Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

133. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, stran 466.

  
Na podlagi 57. člena, v povezavi z 61.b členom in sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter 9. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice 
1. člen 
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice (Uradni list RS, št. 119/02 in 21/05).
2. člen 
Za območje poslovne cone Jesenice velja Odlok o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice (Uradni list RS, št. 119/02 in 21/05) – v nadaljevanju: ZN PCJ, katerega veljavnost in skladnost z občinskim prostorskim načrtom je določil Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/13, v nadaljevanju: OPN). Občina Jesenice je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev ZN PCJ, ker želi v ZN PCJ:
– natančneje določiti pogoje za gradnjo komunalne infrastrukture in priključevanja nanjo,
– natančneje določiti pogoje za gradnjo v posameznih območjih znotraj zazidalnega načrta in
– uskladiti veljavni odlok z veljavnimi predpisi.
S sprejemom sprememb in dopolnitev ZN PCJ bo Občina Jesenice omogočila smotrno umeščanje predvidenih investicij v prostor ter njihovo nemoteno realizacijo in uporabo.
3. člen 
Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN PCJ upoštevala OPN ter druge veljavne predpise s področja prostorskega načrtovanja.
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN PCJ pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN PCJ poskušala med seboj uskladiti.
V kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi sprememb in dopolnitev ZN PCJ izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
4. člen 
Občina Jesenice bo pripravila spremembe in dopolnitve ZN PCJ za celotno območje poslovne cone Jesenice, ki je v OPN označeno z oznako J2/IG4, in obsega nepremičnine v k. o. Jesenice s parc. št.: 932/1, 932/1, 932/2, 933, 933, 934/1, 934/2, 1246, 1247/2, 1247/3, 1247/5, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/9, 1247/10, 1247/11, 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1247/16, 1247/17, 1247/18, 1247/19, 1247/20, 1247/21, 1247/22, 1247/24, 1247/25, 1247/26, 1247/27, 1247/28, 1247/31, 1247/32, 1247/33, 1247/34, 1247/36, 1247/37, 1247/38, 1247/39, 1247/40, 1247/41, 1247/42, 1247/44, 1247/45, 1247/46, 1247/47, 1247/49, 1247/50, 1247/51, 1247/52, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/65, 1247/66, 1247/67, 1247/69, 1247/70, 1247/71, 1247/73, 1247/74, 1247/76, 1247/81, 1247/82, 1247/83, 1247/87, 1247/88, 1247/88, 1247/89, 1247/90, 1247/91, 1247/93, 1247/94, 1247/95, 1247/96, 1247/97, 1247/99, 1247/100, 1247/101, 1247/103, 1247/104, 1247/105, 1247/106, 1247/107, 1247/108, 1247/109, 1247/112, 1247/113, 1247/114, 1247/115, 1247/117, 1247/118, 1247/122, 1247/123, 1247/125, 1247/126, 1247/127, 1247/128, 1247/128, 1247/129, 1247/130, 1247/131, 1247/132, 1247/134, 1247/135, 1247/137, 1247/138, 1247/139, 1247/140, 1247/141, 1247/142, 1247/144, 1247/145, 1247/146, 1247/147, 1247/148, 1247/150, 1247/151, 1247/152, 1247/153, 1247/154, 1247/155, 1247/156, 1247/157, 1247/158, 1247/159, 1247/160, 1247/161, 1247/163, 1247/164, 1247/168, 1247/169, 1247/170, 1247/171, 1247/172, 1247/173, 1247/177, 1247/178, 1247/180, 1247/181, 1247/182, 1247/183, 1247/184, 1247/185, 1247/186, 1247/187, 1247/188, 1247/189, 1247/190, 1247/191, 1247/193, 1247/194, 1247/195, 1247/196, 1247/198, 1247/199, 1247/200, 1247/201, 1247/202, 1247/203, 1247/204, 1247/205, 1247/206, 1247/207, 1247/208, 1247/209, 1247/210, 1247/211, 1247/212, 1247/213, 1247/214, 1247/215, 1247/216, 1247/217, 1247/218, 1247/219, 1247/220, 1247/221, 1247/222, 1247/223, 1247/224, 1456/9, 1456/10, 1456/10, 2221/3 (na dan 19. 12. 2016).
Spremembe in dopolnitve ZN PCJ bodo vsebovale tekstualni del, grafični del pa bo obsegal le prikaz komunalne infrastrukture.
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN PCJ zagotavlja Občina Jesenice.
5. člen 
Občina Jesenice za pripravo sprememb in dopolnitev ZN PCJ in njegovih posameznih faz določa naslednje okvirne roke:
izdelava strokovnih podlag in osnutka spr. in dop. ZN PCJ
do 31. 3. 2017
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
do 5. 5. 2017
izdelava dopolnjenega osnutka spr. in dop. ZN PCJ
do 26. 5. 2017
izdelava okoljskega poročila
do 26. 5. 2017 (če je potrebno)
revizija in potrditev okoljskega poročila
do 26 5. 2017 (če je potrebno)
javna razgrnitev spr. in dop. ZN PCJ in CPVO
od 29. 5. 2017 do 30. 6. 2017
obravnava na seji občinskega sveta 
junij 2017
preučitev pripomb in predlogov z javne razgrnitve
do 21. 7. 2017
potrditev stališč in seznanitev javnosti
do 28. 7. 2017
izdelava predloga spr. in dop. ZN PCJ
do 8. 9. 2017
pridobitev mnenj na predlog spr. in dop. ZN PCJ
do 27. 10. 2017
izdelava usklajenega predloga spr. in dop. ZN PCJ
do 17. 11. 2017
sprejem spr. in dop. ZN PCJ na seji občinskega sveta
do 31. 12. 2017
objava spr. in dop. ZN PCJ v uradnem glasilu
do 15. 1. 2018
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu spr. in dop. ZN PCJ so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Ljubljana
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Kranj
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Kranj
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Ljubljana
8. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
9. Enos d.o.o., Jesenice
10. Enos – OTE, d.o.o., Jesenice
11. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
12. drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN PCJ izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
7. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-1/2017
Jesenice, dne 3. januarja 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti