Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

96. Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, stran 395.

  
Na podlagi prvega odstavka 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je bilo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljeno z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno;
– odpravljanje zaraščanja je poseg – izvedba agromelioracijskih del za vzpostavitev kmetijskega zemljišča, primernega za kmetijsko pridelavo, z izvedbo naslednjih del: krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča;
– enotno podjetje je enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
3. člen 
(namen ukrepa in predmet podpore) 
(1) Namen ukrepa po tej uredbi je odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo.
(2) Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore po tej uredbi.
5. člen 
(pogoji ob oddaji vloge na javni razpis) 
Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep iz te uredbe;
2. v primeru zakupa priložiti dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe;
3. v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa iz te uredbe;
4. biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK) – kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe;
5. strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha;
6. priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe;
7. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
8. ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev po tej uredbi;
9. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
10. imeti poravnane vse davčne obveznosti do države;
11. če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
12. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
13. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15);
14. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore po tej uredbi;
15. priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe;
16. v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
17. ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe;
18. ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.
6. člen 
(obvezne priloge k vlogi na javni razpis) 
Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi na javni razpis za ukrep iz te uredbe in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so:
1. zakupna pogodba iz 2. točke prejšnjega člena;
2. soglasje lastnika iz 3. točke prejšnjega člena;
3. seznam vseh zemljiških parcel za posamezni GERK iz 6. točke prejšnjega člena.
7. člen 
(pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore) 
Pogoja, ki ju mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore iz ukrepa po tej uredbi, sta:
1. upravičenec mora po izvedbi ukrepa iz te uredbe prijaviti v RKG spremembo vrste rabe GERK. Upravičena površina, na kateri je bil izveden ukrep, ne sme biti manjša od odobrene površine za izvajanje ukrepa iz te uredbe;
2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora ob zahtevku za izplačilo podpore predložiti dokazila, da so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov.
8. člen 
(obveznosti po izplačilu podpore) 
Upravičenec mora po izplačilu podpore za ukrep iz te uredbe izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora po tej uredbi, izvajati kmetijsko dejavnost;
2. še deset let izpolnjevati pogoje iz 1. točke prejšnjega člena, ne glede na to, ali se vrsta rabe GERK v tem obdobju spremeni v drugo ustrezno vrsto rabe GERK;
3. še deset let oddajati zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za zemljišča, ki so bila predmet podpore po tej uredbi;
4. omogočiti dostop do dokumentacije, ki se nanaša na ukrep po tej uredbi, in omogočiti kontrolo izvedbe odprave zaraščanja na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo).
9. člen 
(finančni določbi) 
(1) Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine iz 5. točke 5. člena te uredbe.
(2) Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz te uredbe, se zagotovijo iz namenske proračunske postavke 995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč proračuna Republike Slovenije.
10. člen 
(združevanje podpor in skupni znesek podpore) 
(1) Podpora za ukrep iz te uredbe se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(2) Plačila za zahtevke iz prejšnjega odstavka se dodelijo do skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi skupni znesek pomoči de minimis na upravičenca oziroma na enotno podjetje presegel to omejitev, se nadomestilo iz prejšnjega odstavka pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.
(3) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s temi sektorji ali dejavnostmi, če je ustrezno zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s tem sektorjem, če je ustrezno zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(5) Pomoč de minimis po tej uredbi se ne sme kumulirati z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim kumuliranjem pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določeni za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije, ne glede na to, ali se sredstva za projekt ali dejavnost v celoti financirajo iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(6) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, se lahko kumulira z drugo pomočjo de minimis, dodeljeno za dejavnosti v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU ali Uredbi 717/2014/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.
11. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva se razpišejo z odprtim javnim razpisom v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se določi način izpolnjevanja pogojev, dokazila in višina razpisanih sredstev.
(5) Sredstva v okviru ukrepa iz te uredbe se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč.
(6) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na svoji spletni strani.
12. člen 
(vlaganje vlog) 
(1) Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga za javni razpis se vloži v pisni obliki v skladu z določbami 50. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z dokazili in obveznimi prilogami na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu.
(3) Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
13. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Vloge se obravnavajo v skladu z 51., 52., 53. in 56. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).
(2) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) Agencija odpira in obravnava vloge in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na odprti javni razpis. Podpora se dodeljuje po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za ukrep iz te uredbe.
(4) Agencija pozove vlagatelja nepopolne vloge na dopolnitev. Šteje se, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila dopolnjena.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se vloga zavrže brez poziva na dopolnitev, če k vlogi niso priložene obvezne priloge iz 6. člena te uredbe.
(6) Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(7) Izpolnjevanje pogojev prispelih vlog na javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Dodelitev podpore se odobri za popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev.
(8) Za vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev podpore v celoti, se lahko odobri dodelitev podpore do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Upravičenec mora v osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
(9) Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od sredstev za subvencioniranje, ki so bila razpisana, in so sredstva glede na predhodne odobrene vloge še na voljo, agencija v primeru, če sta na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali je več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve podpore. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji. O času in kraju žrebanja jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(10) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(11) Agencija mora še pred odobritvijo podpore preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, oziroma za pomoči de minimis v gospodarstvu, v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(12) Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
(13) Agencija vlagatelju odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu s 53. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(14) V odločbi o pravici do sredstev se določi rok za izvedbo del in vložitev zahtevka, ki ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
14. člen 
(vlaganje zahtevka za izplačilo podpore) 
(1) Podpora se izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo podpore.
(2) Zahtevek za izplačilo podpore vloži upravičenec v skladu s 56. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).
(3) Zahtevek za izplačilo podpore se vloži v skladu z rokom, opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev.
(4) Podrobnosti glede zahtevanih prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo podpore se določijo v javnem razpisu.
(5) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli iz 18. člena te uredbe se podpora izplača na transakcijski račun upravičenca.
(6) Agencija mora v petnajstih dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ju ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na svojih spletnih straneh.
15. člen 
(sprememba upravičenca) 
(1) V primeru spremembe upravičenca v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) vse obveznosti, ki so nastale do spremembe v RKG in izhajajo iz dodelitve podpore za odpravo zaraščanja po tej uredbi, preidejo na novega upravičenca.
(2) Če upravičenec kmetijsko zemljišče, za katero je bila dodeljena podpora po tej uredbi, da v zakup ali proda fizični ali pravni osebi, lahko poda predlog za spremembo upravičenca po prejšnjem odstavku, sicer je sam odgovoren za vse obveznosti po tej uredbi.
16. člen 
(sankcije) 
(1) Če upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, prav tako se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(2) V skladu s prvim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev.
(3) Če pride do neupravičenega plačila, se v skladu z drugim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(4) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(5) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije o naložbi oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.
(6) Če upravičenec ne uporablja naložbe v skladu s 1., 2. ali 3. točko 8. člena te uredbe še najmanj naslednjih deset let po izplačilu sredstev, se uporabijo naslednje sankcije:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
17. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) Za izvajanje ukrepa po tej uredbi se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, in sicer smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, zemeljski plaz ali poplava, ki resno prizadene KMG, ali ko kmetijskega zemljišča zaradi legalno zgrajenega objekta v javnem interesu ni več mogoče uporabljati za kmetijske namene.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oziroma pravni naslednik pisno obvesti agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to lahko stori.
(3) O upravičenosti višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agencija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo o upoštevanju višje sile pri izvajanju ukrepa po tej uredbi.
18. člen 
(kontrola) 
(1) Agencija izvaja 100 odstotno administrativno kontrolo in pet odstotno kontrolo na kraju samem.
(2) Agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
19. člen 
(hramba dokumentacije) 
Upravičenec in agencija morata dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po tej uredbi, hraniti deset let od izplačila podpore.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-44/2016
Ljubljana, dne 12. januarja 2017
EVA 2015-2330-0128
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik