Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

110. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta GAS-5-južni del, stran 433.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta GAS-5-južni del
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta GAS-5-južni del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju« (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15). Predmetno območje predstavljajo zemljišča znotraj kareja 3, ki zajema območje med Delavsko cesto, cesto 4, Kidričevo cesto ter Hudinjo v velikosti ca. 3,4 ha. Območje je dolgoročno namenjeno proizvodnim in storitvenim dejavnostim. Zaradi strategije širitve podjetja EMO – Orodjarna d.o.o., Mestna občina Celje pristopa k spremembi obstoječega prostorskega akta z namenom določitve prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo novih objektov za proizvodnjo.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
Predmet OPPN je pridobitev pogojev za gradnjo objektov za proizvodnjo ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo. Območje OPPN obsega parc. št.: 1427/10, 1719/4, 1427/1, 1427/11, 1427/15, 1428/2, 1719/16, 1521/2, 1520/3, 1519/1, 1512/14, 1512/11, 1512/8, 1507/32, 1507/29, 1507/16, 1524/1, 1521/1, 1520/2, 1516, 1512/13, 1512/7, 1512/4, 1507/31, 1507/28, 1507/18, 1507/15, 1507/2, 1520/1, 1518, 1517/1, 1512/9, 1512/6, 1508/7, 1507/30, 1507/27, 1507/11, 1507/8, 1431, 1523/4, 1523/1, 1514, 1513/1, 1512/12, 1510/1, 1507/20, 1507/17, 1507/1, 1496/5, 1434, 1508/7, 1512/11, 1521/4, 1524/1, 1520/4, 1523/4, 1524/3, 1511/1, 1428/1, 1723/2, 1519/1, 1517/6, 1524/2, 1431, 1508/7, 1511/1, 1510/1, 1517/5, 1429, 1523/5, 1520/1, 1517/4, 1517/2, 1524/1, 1520/4, 1521/3, 1524/2, 1517/3, 1432/5, 1431, 1523/6, 1517/6, 1523/2, 1512/10, 1432/3, 1523/5, 1519/2, 1517/4, 1510/2, 1507/34, 1432/6, 1427/7, 1432/2, 1507/33, 1520/4, 1513/1, 1513/2 vse k.o. Spodnja Hudinja. Območje OPPN se v fazi priprave lahko dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovno rešitev z osnutkom bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi prostorskega akta je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o sprejetju ZN gospodarska cona v Celju – industrija sever in industrija jug (proj. št. 31/00, RC – IUP Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 117/00),
– Osnutek OPN, junij 2012.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik OPPN, ki tudi financira izdelavo dokumenta. Pri izvedbi geodetskega posnetka MOC pristopi kot sofinancer za območje, ki ni v lasti EMO – orodjarne d.o.o. in sofinancira 25 % stroška izvedbe geodetskega posnetka. Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. do 61. člena), ustrezni pravilnik in ta sklep. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki tako, da je možen vnos v GIS MOC.
(2) Nosilci urejanja prostora:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
– Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN financira pobudnik, EMO – Orodjarna d.o.o., Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem. Pri izvedbi geodetskega posnetka MOC pristopi kot sofinancer za območje, ki ni v lasti EMO – orodjarne d.o.o. in sofinancira 25 % stroška izvedbe geodetskega posnetka, vendar ne več kot 250 €.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2016-3
Celje, dne 16. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.