Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3837. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Krško, stran 13160.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odločba US RS in 46/15) in 46/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško na 19. seji dne 19. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o ureditvi cestnega prometa v občini Krško 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se na območju občine Krško določi prometna ureditev mirujočega prometa ter omejitve in prepovedi v prometu.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste ali javnega dobra, ali površine v lasti Občine Krško ali površine v upravljanju Občine Krško, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;
2. parkirna cona je območje časovno omejenega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno na označenih parkirnih prostorih na ali ob vozišču za čas, za katerega je plačana predpisana parkirnina;
3. parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila;
4. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti;
5. parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja, na območju modre cone;
6. parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah, določenih s tem odlokom;
7. parkirni listek iz parkomata, račun ali dokazilo iz elektronske ali programske opreme je dokazilo za označitev časa, za katerega se plača parkirnina in hkrati potrdilo o tem, da je bila parkirnina plačana na predpisan način, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času označenem na parkirnem listku;
8. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in plačevanje parkirnine;
9. parkirna karta je dovolilnica, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa in podzakonskim predpisom, izda za to pristojni upravni organ;
10. parkirna dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta;
11. dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih;
12. dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost ali drugo obliko storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih;
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, urejanja javnih površin, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen 
(1) Za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave, stvarno pristojna za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Krško, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(4) Prometni režim na posameznem območju, ureditev in način plačevanja se določi z elaboratom, ki ga na predlog župana potrdi občinski svet.
II. PROMETNA UREDITEV 
1. Omejitve uporabe ceste
4. člen
(1) Prometno signalizacijo na javnih prometnih in drugih javnih površinah sme postavljati le pooblaščeni vzdrževalec javne prometne površine po potrjenem elaboratu ureditve prometnega režima. Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev prometne signalizacije in talnih označb se opravi na osnovi odločbe pristojnega organa.
(2) Za kakršnekoli posege na prometnih in drugih javnih površinah v lasti Občine Krško je potrebno pridobiti soglasje.
(3) Z globo 500 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 500 EUR.
5. člen 
(1) Vožnja in dostava s tovornimi vozili in priklopniki, katerih skupna masa presega maso, označeno s predpisano prometno signalizacijo, je na posameznem tako določenem območju, prepovedana.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pristojni organ izda dovoljenje, v katerem se določijo pogoji za promet v tem členu opredeljenih vozil na posameznem območju.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 200 EUR.
6. člen 
(1) Za potrebe dostave blaga fizičnim ali pravnim osebam se uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah ali s prometno signalizacijo označeni prostori za dostavo na javnih prometnih ali drugih javnih površinah. V kolikor je s prometno signalizacijo določeno, da je potrebno označiti čas pričetka parkiranja, mora voznik na ustrezen način označiti in namestiti oznako na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo ali plačati parkirnino preko elektronskega medija, kjer je mobilno plačevanje možno, z upoštevanjem pravil vnosa ustreznih podatkov in ter potrdilo o plačilu hraniti v elektronskem mediju ter vozilo po izteku časa, ki je določen s prometno signalizacijo, odpeljati.
(2) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet vozil ali onemogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa. Na prometnih površinah, kjer bi bil pri opravljanju dostave onemogočen promet mimo dostavnega vozila ali dostavljenega blaga, se dostava ne sme izvajati, razen, če je za to izdana ustrezna odločba pristojnega organa o uporabi javne prometne površine (enkratna uporaba, uporaba v določenih terminih, letni sezoni ipd.), v kateri se določijo tudi posebni pogoji uporabe (primerna označba s prometnimi znaki, ureditev obvoza itd.). Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik za to dovoljenje pristojnega organa.
(3) Če pri izvedbi dostave pride do onesnaženja javne površine, jo mora voznik – dostavljavec dostavljenega blaga takoj po odstranitvi blaga temeljito očistiti in na njej vzpostaviti prejšnje stanje, sicer na njegove stroške to odredi pristojni organ.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 80 EUR. Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
7. člen 
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov in avtobusov je dovoljeno samo na parkirnih površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo, skladno s prometno signalizacijo.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 200 eurov.
8. člen 
(1) Promet koles in koles s pomožnim motorjem v naseljih je smiselno izenačen z ostalim prometom vozil. Na površinah, namenjenih pešcem je dovoljena vožnja otrok z otroškimi kolesi v spremstvu odraslih pešcev, ki zagotavljajo njihovo varnost in varnost ostalih pešcev.
(2) Na javnih površinah, namenjenih pešcem ali kolesarjem, ni dovoljena nikakršna dejavnost, ki bi kakorkoli ovirala nemoteno gibanje pešcev oziroma kolesarjev.
(3) Na mestih, kjer je za promet koles in koles s pomožnim motorjem urejena kolesarska steza oziroma kolesarski pas, je vožnja z njimi dovoljena le po površini kolesarske steze oziroma kolesarskega pasu.
(4) Z elaboratom se določi javne površine v naseljih, kjer je dovoljeno parkirati kolesa in kolesa s pomožnim motorjem ter način njihove ureditve z ustrezno prometno signalizacijo. Prepovedano je naslanjati kolesa, kolesa s pomožnim motorjem ali kolesa z motorjem, ali motorna kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine, ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov. Za prislonjeno kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno kolo, ki ovira promet drugih udeležencev v prometu, lahko prekrškovni organ odredi odvoz.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
9. člen 
(1) Pristojni organ lahko omeji uporabo javne površine, ki ni sestavni del občinske ceste, zaradi prireditev, gradbenih del ali iz drugih utemeljenih razlogov.
(2) Pristojni organ lahko omeji uporabo ceste, njenega dela, javnih parkirnih površin in drugih javnih prometnih površin zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobnega, izvajalec vzdrževanja pa je dolžan ustrezno označiti omejitev uporabe navedenih površin skladno s pridobljenim dovoljenjem in obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja in na krajevno običajen način.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 200 EUR.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec vzdrževanja, z globo 80 EUR pa njegovo odgovorno osebo, ki ne označi omejitve uporabe navedenih površin skladno s pridobljenim dovoljenjem ali ne obvesti javnosti preko sredstev javnega obveščanja
2. Ureditev mirujočega prometa
10. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ dveh ur (modre cone);
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri);
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča javnih cest, javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil;
– druge površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo občini prenesejo lastniki teh površin.
(2) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki urejajo cestni promet.
(3) Čas dovoljenega parkiranja, način parkiranja in obveznost plačila parkirnine na javnih prometnih površinah so razvidni iz prometne signalizacije.
11. člen 
Javne parkirne površine v občini Krško, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine so:
– posebno urejena parkirišča, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– parkirna mesta, ki so namenjena invalidom;
– parkirna mesta za polnjenje električnih vozil;
– začasno urejena parkirišča kot posebej urejena parkirišča izven vozišč in javnih cest.
12. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina ali izdana dovolilnica ali parkirna karta. Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik javne parkirne površine.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila in višina parkirnine za parkiranje so razvidni iz prometne signalizacije.
(3) Javne parkirne površine, na katerih je določeno plačilo parkirnine, so parkirni prostori, označeni s predpisano prometno signalizacijo, razen parkirnih prostorov določenih v prejšnjem členu in drugih označenih parkirnih prostorov, kjer lahko parkirajo samo vozila, za katera so označena.
(4) Plačila parkirnine so oproščena intervencijska vozila in vozila iz prvega odstavka 103. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo) pri opravljanju svojih nalog.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prve alineje 10. člena tega odloka in prve alineje tega člena, brez plačila parkirnine ali brez plačila za ves čas parkiranja ali brez vidnega parkirnega lista, parkirne karte ali dovolilnice, skladno s 13. členom tega odloka, ali vozila po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina ne odpelje ali ne izkaže, da gre za vozilo, ki je oproščeno plačila parkirnine, skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.
(6) Prekrškovni organ sme pri opravljanju nalog redarstva za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo.
13. člen 
Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik:
– plačati parkirnino za čas plačljivega parkiranja in parkirni listek, iz katerega je razvidna upravičenost parkirati, namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo ali kjer je mobilno plačevanje možno, plačati parkirnino preko elektronskega medija z upoštevanjem pravil vnosa ustreznih podatkov in ter potrdilo o plačilu, dokazilo iz elektronske ali programske opreme oziroma elektronske evidence plačil ustrezno hraniti ali
– upravičenost do parkiranja izkazati z veljavno dovolilnico, ki jo je izdal pristojni organ ali s parkirno karto, ki jo mora namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, ter
– vozilo po izteku časa, za katerega je bila parkirnina plačana, odpeljati.
14. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah se lahko zaradi izvajanja dejavnosti pridobi rezervacija parkirnega mesta na podlagi odločbe pristojnega organa. Upravičenec lahko tako parkirno mesto uporablja le za lastne potrebe oziroma potrebe svoje dejavnosti in za uporabo ne sme pobirati nadomestila ali parkirnine. Na podlagi odločbe, ki jo na vlogo stranke izda pristojni organ in proti plačilu parkirnine, upravičenec prejme dovolilnico za parkiranje na v odločbi določenem parkirnem mestu.
(2) Na dovolilnici se označi, za katero rezervirano mesto se izdaja in rok njene veljavnosti. Dovolilnica se izda z veljavnostjo za čas, za katerega je plačana parkirnina iz petega odstavka tega člena. Dovolilnica mora biti v parkiranem vozilu nameščena na vidnem mestu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Parkiranje na parkirnih mestih iz prvega odstavka tega člena brez veljavne dovolilnice za parkiranje ni dovoljeno. Dovolilnica za parkiranje iz prvega odstavka tega člena velja samo za parkiranje na parkirnem mestu, za katerega je izdana.
(4) Površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo. Stroške postavitve, vzdrževanja, premestitve, odstranitve in morebitne druge stroške prometne signalizacije ali drugih ukrepov krije upravičenec.
(5) Ob izdaji dovolilnice iz prvega odstavka tega člena se določi mesečna parkirnina za vsako posamezno parkirno mesto. Če se dovolilnica izdaja za krajši čas, se parkirnina sorazmerno zmanjša.
III. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH POVRŠINAH 
15. člen
(1) Javne prometne in druge javne površine se z dovoljenjem pristojnega organa lahko uporabljajo tudi za:
– postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kot tudi za druge utemeljene namene, v skladu s pridobljenim dovoljenjem pristojnega organa.
(2) V primeru zapore občinske ceste zaradi posebne uporabe javne prometne površine, se uporabljajo določbe predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
(3) Če prekrškovni organ ugotovi, da je na javni prometni ali drugi javni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške lastnika objekta.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 80 EUR.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 007-11/2016-O603
Krško, dne 19. decembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost