Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

160. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 541.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 
1. člen 
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15 in 84/15) se na koncu drugega odstavka 4. člena doda nov stavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena te uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej uredbi presežena omejitev iz tega odstavka.«.
2. člen 
V 5. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. Ukrep IV – finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada.«.
3. člen 
V II. poglavju se naslov petega podpoglavja spremeni tako, da se glasi:
»5. Ukrep IV – finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada«.
4. člen 
V drugem odstavku 11.č člena se za besedilom »vraničnega prisada« doda besedilo »ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni«.
5. člen 
11.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.d člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj mora za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada od vključno leta 2015 dalje;
3. na dan škodnega dogodka pri ukrepu IV ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
4. vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada;
5. vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko higienske službe za poginule živali;
6. vlagatelj je s strani pristojnega organa prejel zapisnik o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada.
(2) Vlagatelj mora za pridobitev sredstev za odpravo posledic škode zaradi izvedbe ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja vraničnega prisada poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi naslednji pogoj:
– odrejeni ukrepi so bili izvedeni v skladu z odločbo iz 4. točke prejšnjega odstavka.
(3) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobijo za živali s kmetijskega gospodarstva, ki so poginile od vključno dneva pogina živali, za katero je bila na podlagi laboratorijske analize potrjena bolezen vranični prisad, do datuma zapisnika o izvedbi vseh ukrepov, odrejenih zaradi vraničnega prisada, ki ga je prejel vlagatelj. Da so živali kmetijskega gospodarstva poginile zaradi vraničnega prisada, se izkaže z dokumenti iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Za dokazilo o upravičenih stroških iz četrtega odstavka 11.e člena te uredbe se šteje račun, s katerim je izkazano, da so bili odrejeni ukrepi izvedeni v skladu z odločbo iz 4. točke prvega odstavka tega člena, ali sklep o stroških s priloženim tovrstnim računom.«.
6. člen 
11.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.e člen 
(finančne določbe) 
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Finančna pomoč za pogin živali znaša:
– 900 eurov na poginulo kravo,
– 950 eurov na poginulo telico, starejšo od dveh let,
– 1.100 eurov na poginulega bika, starejšega od dveh let,
– 800 eurov na poginulo govedo, staro od enega do dveh let,
– 480 eurov na poginulo govedo, staro od šest mesecev do enega leta,
– 250 eurov na poginulo tele, staro do šest mesecev.
(3) Finančna pomoč za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja bolezni vraničnega prisada na kmetijskem gospodarstvu se lahko uveljavlja do 100 % vrednosti upravičenih stroškov iz četrtega odstavka tega člena na podlagi dokazila o plačilu teh stroškov.
(4) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so:
– stroški koncesionarja, ki so nastali pri izvedbi odrejenih ukrepov uničenja živalskih proizvodov, uničenja ali dezinfekcije živalskih stranskih proizvodov, čiščenja in dezinfekcije poslopij, orodij in opreme ter
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV); stroški DDV so upravičen strošek le, če vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis dokaže, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, in predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.
(5) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-43/2016
Ljubljana, dne 19. januarja 2017
EVA 2016-2330-0117
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik