Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

144. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor, stran 489.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor, v nadaljnjem besedilu: OPPN.
(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12 – popr., 7-8/13, 12/14, 11/16, Uradni list RS, št. 97/12, 110/13, 53/15, v nadaljnjem besedilu: OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območja stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.
(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podala zasebna družba (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), namerava pa graditi več individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
(4) Strokovne rešitve za OPPN pripravi pobudnik.
(5) OPPN mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in razvojnimi koncepti občine.
2. člen 
(območje podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja odmaknjeno od glavne ceste G2 102/1460 Kalce–Logatec, v severnem delu Gorenjega Logatca, ob izteku Zadružne poti in obsega enoto urejanja prostora GL-150.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 316/1, 316/12, 316/19, 319, 316/13, 320, 316/3, 312/5, 312/6, vse k. o. Gorenji Logatec. Na zemljiščih s parc. št. 320, 316/3, 312/5, 312/6, vse k. o. Gorenji Logatec se ne določi rabe prostora.
(3) Površina območja OPPN meri okvirno 17.000 m2.
(4) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte Občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi dodatne strokovne podlage ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih v fazi postopka lahko zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora, ali se izkažejo za koristne.
4. člen 
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Okvirni terminski plan za OPPN:
– Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa.
– Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
– Priprava usklajenega predloga OPPN je predvidena en mesec po prejemu mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.
– Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa.
(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(3) V primeru zahteve po vodenju postopka Celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja in zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – prometna infrastruktura,
– Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec – komunalna infrastruktura,
– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana – energetska infrastruktura,
– Telekom Slovenije, d. d., PE Ljubljana, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura,
– Adriaplin, d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana – druga infrastruktura.
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek CPVO.
(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) Če se v postopku priprave podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se lahko določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in investitorjem.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Logatec.
Št. 3505-12/2016-2
Logatec, dne 28. decembra 2016
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost