Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017, stran 511.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 in 96/15), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 13. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina
OPIS
Proračun 2017 
(v €)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.327.307
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.783.662
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.210.544
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.100.986
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
93.030
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
16.528
706
DRUGI DAVKI
  0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
573.119
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
98.648
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI 
3.800
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
366.499
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
102.171
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
19.992
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.660
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
  0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
2.332
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
  0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
523.653
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
393.653
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE
130.000
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.418.104
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.210.580
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
398.836
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.789
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
720.955
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
7.200
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
22.799
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.280.146
410
SUBVENCIJE
95.660
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
748.190
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
154.320
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
281.975
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
890.679
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
890.679
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
36.700
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
36.700
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
–90.797
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751 +752)
418
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
  0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
  0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
418
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
  0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
  0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
418
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
57.408
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
  57.408
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
102.029
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
102.029
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–135.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–44.621
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
90.797
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
135.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine) 
Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina v letu 2017 več ne načrtuje zadolževanja do višine 160.000 EUR za namen izvajanja projekta »Večnamenska športna dvorana s komunalno in prometno ureditvijo«.
3. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-1
Tišina, dne 16. januarja 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost