Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

407. Tehnični popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 1258.

  
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) je bila ugotovljena tehnična napaka pri zarisu EUP ML 1/5 (PC), ki se nanaša na veljavni občinski podrobni prostorski akt (odlok objavljen v Uradnem listu, RS št. 23/94 in 94/00), zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
(1) V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se v Prilogi 1: Preglednica enot urejanja prostora, za naselje Mlaka pri Kranju, za enoto urejanja prostora (EUP) z oznako ML 1/5 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
NASELJE
OZNAKA EUP
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA
VELIKOST
OBLIKOVANJE URBANISTIČNO
NAČIN UREJANJA
POSEBNE DOLOČBE OZIROMA USMERITVE
MAX FI
MAX FZ
MIN % OBP (ZP)
MAX. 
ETAŽNOST
MLAKA PRI KRANJU
ML 1/6
PC
/
/
/
/
/
PIP
/
« 
(2) V digitalnem in analognem Prikazu območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev grafičnega dela izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj, na karti D2518 (list 19) se lokalno cesto (del parcele št. 1112/3, k.o. Kokrica) izloči iz EUP ML 1/5 (PC), OPPN (v) in se zanjo opredeli nova EUP ML 1/6 (PC).
(3) Prav tako se v digitalnem in analognem Prikazu območij enot urejanja prostora s prikazi gospodarske javne infrastrukture grafičnega dela izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj, na karti D2518 (list 19) se lokalno cesto (del parcele št. 1112/3, k.o. Kokrica) izloči iz EUP ML 1/5 (PC) in se zanjo opredeli nova EUP ML 1/6 (PC).
Tehnični popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2016-1-48/01
Kranj, dne 4. februarja 2016
 
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.