Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

153. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, stran 510.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici – v nadaljevanju OPPN 
Za območje pretežnega dela gospodarske cone Lavžnik v Šempetru pri Gorici velja občinski podrobni prostorski načrt Lavžnik (Uradni list RS, št. 2/09).
V letu 2009 je bil sprejet sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN (Uradni list RS, št. 42/09), v sklepu navedena vsebina sprememb in dopolnitev je bila zgolj dodatna gradnja nadstreška za potrebe takratnega lastnika območja nekdanje tovarne, postopek se po objavi sklepa ni nadaljeval.
V veljavnem OPPN so opuščene površine ter objekti nekdanje tovarne »Vozila« ter večina še prostih površin skladno s poslovnimi načrti nekdanjega lastnika namenjeni prepletu trgovskih, poslovnih ter gostinskih dejavnosti (trgovski center).
Lastništvo teh površin in s tem poslovni načrti lastnikov so spremenjeni, v času od pričetka veljavnosti načrta so se spremenili tudi nekateri predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.
Načrt v nekaterih vsebinskih sklopih ni aktualen, predvsem pa novim lastnikom nepozidanih parcel in opuščenega območja bivše tovarne »Vozila« ne omogoča izvedbe nameravanih gradenj in ureditev.
2. Območje 
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora ŠE 41, prikazano v kartografskem delu Občinskega prostorskega načrta občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14, 81/15). Meri približno 9,6 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
Končna oblika dokumenta bo spremenjen in dopolnjen OPPN, ki bo nadomestil sedaj veljavnega.
4. Roki za pripravo 
Predvideni časovni potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je naslednji: osnutek v februarju oziroma marcu 2017, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v maju 2017, obravnava in sprejem predloga na seji občinskega sveta v oktobru 2017.
Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za spremembe in dopolnitve OPPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz svojih pristojnosti 
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek ter podajo mnenje k predlogu dokumenta, so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
2. Družba RS za avtoceste, Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
5. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
6. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
7. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
8. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 p, Nova Gorica;
9. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, Ljubljana;
10. Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN deloma prevzamejo:
– družbe PINTARŠPED Transport in špedicija d.o.o., RESPED LOGISTIKA d.o.o., URDIH TRANSPORT d.o.o., TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. in PREVOZNIŠTVO KLAUT prevozništvo, storitve in trgovina d.o.o. – predvidoma 75 % stroškov priprave,
– deloma Občina Šempeter - Vrtojba – predvidoma 25 % stroškov priprave.
Natančnejša delitev stroškov bo dogovorjena glede na končno vsebino sprememb in dopolnitev OPPN.
7. Veljavnost sklepa 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Prenehanje veljavnosti 
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici z dne 5. 6. 2009 (Uradni list RS, št. 42/09).
Št. 35051-1/2016-4
Šempeter pri Gorici, dne 9. januarja 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.