Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 13176.

  
Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98 – odločba US), 218. člena do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
V VI. točki prvega odstavka 4. člena se beseda »naseldbninskega«, slovnično popravi z besedo »naseldbinskega«.
2. člen 
Peta alineja 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru nestanovanjske stavbe: površina poslovnih prostorov v njej, vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in zunanje površine zemljišč, ki so funkcionalno povezane s poslovnim prostorom ter so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrito skladišče, parkirišče, delavnica na prostem in podobno, neglede na to ali ležijo na isti zemljiški parceli kot poslovni prostori ali ne.«.
3. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Površine za odmero nadomestila od zazidanih stavbnih zemljišč in nezazidanih stavbnih zemljišč se upoštevajo površine, kot so navedene v uradnih nepremičninskih evidencah (Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster). Pri objektih se kot osnova za izračun nadomestila upošteva neto tlorisna površina, od katere se odšteje površina odprtih prostorov. Pri zemljiščih se upošteva tlorisna površina parcele.«.
4. člen 
V drugi alineji drugega odstavka 9. člena se črta beseda »za« pred besedo »uporabljajo«.
5. člen 
Črta se dosedanje besedilo četrte alineje drugega odstavka 9. člena in se doda nova četrta alineja z novim besedilom:
»– nestanovanjske kmetijske stavbe (Stavbe za rastlinsko pridelavo, Stavbe za rejo živali, Stavbe za spravilo pridelka in Druge nestanovanjske kmetijske stavbe) pod pogojem, da fizična oseba na takšni stavbi opravlja osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetiji.«.
6. člen 
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je mogoča v primeru elementarnih nesreč. O oprostitvi in obsegu oprostitve odloči občinski svet na podlagi vloge zavezanca.«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se spremeni sklicevanje na Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94) tako, da se predmetni odstavek sklicuje na »Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 26/16)«.
8. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se briše zadnji stavek, ki se glasi: »Izpolnjevanje pogojev preverja tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave.«.
9. člen 
V drugem odstavku 15. člena se iz tabele brišeta deveta alineja in enajsta alineja.
10. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se točka A) spremeni tako, da se glasi:
»Stavbna zemljišča za nestanovanjsko namembnost: NESTANOVANJSKE STAVBE (Gostinske stavbe, Poslovne in upravne stavbe, Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, Industrijske stavbe in skladišča).«.
11. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se dosedanja tabela nadomesti z novo tabelo z naslovom:
»Točkovanje glede na lego in namembnost za nezazidana stavbna zemljišča:«
Namembnost
OBMOČJE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
A
300
260
260
250
250
200
B
250
170
120
100
100
100
C
50
50
70
70
60
70
 
12. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se doda nova tabela nadomesti z naslovom:
»Točkovanje glede na lego in namembnost za zazidana stavbna zemljišča:«
Namembnost
OBMOČJE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
A
500
260
260
250
250
200
B
250
170
120
100
100
100
C
20
20
20
15
15
15
 
13. člen 
Doda se novi peti odstavek 16. člena, ki se glasi:
»Pri vrednotenju nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se število točk, ugotovljenih po merilih iz tega odloka, pomnoži s faktorjem 0,40, ki velja za vse dodatne prostore, ki so izrecno navedeni v uradnih nepremičninskih evidencah, kot so kleti, shrambe, kurilnice in podobno.«.
14. člen 
Doda se novi šesti odstavek 16. člena, ki se glasi:
»Pri vrednotenju nadomestila za zazidana stavbna zemljišča iz skupine namembnosti C se število točk, ugotovljenih po merilih iz tega odloka, pomnoži s faktorjem 0,95, ki velja za vse ostale prostore, ki ne sodijo med evidentirane dodatne prostore.«.
15. člen
Dosedanji peti odstavek 16. člena, postane novi 17. člen in se glasi:
»Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih. Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:«
Dejavnost
Število točk
– bencinski servisi
300
– bančništvo
700
– zavarovalništvo
700
– odvetništvo in notariat
700
– telekomunikacije in elektrodistribucija
200
 
16. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Slovenj Gradec, se določi na podlagi sklepa občinskega sveta, za vsako leto posebej. V primeru, da občinski svet za posamezno leto ne sprejme novega sklepa, velja zadnji sprejeti sklep o vrednosti točke.«.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2015
Slovenj Gradec, dne 21. decembra 2016
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.