Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

746. Popravek Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016, stran 2579.

  
P O P R A V E K 
Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016 
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16 z dne 4. 3. 2016) se 2. člen spremeni tako, da pravilno glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,741.494,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2,484.102,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
2,207.760,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2,067.140,00
703 Davki na premoženje 
129.120,00
704 Domači davki na blago 
in storitve 
11.500,00
706 Drugi davki 
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
276.342,00
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
54.002,00
711 Takse in pristojbine 
2.500,00
712 Denarne kazni 
2.060,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki 
217.780,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
/
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
53.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev
53.000,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
204.392,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
204.392,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2,789.636,32
40
TEKOČI ODHODKI 
1,034.146,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
253.320,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.865,00
402 Izdatki za blago in storitve 
683.844,00
403 Plačila domačih obresti 
7.500,00
409 Rezerve 
47.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1,133.177,00
410 Subvencije 
20.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
719.958,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
56.133,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
337.086,00
414 Tekoči transferi v tujino 
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
496.813,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
496.813,32
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
125.500,00
430 Investicijski transferi 
125.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–48.142,32
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
38.050,00
550 Odplačila domačega dolga 
38.050,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–86.192,32
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.) – IX. = -III 
48.142,32
XII.
Stanje sredstev na računih dne 
31. 12. 2015
86.192,32
«.
Št. 0320-12/2016-73
Črenšovci, dne 10. marca 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti