. členom tega zakona, tako sponzoriranje ali oglaševanje z odločbo prepove. Za izvršitev odločbe odredi takojšnjo odstranitev oglasnega materiala na stroške poslovnega subjekta.
(14) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da kadilnica ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena, z odločbo prepove uporabo kadilnice do odprave kršitve.
(15) Pristojni inšpektor lahko pri opravljanju nadzora nad prepovedjo prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, iz prvega odstavka 30.  člena tega zakona sodeluje z osebo, mlajšo od 18 let. Za sodelovanje mladoletne osebe je treba pridobiti predhodno pisno soglasje njenih staršev oziroma skrbnikov.
(16) Policija ter občinsko redarstvo opravljata nadzor nad prepovedjo kajenja v vseh vozilih ob prisotnosti oseb, mlajših od 18 let, iz prvega odstavka 39. člena tega zakona.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
42. člen 
(kršitve) 
(1) Z globo od 4.000 do 33.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če daje na trg ali proizvaja cigarete, ki vsebujejo večje vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, kot je določeno v 7. členu tega zakona;
2. če daje na trg tobačne izdelke, za katere ni izpolnjena obveznost poročanja o sestavinah in emisijah teh izdelkov (9. in 10. člen);
3. če daje na trg tobačne izdelke z značilno aromo (11. člen) ali z dodatki iz prvega in tretjega odstavka 12. člena tega zakona ali če daje na trg tobačne izdelke, ki vsebujejo aromatične snovi v kateri koli od njihovih komponent (drugi odstavek 12. člena);
4. če daje na trg tobačne izdelke in brezdimne tobačne izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev glede označevanja, embalaže, splošnih opozoril, informativnih sporočil in sestavljenih zdravstvenih opozoril (13., 14., 15. in 16. člen);
5. če daje na trg tobačne izdelke, katerih označevanje ali zunanja embalaža sta v nasprotju z določbami 17. člena tega zakona;
6. če daje na trg cigaretne zavojčke in zunanjo embalažo cigaret, katerih videz in vsebina nasprotujeta določbam 18. člena tega zakona;
7. če daje na trg zavojčke tobaka za zvijanje in zunanjo embalažo tobaka za zvijanje, katerih videz in vsebina nasprotujeta določbam 19. člena tega zakona;
8. če daje na trg cigarete, katerih videz nasprotuje določbam 20. člena tega zakona;
9. če ne omogoča takojšnje dostopnosti do posebne identifikacijske oznake (četrti odstavek 22. člena);
10. če ne evidentira vnosa vseh zavojčkov ter vmesnih gibanj in končnega iznosa zavojčkov iz svoje posesti na način, ki omogoča enoznačno in nedvoumno prepoznavanje ter sledenje vseh zavojčkov (peti odstavek 22. člena);
11. če ne vodi evidenc vseh opravljenih transakcij (šesti odstavek 22. člena);
12. če gospodarskim subjektom, vključenim v trgovino s tobačnimi izdelki od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvo prodajo na prodajnem mestu, vključno z uvozniki, skladišči in prevoznimi podjetji, ne predloži opreme za evidentiranje tobačnih izdelkov ali če predložena oprema ne omogoča elektronskega odčitavanja in nedvoumnega prepoznavanja ter sledenja vseh zavojčkov (sedmi odstavek 22. člena);
13. če spreminja ali briše evidentirane podatke ali jih ne hrani ustrezno za izvajanje učinkovitega nadzora nad tem zakonom (deveti odstavek 22. člena);
14. če daje na trg tobačne izdelke brez identifikacijske oznake ali brez varnostnega elementa, če identifikacijska oznaka ni celovita ali če varnostni element ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih standardov (prvi do tretji odstavek 22. člena in 23. člen);
15. če daje na trg tobak za oralno uporabo (24. člen);
16. če ne obvesti NLZOH o novih tobačnih izdelkih najkasneje v šestih mesecih pred nameravanim dajanjem na trg (25. člen);
17. če daje na trg elektronske cigarete v nasprotju s 26. členom tega zakona;
18. če proizvajalec, uvoznik in distributer elektronskih cigaret ne izpolnjuje obveznosti iz devetega, desetega in enajstega odstavka 26. člena tega zakona;
19. če daje na trg zeliščni izdelek za kajenje v nasprotju s 27. členom tega zakona;
20. če ne poroča o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje v skladu z 28. členom tega zakona;
21. če donira ali sponzorira dogodek, dejavnosti ali posameznika ter posredno ali neposredno oglašuje in promovira tobačne izdelke in povezane izdelke (29. člen);
22. če prikazuje ali uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke na televiziji ter v okviru javnih nastopov (sedmi odstavek 29. člena);
23. če prodaja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke osebam, mlajšim od 18 let, ali če prepovedi prodaje v predpisani velikosti ne objavi na vidnem mestu ali če prodaja tobačne izdelke oseba, mlajša od 18 let (prvi in drugi odstavek 30. člena);
24. če daje na trg tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke v nasprotju s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona;
25. če daje na trg tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke zunaj izvirne embalaže proizvajalca (četrti odstavek 30. člena);
26. če daje na trg ali čezmejno prodaja na daljavo tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke prek interneta, telekomunikacij in druge razvijajoče se tehnologije (peti odstavek 30. člena);
27. če daje na trg ali čezmejno prodaja na daljavo sladkarije, prigrizke, igrače ali druge predmete v obliki tobačnih izdelkov (šesti odstavek 30. člena);
28. če na prodajnem mestu vidno ne razstavi dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov (tretji odstavek 34. člena);
29. če ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v zaprtih javnih in delovnih prostorih (39. člen);
30. če kadilnice ne ustrezajo pogojem iz 40. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 1.600 do 8.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Za prekrške iz 1., 3., 4. do 8., 15., 17. in 19. točke prvega odstavka tega člena se poleg globe izreče tudi obvezni odvzem tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ki so predmet prekrška.
(5) Z globo 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki prodaja tobačne izdelke in povezane izdelke brez dovoljenja.
(6) Z globo 5.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki prodaja tobačne izdelke in povezane izdelke brez dovoljenja.
43. člen 
(kršitve posameznikov) 
(1) Z globo 125 eurov se kaznuje posameznik:
– če z namenom oglaševanja in promocije brezplačno ponuja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke na javnem mestu in v javnih prostorih (tretji odstavek 29. člena);
– če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke v javnih in delovnih prostorih, kjer je to prepovedano (39. člen);
– če v kadilnice vnaša hrano ali pijačo (prvi odstavek 40. člena).
(2) Z globo 250 eurov se kaznuje posameznik, če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (39. člen).
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
44. člen 
(prehodne določbe) 
Ne glede na določbe tega zakona je do 20. maja 2017 na trg dovoljeno dajanje naslednjih izdelkov:
– tobačnih izdelkov, ki so bili proizvedeni ali dani v prosti promet in označeni v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96, 119/02, 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 101/05, 17/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07 in 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) pred uveljavitvijo tega zakona;
– elektronskih cigaret ali posodic za ponovno polnjenje, ki so bile proizvedene ali dane v prosti promet pred uveljavitvijo tega zakona;
– zeliščnih izdelkov za kajenje, ki so bili proizvedeni ali dani v prosti promet pred uveljavitvijo tega zakona.
45. člen 
(uskladitev ravnanj) 
(1) V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg, se podatki iz 9., 25. in 28. člena tega zakona zagotovijo v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg, se podatki iz drugega odstavka 26. člena tega zakona zagotovijo v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Prodajalci tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovijo izvajanje prepovedi oglaševanja iz prvega odstavka 29. člena tega zakona v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo ter na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(4) Prodajalci tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov pogoje glede vidnosti in dostopnosti navedenih izdelkov iz drugega odstavka 29. člena tega zakona izpolnijo v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona.
46. člen 
(vzpostavitev sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov) 
(1) Informacijska podpora za vzpostavitev sistema izdaje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov se vzpostavi v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Prodajalci tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov za izdajo dovoljenja iz 32. člena tega zakona zaprosijo najpozneje v 14 mesecih od uveljavitve tega zakona. Navedene izdelke lahko brez dovoljenja prodajajo še 20 mesecev od uveljavitve tega zakona pod pogojem, da so za dovoljenje zaprosili v navedenem roku.
47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96, 119/02, 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 101/05, 17/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07 in 93/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 80/07 in 90/10);
– Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja (Uradni list RS, št. 80/07);
– Pravilnik o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 62/03 in 35/06);
– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje meritev (Uradni list RS, št. 62/03 in 35/06).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se predpisi iz druge, tretje, četrte in pete alineje uporabljajo do uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.
48. člen 
(podzakonski predpisi) 
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme strategijo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda predpise iz petega odstavka 8. člena, enajstega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 10. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 15. člena, petega odstavka 18. člena, osmega odstavka 19. člena, drugega odstavka 20. člena, enajstega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 25. člena, štirinajstega odstavka 26. člena, tretjega odstavka 28. člena, četrtega odstavka 34. člena in drugega odstavka 40. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
49. člen 
(ustanovitev koordinacijske skupine) 
Minister ustanovi koordinacijsko skupino iz prvega odstavka 4. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
50. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Prepoved iz prvega odstavka 11. člena tega zakona se za tobačne izdelke, ki imajo značilno aromo in obseg njihove prodaje predstavlja 3 odstotke ali več v posamezni kategoriji izdelkov EU, začne uporabljati 20. maja 2020.
(2) Določba 4. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona se začne uporabljati 20. maja 2019. Do uveljavitve te določbe je na zavojčkih iz kartona sestavljeno zdravstveno opozorilo, ki se natisne na zadnji površini, neposredno pod davčno znamko. Pri zavojčkih, narejenih iz mehkega materiala, se odobri pravokotna površina, namenjena za davčno znamko, katere višina ne presega 13 mm med gornjim robom zavojčka in gornjim robom sestavljenih zdravstvenih opozoril.
(3) Določbe 18., 19. in 20. člena tega zakona, ki določajo barvo in odtenek, ki se lahko uporabi za embalažo tobačnih izdelkov in posameznih cigaret, ter določbe, ki določajo pravila za navajanje znamke, imena in vrste tobačnih izdelkov, podatkov o proizvajalcu in številu cigaret oziroma masi tobaka za zvijanje, črtni kodi, drugi identifikacijski oznaki ali varnostnem elementu na embalaži se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
(4) Določbe 22. in 23. člena tega zakona se za cigarete in tobak za zvijanje začnejo uporabljati 20. maja 2019, za druge tobačne izdelke pa 20. maja 2024.
51. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/16-5/33
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EPA 1651-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti