Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, stran 13136.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11 in 107/12) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 23. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu 
1. člen 
V prvem odstavku 2. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (Uradni list RS, št. 47/13, v nadaljevanju: Odlok), se kot zadnji dodata novi točki p) in r) tako, da se glasita:
»p) »prevoz na klic« je napredna oblika javnega prevoza do največ osem potnikov in se izvaja na območjih, na katerih ni organiziranega javnega prevoza potnikov, oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza potnikov;
r) »območje prevoza na klic« je ožje območje Mestne občine Kranj, določeno v Prilogi 1 k temu Odloku, kjer velja režim prevoza na klic, in ki obsega območje Koroške ceste od št. 1 do št. 6, Slovenskega trga od št. 5 do št. 8, Gregorčičeve ulice od št. 6a do št. 2, Maistrov trg, Reginčeve ulice od št. 2 do št. 10, Tomšičeve ulice od št. 2 do št. 38, Glavni trg, Cankarjeve ulice, Trubarjev trg, Poštne ulice in Tavčarjeve ulice od št. 29 do št. 1.«
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena Odloka se točka a. spremeni tako, da se v celoti glasi:
»a. prevoz uporabnikov in ročne prtljage na linijah po voznem redu ter prevoz na klic skladno s predpisi in tem Odlokom;«
3. člen 
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(prevoz na klic) 
(1) Prevoz na klic se izvaja v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na ožjem območju Mestne občine Kranj in na način, določen s posebnim sklepom koncedenta.
(2) Prevoz na klic se izvaja na območju prevoza na klic po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo uporabnika.«
4. člen 
V 16. členu Odloka se kot novi, peti odstavek doda besedilo:
»(5) Prevoz na klic izvaja koncesionar z električnimi vozili, od katerih mora biti vsaj eno vozilo zaprte izvedbe s 5+1 sedeži, registrirano in omogočati prevoz invalidskega vozička širine do 65 cm.«
Vsi nadaljnji odstavki 16. člena se ustrezno preštevilčijo v enakem zaporedju.
V preštevilčenem sedmem odstavku 16. člena se beseda »petega« spremeni v besedo »šestega«.
5. člen 
V 23. členu Odloka se kot novi, drugi odstavek doda besedilo:
»(2) Uporabnik prikliče prevoz na klic v območju prevoza na klic z dvigom roke ali na javno dostopno številko mobilnega aparata voznika vozila, pri čemer je možno prevoz tudi vnaprej naročiti ali rezervirati.«
Vsi nadaljnji odstavki 23. člena se ustrezno preštevilčijo v enakem zaporedju.
6. člen 
V 28. členu Odloka se kot novi, tretji odstavek doda besedilo:
»(3) Prevoz na klic se v celoti financira iz proračuna koncedenta.«
Dosedanji tretji odstavek se preštevilči v četrti odstavek. Na koncu zadnjega stavka tega odstavka se doda besedilo: »in prevoza na klic«.
7. člen 
V 29. členu Odloka se kot novi, tretji odstavek doda besedilo:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je storitev prevoza na klic za uporabnika brezplačna.«
Vsi nadaljnji odstavki 29. člena se ustrezno preštevilčijo v enakem zaporedju.
V preštevilčenem četrtem odstavku 29. člena se besedna zveza »četrtega in petega« spremeni v besedno zvezo »petega in šestega«.
8. člen 
V 30. členu Odloka se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Koncesionar je uporabniku dolžan izdati vozovnico.«
Vstavi se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Uporabnik lahko vozovnico za mestni linijski prevoz kupi v predprodaji na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, kjer je predprodaja organizirana. Koncesionar omogoča nakup dnevne vozovnice za mestni linijski prevoz tudi na avtobusu. Vozovnico za prevoz na klic koncesionar uporabniku izda izključno v vozilu, s katerim se opravlja prevoz na klic.«
Vsi nadaljnji odstavki 30. člena se ustrezno preštevilčijo v enakem zaporedju.
9. člen 
V 31. členu Odloka se kot nov zadnji, osmi odstavek doda besedilo:
»(8) Koncedent koncesionarju za izvajanje storitev prevoza na klica plačuje nadomestilo, v višini upravičenih stroškov, ki obsegajo:
1. polnjenje vozil;
2. amortizacija vozil in opreme v skladu s koncesijsko pogodbo;
3. redno vzdrževanje vozil;
4. stroški dela voznega osebja;
5. osnovno zavarovanje vozil;
6. drugi upravičeni stroški, ki jih opredeljuje koncesijska pogodba.«
10. člen 
Koncesionar mora pričeti z izvajanjem prevozov na klic v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo do 30. 4. 2017.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-369/2011-127-(46/27)
Kranj, dne 21. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost