Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

107. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče, stran 422.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 20/13), ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 15. seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Braslovče (Prenova v letu 2016) in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče.
(2) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Braslovče, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 080/2016 v juliju 2016.
2. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Braslovče je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Braslovče;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Braslovče;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Braslovče sprejme Občinski svet Občine Braslovče z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju Občine Braslovče:
– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij K);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se v digitalni in analogni obliki hrani v prostorih Občine Braslovče.
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij) · Dt) 
pri čemer je:
– KP(ij)
… znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
– A(parcela)
… površina parcele
– Cp(ij) 
… obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
– Dp 
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
– K(dejavnosti)
… faktor dejavnosti
– A(tlorisna) 
… neto tlorisna površina objekta
– Ct(ij) 
… obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
– Dt 
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
– i
… posamezna vrsta komunalne opreme
– j
… posamezno obračunsko območje
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = S KPi · i
pri čemer je:
– KPi
… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje,
– KP
… celotni izračunani komunalni prispevek,
– i
… indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere neto tlorisne površine objekta ni mogoče izračunati oziroma določiti, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KPi = (AtN – AtO) · Cti · Dti · K
pri čemer je:
– KPi
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
– AtO
… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2),
– AtN
… neto tlorisna površina novega objekta (m2),
– K 
… faktor dejavnosti,
– Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– Cti
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:
a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KPiO = (AtN – AtO) · Cti · Dti · K
pri čemer je:
– KPiO
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se je objekt 
priključeval že v preteklosti,
– AtO
… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2),
– AtN
… neto tlorisna površina novega objekta (m2),
– K 
… faktor dejavnosti,
– Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– Cti
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KPiN = ((Ap· Cpi· Dpi) + (K · At · Cti · Dti))
pri čemer je:
– KPiN
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt 
priključuje na novo,
– Ap
… površina parcele (m2),
– At
… neto tlorisna površina objekta (m2),
– K
… faktor dejavnosti,
– Dpi
… delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– Cpi
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
– Cti
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KPi = (KN – KO) · Cti · Dti · At
pri čemer je:
– KPi
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
– At
… neto tlorisna površina stavbe (m2),
– KN
… faktor dejavnosti novega objekta,
– KO
… faktor dejavnosti obstoječega objekta,
– Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– Cti
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju Občine Braslovče. Na posameznih območjih Občine Braslovče, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo (t. i. nadomestitveni stroški). Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
CpiS = CpiO · 0,5 + CpiN  oziroma
CtiS = CtiO · 0,5 + CtiN
pri čemer je:
– CpiS
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema,
– CtiS
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema,
– CpiN
… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo),
– CtiN
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo),
– CpiO
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom,
– CtiO
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom.
7. člen 
(1) Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne 
opreme
Obračunsko območje
Vrednost [€]
Cestno omrežje
OBO_C_1
25.140.082,78
Kanalizacijsko omrežje
OBO_K_1
1.961.088,18
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
1.771.679,16
OBO_V_2
454.417,63
OBO_V_2
127.186,89
Prostori za ravnanje z odpadki 
OBO_PRO_1
78.695,72
Javne površine
OBO_JP_1
670.938,32
 
(2)Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
3.431.954,61
25.140.082,78
7,325
Kanalizacijsko omrežje
OBO_K_1
1.638.060,88
1.961.088,18
1,197
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
2.441.480,28
1.771.679,16
0,726
OBO_V_2
686.130,41
454.417,63
0,662
OBO_V_3
98.648,02
127.186,89
1,289
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.431.954,61
78.695,72
0,023
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
3.431.954,61
670.938,32
0,195
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Neto tlorisna površina objektov [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
725.091,95
25.140.082,78
34,672
Kanalizacijsko omrežje
OBO_K_1
365.428,59
1.961.088,18
5,367
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
533.670,24
1.771.679,16
3,320
OBO_V_2
116.641,11
454.417,63
3,896
OBO_V_3
20.915,22
127.186,89
6,081
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
725.091,95
78.695,72
0,109
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
725.091,95
670.938,32
0,925
8. člen 
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen 
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti=0,5:0,5. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.
10. člen 
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
KLASIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA
VRSTA OBJEKTA
FAKTOR 
DEJAVNOSTI (K)
1
STAVBE
11 
Stanovanjske stavbe
11100 
Enostanovanjske stavbe – razen počitniške hišice 
0,7
11100 
Enostanovanjske stavbe – počitniške hišice 
1
11210 
Dvostanovanjske stavbe 
0,7
11221 
Tri- in večstanovanjske stavbe
0,7
11222 
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
0,7
11300 
Stanovanjske stavbe za posebne namene 
0,7
121 
Gostinske stavbe
12111 
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
0,7
12112 
Gostilne, restavracije in točilnice 
0,7
12120 
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
0,7
122 
Upravne in pisarniške stavbe
12201 
Stavbe javne uprave 
1,0
12202 
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
1,3
12203 
Druge upravne in pisarniške stavbe 
1
123 
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 
Trgovske stavbe 
1,1
12302 
Sejemske dvorane, razstavišča 
1,3
12303 
Bencinski servisi 
1,3
12304 
Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
1,0
124 
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
12410 
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
1,0
12420 
Garažne stavbe 
0,7
125 
Industrijske stavbe in skladišča
12510 
Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 
0,8
12510 
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m² pokritih površin) 
0,7
12510 
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, mlekarne itd.) 
1
12520 
Rezervoarji, silosi in skladišča 
0,8
12520 
Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s fitofarmacevskimi pripravki) glej 23030 
1,3
126 
Stavbe splošnega družbenega pomena
12610 
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
0,7
12620 
Muzeji in knjižnice 
0,7
12630 
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
0,7
12640 
Stavbe za zdravstvo 
0,7
12650 
Športne dvorane 
0,7
127 
Druge nestanovanjske stavbe
12711 
Stavbe za rastlinsko pridelavo 
0,7
12712 
Stavbe za rejo živali 
0,7
12713 
Stavbe za spravilo pridelka 
0,7
12714 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
0,7
12721 
Stavbe za opravljanje verskih obredov 
1,0
12722 
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
1,0
12730 
Kulturni spomeniki 
0,7
12740 
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
1,0
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
2301 
Rudarski objekti 
0,8
2302 
Energetski objekti 
0,8
2303 
Objekti kemične industrije 
0,8
2304 
Drugi kompleksi industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje 
1
24110 
Športna igrišča 
0,7
24122 
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
0,7
24201 
Vojaški objekti 
1
24202 
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih 
0,7
24203 
Odlagališča odpadkov 
1
24204 
Pokopališča 
1
24205 
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.) 
1
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen 
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje, ne pa za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na cestno omrežje, javne površine in površine za ravnanje z odpadki.
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu,
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se praviloma izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo. Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri tudi že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve alineje drugega odstavka je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen 
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Braslovče.
(2) Občina Braslovče lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen 
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku ali največ do šest obrokov, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo. Po plačilu celotnega komunalnega prispevka Občina Braslovče izda Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog zavezanca, za kar se sklene poseben dogovor v katerem se določijo tudi roki obročnega plačila komunalnega prispevka.
15. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Braslovče za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
16. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
17. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti Občine Braslovče ali države.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
19. člen 
Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami je v analogni in digitalni obliki na vpogled na sedežu Občine Braslovče.
20. člen 
Ta odlok predstavlja posodobitev in dopolnitev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 20/13) in ga v celoti nadomešča, zato slednji z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-1
Braslovče, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.