Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

164. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017, stran 544.

  
Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem odlokom se sprejme ukrep selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) (v nadaljnjem besedilu: medved) in volka (Canis lupus) (v nadaljnjem besedilu: volk) iz narave ter določajo obseg in pogoji selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave ter pogoji izjemnega odstrela za leto 2017.
(2) Ta odlok določa tudi način določitve obsega odvzema živali iz narave, podrobnejši način odvzema živali iz narave, spremljanje odvzema in vodenje evidenc o odvzetih živalih iz narave.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. izjemni odstrel je usmrtitev osebka z lovom v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, zaradi razlogov iz prve, druge ali tretje alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba) na podlagi dovoljenja pristojnega ministrstva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Poleg upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavci lovišč) ga lahko izvajajo tudi člani skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
2. območja življenjskega prostora rjavega medveda so osrednje, robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti, kot jih opredeljuje Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji, sprejeta s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 322-07/2001-2 z dne 24. januarja 2002;
3. odstrel je usmrtitev osebka, ki ga izvajajo upravljavci lovišč z lovom na podlagi sedme alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe in v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter tem odlokom;
4. odvzem osebkov iz narave vključuje odstrel, izjemni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo osebka ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeti osebek vrne v naravo na območja življenjskega prostora vrste znotraj meja Republike Slovenije, se ujetje osebka ne šteje za odvzem osebka iz narave.
3. člen 
(omejitev odvzema osebkov iz narave) 
(1) Odvzem osebkov iz narave ne sme preseči s tem odlokom predvidenega odvzema osebkov, ki je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja vrste.
(2) Če je odvzem osebkov iz narave v načrtovalskem obdobju iz 5. člena tega odloka večji od predvidenega odvzema iz prejšnjega odstavka, se razlika upošteva pri načrtovanju odvzema osebkov iz narave v naslednjem načrtovalskem obdobju.
(3) Pri načrtovanju odvzema volka iz narave se v naslednjem načrtovalskem obdobju upošteva tudi realiziran ali presežen odvzem volka iz narave glede na starostno strukturo odvzetih osebkov.
4. člen 
(obseg in prostorska razporeditev odvzema iz narave) 
(1) Obseg in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave sta določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Odstrel medveda iz priloge 1 tega odloka se razporedi po lovskoupravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) tako, da se del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva, pri čemer se upošteva pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja od leta 2014 in ob upoštevanju usmeritev iz 8. člena tega odloka.
(3) Obseg in prostorska razporeditev odvzema volkov iz narave sta določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
(4) Odstrel volka iz priloge 2 tega odloka se razporedi po LUO tako, da se upošteva pogostnost primerov škodnih dogodkov na rejnih živalih od leta 2014 in ob upoštevanju usmeritev iz 9. člena tega odloka.
5. člen 
(načrtovalsko obdobje in časovna razporeditev odstrela) 
(1) Načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave je od uveljavitve tega odloka do 30. septembra 2017, pri čemer se upoštevajo tudi podatki o odvzemu medvedov in volkov od 1. oktobra 2016.
(2) Odstrel se izvaja v naslednjih obdobjih:
– za medvede: do 30. aprila 2017 ter
– za volkove: do 31. januarja 2017 in od 1. do 30. septembra 2017.
6. člen 
(posebne okoliščine) 
Če ob odvzemu medveda ali volka iz narave obstaja sum na nalezljive bolezni, predvsem zoonoze, ali je medved ali volk odvzet iz narave v nejasnih okoliščinah (npr. najdena poginula žival, sum krivolova, možna kršitev pri odstrelu, silobran), se o tem poleg Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) obvestijo pristojne službe in organi pregona.
7. člen 
(struktura odstrela medvedov) 
(1) Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se lahko izvede odstrel v:
– I. težnostni kategoriji do 100 kg bruto telesne mase v višini najmanj 75 % od celotnega odstrela medvedov;
– II. težnostni kategoriji od 100 do 150 kg bruto telesne mase v višini največ 15 % od celotnega odstrela medvedov;
– III. težnostni kategoriji nad 150 kg bruto telesne mase v višini največ 10 % od celotnega odstrela medvedov.
(2) Na robnem območju življenjskega prostora medveda se načrtuje pretežno odstrel medvedov I. težnostne kategorije iz prve alineje prejšnjega odstavka.
(3) Ob posameznem odstrelu medveda je dopustno odstopanje za največ 20 % telesne mase medveda.
(4) Ob odstrelu medveda v posamezni težnostni kategoriji iz prvega odstavka tega člena zavod o tem obvesti upravljavce lovišč.
8. člen 
(usmeritve za odstrel medveda) 
(1) Del odstrela medvedov se na LUO osrednjega območja življenjskega prostora medveda prednostno izvaja na lokacijah, kjer prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi neposredni bližini.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri naknadni razdelitvi odstrela medvedov po LUO.
(3) Odstrel medvedov se na osrednjem območju življenjskega prostora medveda izvaja z visoke preže, razen v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se medvedi pogosto pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo in odstrel z visoke preže ni mogoč. V teh primerih se lahko odstrel izvede na kateri koli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(4) Odstrel medvedov se na robnem območju življenjskega prostora medveda izvaja prednostno z visoke preže, lahko pa tudi na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(5) Odstrel medvedov se na prehodnem območju življenjskega prostora medveda in območju izjemne prisotnosti medveda izvaja na kateri koli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(6) Izjemni odstrel medveda, ki se izvede takrat, ko v posameznem LUO odstrel še ni izpolnjen, se mora vključiti v realizacijo odstrela medvedov tega LUO.
(7) V realizacijo odstrela medvedov se šteje tudi odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev zunaj meja Republike Slovenije.
(8) Če se pri izjemnem odstrelu iz narave odstreljuje medvedka z mladiči, se najprej odvzamejo mladiči in šele nato medvedka, razen v primerih, ko bi bilo ogroženo življenje in zdravje ljudi ali njihovo premoženje.
(9) Smrtnost medveda zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
9. člen 
(usmeritve za odstrel volka) 
(1) Pri ponavljajoči se škodi se odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini.
(2) V primeru, ko je očitno, da volkulja vodi mladiče, poležene v istem letu, se odstrel volkulje ne izvaja. Pri odstrelu volkov se prednostno odstrelijo manjše živali v tropu.
(3) Kadar število odvzetih odraslih volkov (osebkov, starih dve leti ali več) doseže 40 % predvidenega odvzema volkov iz priloge 2 tega odloka, se odstrel ne izvaja več.
(4) Zaradi varovanja strukture tropov volkov na osrednjem območju življenjskega prostora volka se v loviščih s posebnim namenom (Medved, Žitna Gora, Snežnik Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volkov ne načrtuje.
(5) Smrtnost volka zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
10. člen 
(izvajalci) 
(1) Zavod v sodelovanju z območnimi združenji upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: OZUL) pripravi predlog podrobnejše prostorske razporeditve odstrela osebkov v LUO po posameznih loviščih iz priloge 1 in 2 tega odloka.
(2) Zavod spremlja izvajanje odvzema osebkov iz narave in skrbi, da odvzem osebkov iz narave poteka po načrtu.
(3) Upravljavci lovišč morajo zagotavljati, da se odstrel osebkov izvaja v skladu z določbami tega odloka.
11. člen 
(odvzem vzorcev tkiv in organov) 
(1) Zavod omogoči na podlagi medsebojnega dogovora znanstvenoraziskovalnim organizacijam odvzem ali posredovanje vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov osebkov, odvzetih iz narave, za raziskave.
(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsakega odvzetega osebka, zagotovi analizo genskega materiala in pridobi podatke, na podlagi katerih je mogoča genotipizacija posameznega osebka.
(3) Znanstvenoraziskovalne organizacije morajo o vseh rezultatih raziskav, ki so pomembni za ohranjanje medveda in volka, vsako leto najpozneje do konca koledarskega leta poročati ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave, in zavodu.
12. člen 
(evidenca odvzema osebkov iz narave) 
Zavod spremlja odvzem osebkov iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in vodi o tem evidenco, ki vsebuje:
1. datum odvzema osebka iz narave,
2. kraj odvzema osebka iz narave z navedbo območja življenjskega prostora, LUO in lovišča ter pri odvzemu osebka iz narave v naselju ali v njegovi neposredni bližini tudi z navedbo geografskega imena naselja,
3. podatke o spolu in telesni masi osebka ter oceni njegove starosti,
4. navedbo razloga za odvzem osebka iz narave,
5. podatke o odvzemu vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov osebka, vključno z navedbo organizacije, ki je odvzela vzorce,
6. podatke o dednem materialu osebka in
7. druge za varstvo medveda in volka pomembne podatke.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11, 73/12, 104/13, 71/14 in 78/15).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-3/2017
Ljubljana, dne 19. januarja 2017
EVA 2016-2550-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti