Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

156. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, stran 513.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – UPB), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) so Občinski svet Občine Bovec na 15. seji, Občinski svet Občine Kobarid na 18. seji in Občinski svet Občine Tolmin na 19. seji, ki so bile 21. 12. 2016 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Bovec s sedežem v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, Občina Kobarid s sedežem v Kobaridu, Trg svobode 2 in Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanavljajo Zavod za turizem Dolina Soče, kot javni zavod za načrtovanje, organiziranje in spodbujanje razvoja turizma v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec ter za upravljanje javnih objektov in infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom na območju zgoraj navedenih občin.
(2) Občine prek zavoda zagotavljajo uresničevanje javnega interesa na zgoraj navedenih področjih na zakonit in učinkovit način.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršujejo organi ustanoviteljev v skladu z njihovimi statuti.
(4) Ustanovitelji lahko skladno s predpisi podelijo zavodu javna pooblastila za opravljanje njihovih funkcij.
(5) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. STATUSNI DOLOČBI 
2. člen 
(1) Ime zavoda je Zavod za turizem Dolina Soče.
(2) Skrajšano ime je Turizem Dolina Soče.
(3) Sedež zavoda je v Bovcu.
(4) Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki ju določa statut zavoda.
(5) V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz tega člena.
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno, do višine sredstev, ki jih zagotavljajo zavodu iz proračuna, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(2) Turistično informacijske pisarne (v nadaljevanju: TIC) niso samostojne organizacijske enote in v pravnem prometu nastopajo v imenu in za račun zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
4. člen 
(1) Zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in spodbujanja razvoja turizma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
a) informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
b) spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin;
c) načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin;
č) sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije;
d) spodbujanje razvoja, urejanje in upravljanje objektov turistične infrastrukture;
e) sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami ter mednarodno sodelovanje;
f) organizacija in izvajanje prireditev;
g) ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev za pozitiven odnos do turistov in turizma;
h) izobraževanje in usposabljanje turističnih ponudnikov;
i) druge storitve, ki se v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin opravljajo v turizmu.
(2) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi lastno dejavnost.
5. člen 
Zavod lahko opravlja dejavnosti opredeljene s tem odlokom, tudi za druge zainteresirane pravne in fizične osebe pod pogoji in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
6. člen 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih nalog in določb Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) zavod opravlja dejavnosti navedene v naslednjih podrazredih:
ŠIFRA
DEJAVNOST
– C/18.110
Tiskanje časopisov;
– C/18.120
Drugo tiskanje;
– C/18.130
Priprava za tisk in objavo;
– C/18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
– C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– G/47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
– G/47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami;
– G/47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami;
– G/47.640
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;
– G/47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo;
– G/47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
– G/47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
– G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
– G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
– G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
– H/52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
– I/55.209
Druge nastanitve za krajši čas;
– I/56.300
Strežba pijač;
– J/58.110
Izdajanje knjig;
– J/58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev;
– J/58.190
Drugo založništvo;
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike;
– J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/ 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/59.140
Kinematografska dejavnost;
– J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;
– J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti;
– J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– J/63.120
Obratovanje spletnih portalov;
– J/63.910
Dejavnost tiskovnih agencij;
– J/63.990
Drugo informiranje;
– L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– M/70.210
Dejavnost stikov z javnostjo;
– M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
– M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
– M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora;
– M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– M/74.200
Fotografska dejavnost;
– M/74.300
Prevajanje in tolmačenje;
– M/74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
– N/77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem;
– N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup;
– N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup;
– N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup;
– N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij;
– N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj;
– N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
– N/78.300
Druga oskrba s človeškimi viri;
– N/81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;
– N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
– N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje;
– N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– P/84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
– P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
– P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
– P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje;
– R/90.030
Umetniško ustvarjanje;
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
– R/91.011
Dejavnost knjižnic;
– R/91.020
Dejavnost muzejev;
– R/91.030
Varstvo kulturne dediščine;
– R/91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot;
– R/92.002
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
– R/93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
– R/96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene;
– S/94.120
Dejavnost strokovnih združenj.
IV. PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU ZAVODA 
7. člen 
(1) V zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, zavod upravlja s premoženjem, ki mu ga v upravljanje prenesejo ustanovitelji in s premoženjem, ki ga v upravljanje pridobi z najemom ali nakupom v času delovanja.
(2) Premoženje posameznega ustanovitelja, ki ga le-ta prenese v upravljanje zavoda, določi pristojni organ ustanovitelja s sklepom.
(3) Zavod lahko izvede nakup nepremičnega premoženja, ki ni v lasti katerega od ustanoviteljev, oziroma takšno nepremično premoženje prevzame v najem ali upravljanje le s soglasjem ustanovitelja, na območju katerega se nahaja to premoženje, in le, ko je to potrebno za izvajanje dejavnosti zavoda.
8. člen 
(1) Zavod je dolžan z vsem premoženjem, ki ga ima v upravljanju, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
(2) Zavod brez soglasja ustanovitelja ne sme s pravnimi posli odtujiti ali kakorkoli obremeniti nepremičnega premoženja, ki ga je dobil v upravljanje.
9. člen 
Pogoji upravljanja (vzdrževanje, obratovanje in uporaba, financiranje) premičnega in nepremičnega premoženja, ki ga ustanovitelj s sklepom prenese v upravljanje zavoda se podrobneje opredelijo v pogodbi, ki jo skleneta zavod in ustanovitelj ter letnem programu oziroma finančnem načrtu zavoda.
V. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor;
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
11. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima trinajst članov, od katerih:
– Občina Bovec imenuje štiri člane,
– Občini Kobarid in Tolmin imenujeta vsaka po dva člana,
– Občina Bovec dodatno imenuje dva člana izmed gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov s področja turističnega gospodarstva,
– Občini Kobarid in Tolmin izmed gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov s področja turističnega gospodarstva dodatno imenujeta vsaka po enega člana sveta,
– enega člana izvolijo delavci zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja in predstavnike turističnega gospodarstva imenuje pristojni organ ustanovitelja, v skladu s svojim statutom.
(3) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih, tajnih volitvah. Direktor ne more biti član sveta zavoda.
(4) Člani sveta na konstitutivni seji izmed predstavnikov ustanoviteljev izberejo predsednika sveta, njegovega namestnika pa izmed predstavnikov turističnega gospodarstva.
12. člen 
(1) Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani.
(2) Mandat posameznemu članu sveta lahko predčasno preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ali če ga odpokliče tisti, ki ga je izvolil oziroma imenoval. O odpoklicu člana sveta je potrebno pisno obvestiti ustanovitelje, svet zavoda, direktorja in razrešenega člana.
(3) V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznemu članu sveta, se nadomestnega člana imenuje oziroma izvoli za preostanek mandatne dobe.
13. člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda ter njihove spremembe;
– obravnava in sprejema programske in razvojne dokumente zavoda, letni načrt dela ter letno poslovno poročilo o delovanju zavoda;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ter odloča o njegovih pravicah iz delovnega razmerja;
– spremlja razvoj turizma v občinah ustanoviteljicah,
– daje ustanoviteljem ter direktorju zavoda predlogeinmnenja v zvezi s problematiko na vseh področjih dejavnosti zavoda ter v zvezi s poslovanjem zavoda;
– skrbi za izvajanje usmeritev in sklepov ustanoviteljev s področij dejavnosti zavoda;
– v soglasju z ustanovitelji odloča o najemanju kreditov zavoda,
– daje direktorju soglasje za sklenitev pogodb o najemu oziroma nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter za sklenitev pogodb, katerih predmet je premično premoženje v vrednosti nad 10.000,00 EUR;
– daje direktorju soglasje k določitvi notranjih organizacijskih enot zavoda;
– daje direktorju soglasje k sklepanju pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas;
– odloča o varstvu pravic delavcev, kot drugostopenjski organ;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda ter druge naloge, ki mu jih v skladu z zakonom določi ustanovitelj.
14. člen 
(1) Svet zavoda opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta.
(2) Predsednik sveta lahko sejo sveta skliče po svoji presoji, mora pa jo sklicati, če to zahteva vsaj ena od občin ustanoviteljic, pod pogojem, da pobudnik za sklic seje sveta pobudi priloži gradivo, predlaga dnevni red seje in sklepe, ki naj bi jih sprejemal svet.
(3) V kolikor predsednik sveta najkasneje v osmih dneh od dneva prejema pobude, kot je določena v prejšnjem odstavku tega člena, ne skliče seje sveta, lahko sejo skliče tisti, ki je vložil pobudo.
15. člen 
(1) Vabilo na sejo sveta z gradivom mora biti članom sveta posredovano po običajni, ali v kolikor s tem posamezni član sveta soglaša, tudi po elektronski pošti, vsaj sedem dni pred dnevom seje sveta.
(2) Svet zavoda lahko veljavno sprejema odločitve v kolikor je na seji prisotna večina članov.
(3) Pri izvrševanju pristojnosti iz prve, druge in tretje alineje 13. člena tega odloka odloča svet zavoda z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov prisotnih članov. Pri izvrševanju ostalih pristojnosti odloča svet zavoda z navadno večino opredeljenih glasov prisotnih članov.
(4) Vsak član sveta zavoda ima pri glasovanju po en glas.
16. člen 
Delovanje sveta se natančneje določi v statutu zavoda.
b) Direktor
17. člen 
(1) Poslovanje zavoda organizira in vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Sklep sveta zavoda o imenovanju direktorja postane veljaven, ko k njemu podajo soglasje občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
(2) Direktor je odgovoren za zakonitost in gospodarnost poslovanja zavoda.
(3) Direktor zastopa zavod brez omejitev. Za sklenitev pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter premičnega premoženja, katerega vrednost presega 10.000,00 EUR; pa mora pred sklenitvijo pogodbe pridobiti odobritev sveta.
18. člen 
(1) Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo z magisterijem stroke;
– imeti mora najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na delovnih mestih v turističnih dejavnostih;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– imeti mora slovensko državljanstvo;
– obvladati mora slovenski jezik;
– aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik.
(2) Direktor se imenuje za mandatno dobo štirih let. Ista oseba je lahko večkrat imenovana za direktorja.
(3) Postopek za izbiro in imenovanje direktorja se natančneje določi v statutu.
(4) Morebitnega vršilca dolžnosti direktorja zavoda soglasno imenujejo župani ustanoviteljic.
19. člen 
Direktor zavoda ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– predstavlja in zastopa zavod, pri čemer mora za sklenitev pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter premičnega premoženja, katerega vrednost presega 10.000,00 EUR; pred sklenitvijo pogodbe pridobiti odobritev sveta zavoda;
– vodi delo in poslovanje zavoda, pri čemer mora upoštevati plane in programe zavoda ter sklepe sveta zavoda;
– izvršuje sklepe sveta zavoda;
– predlaga svetu zavoda v sprejem sklepe iz njegove pristojnosti;
– skrbi za pravilno vodenje poslovnih knjig, za pravočasno sestavo polletnega in letnega poročila o stanju in poslovanju zavoda ter pripravo finančnega in kadrovskega načrta;
– določa sistemizacijo del v zavodu in v skladu s sistemizacijo odloča o zaposlitvah v zavodu;
– odloča o prenehanju delovnih razmerij zaposlenim, sklepa pogodbe o zaposlitvi ter odloča o sodelovanju z delavci na drugih pravnih podlagah,
– svetu zavoda predlaga uporabo presežka oziroma način pokrivanja izgub;
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, katerih sprejemanje je v pristojnosti drugih organov zavoda;
– svetu in drugim organom ter ustanoviteljem poroča o delu zavoda;
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni, ta odlok o ustanovitvi, statut zavoda ali sklepi sveta zavoda.
c) Strokovni svet
20. člen 
(1) Strokovni svet zavoda obravnava problematiko in predlaga rešitve s področja strokovnega in programskega dela zavoda.
(2) Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ direktorja, v katerega se imenujejo strokovnjaki s področja dela zavoda.
(3) Strokovni svet ima 7 članov, ki jih imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
21. člen 
Pristojnosti, način dela, pogoji za imenovanje, način imenovanja in trajanje mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.
VI. FINANCIRANJE ZAVODA 
22. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti predvsem:
– iz proračunskih sredstev občin ustanoviteljic;
– na podlagi sodelovanja na javnih natečajih in razpisih za programe in projekte;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– s sofinanciranjem s strani turističnih ponudnikov in drugih partnerjev za programe in projekte;
– iz dotacij, daril, donacij in pokroviteljstev,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Za ustanovitev in začetek dela zavoda vplača Občina Bovec 200,00 EUR, občini Kobarid in Tolmin pa vsaka po 100,00 EUR.
23. člen 
(1) Občine ustanoviteljice bodo stroške:
a) delovanja turističnih informacijskih pisarn (v nadaljevanju TIC), stroške izgradnje in vzdrževanja turistične infrastrukture ter stroške za turistične prireditve nosile vsaka za pisarne, turistično infrastrukturo in prireditve na svojem območju;
b) morebitne prihodke v zvezi s turistično infrastrukturo, kot so prihodki iz vstopnin, parkirnin, najemnin in drugi prihodki iz turistične infrastrukture se vodijo na posebnem kontu in se:
– morajo uporabiti predvsem za poravnavo stroškov v zvezi s poslovanjem in vlaganjem v infrastrukturo iz katere izhajajo;
– morebitni ostanek sredstev mora zavod porabiti za turistično dejavnost v soglasju z občino ustanoviteljico, na območju katere se takšna infrastruktura nahaja;
c) skupne stroške za poslovanje zavoda v zvezi z izvajanjem javne službe, kot so zlasti materialni in potni stroški v zvezi s poslovanjem, stroški za turistično promocijo in vzpostavitev rezervacijskega sistema, sejnine in plače zaposlenih na delovnih mestih in funkcionarjev v organih zavoda (torej ne v TIC) in druge podobne stroške, ki se nanašajo na delovanje zavoda v zvezi z izvajanjem javne službe, nosile v naslednjih razmerjih:
– Občina Bovec v višini 50 %,
– občini Kobarid in Tolmin vsaka po 25 %.
(2) Morebitni manko poslovanja posameznih turističnih objektov oziroma turistično infrastrukturo, s katerimi upravlja zavod se zavežejo ustanoviteljice poravnavati vsaka za objekte, ki se nahajajo na območju posamezne ustanoviteljice. V kolikor gre za skupne objekte, se zavežejo ustanoviteljice stroške nositi v razmerju, navedenem v točki c) prvega odstavka tega člena.
(3) Prihodke, ki jih bo zavod ustvaril z dejavnostjo na celotnem območju ustanoviteljic (torej ne v zvezi z delovanjem posameznega turističnega objekta), bo zavod uporabljal za pokrivanje stroškov promocije in druge dejavnosti.
(4) Stroške v zvezi z izvajanjem programov oziroma projektov pridobljenih na javnih natečajih in razpisih bodo pogodbene stranke poravnavale v višinah, kot bodo konkretno dogovorjene v posamezni pogodbi, ki bo sklenjena v zvezi z izvedbo programa.
(5) Morebiten primanjkljaj sredstev v poslovanju na področju javne službe zavoda, izkazan v polletnem ali letnem poročilu, se pokriva v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo, in slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za javne zavode.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA 
24. člen 
Zavod ima v razmerju do ustanoviteljev naslednje obveznosti:
– izvaja naloge, določene z odlokom o ustanovitvi, statutom zavoda, sklepi in pogodbami;
– zagotavlja ustanoviteljicam vse podatke o poslovanju zavoda in pravočasno opozarja na morebiten primanjkljaj sredstev;
– poroča ustanoviteljicam o stanju objektov in opreme, ki jih je prevzel od ustanoviteljic v upravljanje ter predlaga ukrepe;
– predlaga ustanoviteljicam ukrepe za dvig nivoja dejavnosti, za izvajanje katerih je ustanovljen;
– druge obveznosti, ki izhajajo iz zakona, tega odloka, statuta, pogodb ali pa mu jih določijo ustanoviteljice s posebnim sklepom.
25. člen 
(1) Ustanoviteljice imajo v razmerju do zavoda naslednje pravice:
– odločajo o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti zavoda;
– odločajo o obsegu in vsebini dejavnosti, ki bo zavodu zaupana v okviru javne službe;
– dajejo soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam ter k imenovanju direktorja;
– dajejo soglasje k cenam vstopnin za objekte, s katerimi upravlja zavod na območju posameznega ustanovitelja;
– imenujejo svoje predstavnike in predstavnike turističnega gospodarstva v svet zavoda;
– druge pravice določene z zakonom, tem odlokom ali statutom zavoda.
(2) Ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotoviti sredstva za izvajanja javne službe in drugih dejavnosti v obsegu, dogovorjenem z letnimi programi dela ter z drugimi akti ustanoviteljic in medsebojnimi pogodbami. Zavod ima pravico od posamezne ustanoviteljice zahtevati zgoraj navedena sredstva po postopku in na način, ki ga določa zakonodaja in veljavni proračun ter drugi akti ustanoviteljice.
26. člen 
(1) Svet zavoda je dolžan najkasneje v treh mesecih po konstitutivni seji sveta zavoda sprejeti statut, s katerim se podrobneje določi zlasti:
– organizacijo in način poslovanja zavoda;
– pooblastila za zastopanje, pooblastila pri poslovanju, žig, znak in grafično obliko imena zavoda;
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja članov organov zavoda, njihove pristojnosti, način odločanja in odgovornosti, trajanje mandata ter pogoje in postopke za razrešitev posameznih članov.
(2) Pred sprejemom statuta zavoda mora pridobiti svet zavoda soglasje k statutu s strani predstavniških organov vseh ustanoviteljev.
(3) Svet zavoda je dolžan najkasneje v enem mesecu od dneva zadnje izmed potrditev statuta zavoda s strani ustanoviteljev objaviti javni razpis za imenovanje direktorja zavoda.
(4) S statutom zavoda se podrobneje uredijo tudi druge zadeve, pomembne za organizacijo in dejavnost zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
27. člen 
Vsak ustanovitelj lahko kadarkoli izstopi iz Zavoda, vendar mora o nameri, da namerava izstopiti preostala ustanovitelja obvestiti najkasneje šest mesecev pred dnevom izstopa. K izstopu morata podati soglasje preostala ustanovitelja, vse tri ustanoviteljice pa se morajo pred izstopom sporazumno dogovoriti o vseh medsebojnih pravicah in obveznostih med ustanovitelji in pravicah in obveznostih ustanovitelja, ki izstopa, v razmerju do zavoda.
28. člen 
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev opravljajo ustanoviteljice, pristojne inšpekcijske službe in Računsko sodišče.
(2) Gospodarjenje z nepremičninami nadzirajo ustanoviteljice.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(1) Namen ustanovitve zavoda po tem odloku je postopen prenos celotnega poslovanja zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin na novoustanovljeni zavod. Skladno s tem se po uveljavitvi tega odloka iz zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin v zavod, ki se ustanavlja s tem odlokom, prerazporedi delavce (v smislu prehoda pogodbenih in drugih pravic ter obveznosti iz delovnih razmerij), ki so bili doslej zaposleni v zgoraj navedenih zavodih. Prerazporeditev oziroma prevzem posameznih delavcev se izvede z dnem prenosa tistega posameznega dela poslovanja zavodov LTO Bovec oziroma LTO Sotočje Kobarid – Tolmin na nov zavod, pri katerem so posamezni delavci udeleženi.
(2) Občine ustanoviteljice nadalje po uveljavitvi tega odloka:
– na zavod, ki se ustanavlja s tem odlokom prenesejo osnovna sredstva iz zavodov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena;
– zavodu, ki se ustanavlja s tem odlokom izročijo v upravljanje premičnine in nepremičnine, s katerimi sta doslej upravljala zgoraj navedena zavoda.
(3) Zavod, ki se ustanavlja na podlagi tega odloka, postopno vstopa v pravna razmerja in prevzema pravice in obveznosti, ki jih imata v zvezi z opravljanjem dejavnosti oziroma katerih nosilca sta LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin.
(4) Občine ustanoviteljice po izvedenih prerazporeditvah, prenosih, izročitvah v upravljanje in vstopom v vsa relevantna pravna razmerja iz prejšnjih odstavkov tega člena sprejmejo odlok o prenehanju zavoda LTO Bovec in odlok o prenehanju zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin in začnejo postopek za izbris navedenih zavodov, in sicer Občina Bovec za izbris zavoda LTO Bovec, Občini Kobarid in Tolmin pa za izbris Zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin. Aktivnosti iz tega in prejšnjih odstavkov tega člena se izvajajo brez nepotrebnega odlašanja.
(5) Občine ustanoviteljice ob prenehanju zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin poskrbijo za poplačilo preostalih dolgov oziroma izterjavo terjatev zavodov LTO Bovec in LTO Sotočje Kobarid – Tolmin, in sicer Občina Bovec za zavod LTO Bovec, Občini Kobarid in Tolmin pa za zavod LTO Sotočje Kobarid – Tolmin.
(6) Ob prenehanju zavoda LTO Bovec Občina Bovec v celoti prevzame dolgove, terjatve in morebitni preostanek sredstev LTO Bovec. Ob prenehanju zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin Občini Kobarid in Tolmin prevzameta dolgove in terjatve ter morebitni preostanek sredstev LTO Sotočje Kobarid – Tolmin tako, da vsaka občina prevzame dolgove in terjatve, ki izhajajo iz delovanja zgoraj navedene LTO na njenem območju, morebitne dolgove in terjatve, ki se nanašajo na skupno dejavnost prevzameta zgoraj navedeni občini v razmerju iz 27. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Sotočje Kobarid – Tolmin. Morebitni preostanek sredstev, premičnin in nepremičnin, ki niso zaobsežene z drugim odstavkom tega člena, določijo občine soglasno.
30. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2016
Bovec, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
Št. 0141-1/2016-4
Kobarid, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.
Št. 007-0007/2014
Tolmin, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.