Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3828. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017, stran 13126.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M    O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 
Št. 410-136/2016
Koper, dne 23. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2017.
2. člen 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2017 znašajo:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
55.473.011
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
46.365.119
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
38.054.062
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
23.913.748
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.555.650
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
1.584.664
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.311.057
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.773.000
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
43.000
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
270.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
73.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.151.557
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
5.345.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.805.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.540.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
3.000
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
3.000
731
PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.159.892
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.659.892
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
1.500.000
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
600.000
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
600.000
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
62.332.233
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.832.149
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.976.755
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
585.053
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
4.583.356
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
541.985
409
SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
145.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
27.069.778
410
SUBVENCIJE
1.484.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.045.120
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.964.370
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
11.576.288
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
23.262.295
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
23.262.295
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.168.011
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
576.100
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.591.911
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–6.859.222
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
2.010.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000.000
752
SREDSTVA KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
10.000
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.)
2.010.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
510.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
510.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.183.274
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.183.274
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–6.522.496
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–1.673.274
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
6.859.222
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
12.439.305
3. člen 
Podrobnejša razčlenitev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Sestavljajo ga finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Finančni načrti so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo naložbeni projekti in aktivnosti na področju državnih pomoči v prihodnjih štirih letih.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih garancij. Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so izvirni prihodki posamezne krajevne skupnosti in se obravnavajo kot namenska sredstva, ki jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih namenskih virov oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljeni.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
Ne glede na omejitve prerazporejanja sredstev opredeljene v tem členu lahko župan izjemoma prerazporedi sredstva za plačilo obveznosti pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb.
8. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika oziroma ne smejo presegati 50 % pravic porabe posamezne investicijske naloge ali projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov za tekoče leto.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 15 % teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
– najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
– izdatke iz udeležbe občine pri izvajanju skupnih projektov, ki se sofinancirajo iz drugih virov;
– prevoze šoloobveznih otrok.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
10. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
11. člen 
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje tudi načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet ali če gre za plačilo pogodbene obveznosti iz preteklih let.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Spremembe načrta razvojnih programov se vodijo kot veljavni načrt razvojnih programov. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
12. člen 
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja.
13. člen
Župan lahko skladno z določbami 77. člena Zakona o javnih financah v letu 2017 odpiše plačilo dolga posameznemu dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne višine 30.000 EUR letno.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
14. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna;
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
15. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo praviloma mesečno iz tekočih prihodkov do višine določene s proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 42.000 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
16. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2017 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
17. člen 
Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2017 pri državnem proračunu upoštevaje 56. člen predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 znaša 510.000 EUR in se namenja za financiranje investicij, ki so predvidene v proračunu Mestne občine Koper za leto 2017.
18. člen 
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
19. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
20. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejeti proračun in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 410-136/2016
Koper, dne 22. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
 
 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O    I L    D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017
N. 410-136/2016
Capodistria, 23 dicembre 2016
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
 
 
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, nr. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, nr. 11/11 – UPB4, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, nr. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno 22 dicembre 2016 ha accolto il
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce l’importo, le modalità d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2017.
Articolo 2 
I fondi del bilancio di previsione sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2017 ammontano:
in EUR
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
55.473.011
ENTRATE CORRENTI (70+71)
46.365.119
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
38.054.062
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
23.913.748
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
12.555.650
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.584.664
706
ALTRE IMPOSTE
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
8.311.057
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
6.773.000
711
TASSE E CONTRIBUTI
43.000
712
MULTE 
270.000
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
73.500
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.151.557
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
5.345.000
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
1.805.000
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DL PATRIMONIO IMMATERIALE
3.540.000
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
3.000
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
3.000
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE ESTERE
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
3.159.892
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
1.659.892
741
ENTRATE RICEVUTE DAI MEZZI DEL BILANCIO STATALE DA FONDI EU
1.500.000
78
ENTRATE RICEVUTE DALL'UNIONE EUROPEA
600.000
786
RIMANENTI ENTRATE RICEVUTE DALL'UNIONE EUROPEA
0
787
ENTRATE RICEVUTE DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
600.000
 
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
62.332.233
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
9.832.149
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
3.976.755
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
585.053
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
4.583.356
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
541.985
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
145.000
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
27.069.778
410
SOVVENZIONI 
1.484.000
411
SOVVENZIONI A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE
11.045.120
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON-PROFIT
2.964.370
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
11.576.288
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
23.262.295
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
23.262.295
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
2.168.011
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
576.100
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL BILANCIO
1.591.911
 
III.
AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)
–6.859.222
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE 
IN CAPITALE (751+752)
2.010.000
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
2.000.000
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
10.000
44
V.
PRESTITI CONCESSI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
 
VI.
PRESTITI CONTRATTI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV. – V.)
2.010.000
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
510.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
510.000
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.183.274
550
RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE
2.183.274
 
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
-6.522.496
 
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
-1.673.274
 
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
6.859.222
 
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PASSATO
12.439.305
Articolo 3 
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di bilancio, è oggetto di una parte separata, costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti del bilancio.
I detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilancio di previsione comunali. Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali a loro volta sono segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
Il piano dei programmi di sviluppo comprendono gli investimenti e attività in ambito agli aiuti di stato nei prossimi quattro anni.
Articolo 4 
Si ritengono fondi finalizzati ai sensi del presente decreto le entrate dalla permuta del patrimonio materiale comunale, quelle ottenute dalla tassa sul rischio incendio, sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti e fondi recepiti dalla riscossione delle garanzie. Fanno parte delle entrate finalizzate ai sensi del presente decreto tutte le entrate delle comunità locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed inseriti nel piano finanziario della comunità locale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche o giuridiche destinati al cofinanziamento degli investimenti o d’altri progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre istituzioni internazionali.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente le opere d’urbanizzazione primaria sono destinati alla costruzione di tali opere.
Se in seguito all’approvazione del bilancio sopraggiunge il versamento di un’entrata finalizzata, che richiede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel bilancio o lo è solo in parte, le uscite del piano finanziario del singolo fruitore diretto e conseguentemente del bilancio subiscono la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate rilevato inizialmente.
Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle entrate superiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno di spesa non deve superare gli importi riscossi ovvero quelli disponibili.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5 
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusivamente per le finalità definite nello stesso.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del bilancio e del piano annuale dei programmi di sviluppo.
I singoli impegni di spesa in nome del comune non possono superare le effettive disponibilità del bilancio all’uopo stanziate.
Articolo 6 
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio, è ammesso unicamente a condizione che siano adempiuti i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio, i fruitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7 
Lo spostamento nello stanziamento per la singola voce del bilancio figurante tra i conti del medesimo sotto il capitolo di spesa del singolo fruitore del bilancio-degli organi comunali e dell'amministrazione decide il Sindaco. Il diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità locali decide il consiglio della comunità locale o il presidente del consiglio se viene delegato dal consiglio della comunità locale.
Lo spostamento dei mezzi del bilancio ovvero delle singole voci del bilancio è possibile solamente con la diminuzione di altre voci del piano finanziario del fruitore diretto del bilancio o del progetto nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammesse redistribuzioni che interessano gli stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al singolo fruitore diretto del bilancio.
Se durante l’attuazione del bilancio si accerta che le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto capitolo anche altri conti, si procede, ai fini di stanziamento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C in conformità del regolamento sul piano contabile unitario per il bilancio, i fruitori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle voci di bilancio in armonia col bilancio di previsione e la rispettiva struttura, approvati nella parte specifica del medesimo.
A prescindere dalle limitazioni della redistribuzione dei mezzi definite al presente articolo, il sindaco può, eccezionalmente, ridistribuire i fondi per il pagamento degli obblighi delle sentenze esecutive.
Articolo 8 
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi così assunti, assolti negli anni successivi a titolo di spesa e trasferimento d’investimento, non devono eccedere 25 % dei rispettivi impegni di spesa previsti nel piano finanziario del fruitore diretto ovvero il 50 % dell’impegno di spesa riguardo al singolo investimento o progetto definito nel piano di sviluppo per l’anno in corso.
In caso d’investimenti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio dell’anno successivo di cui al comma precedente, è ammessa la pubblicazione del bando di concorso entro i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal consiglio comunale. Il fruitore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre che il detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono eccedere il 15 % dello stanziamento previsto dalla singola voce riguardante il piano finanziario approvato del singolo utilizzatore diretto in ambito della determinata finalità.
Eccettuando le disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, il fruitore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
– l’affitto degli immobili e delle attrezzature, l’erogazione dell’energia elettrica, fornitura del servizio telefonico, l’approvvigionamento d’acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dei servizi informatici, e di altri servizi necessari all’attività operativa delle singole utenze;
– le uscite di partecipazione del comune nella realizzazione di progetti comuni che vengono cofinanziati da altre fonti;
– trasporto di bambini con obbligo di scolastico.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 9 
Se durante l’anno, le attribuzioni o le competenze del singolo fruitore del bilancio subiscono notevoli cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando la necessaria redistribuzione in ambito al bilancio approvato, ed alla rispettiva registrazione in armonia con la vigente normativa.
Gli utilizzatori diretti del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con altro utilizzatore diretto del bilancio, se tale soluzione contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 10 
I singoli fruitori del bilancio attingono ai fondi in base ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari erogatori di servizi pubblici.
Sono altri utilizzatori dei fondi di bilancio le persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, delibera o decisione. L’impiegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari utilizzatori riguardo al singolo compito non espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito al pubblico concorso ovvero secondo i criteri stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori di pubblici servizi che non sono fruitori diretti del bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo assegnando tali programmi tramite apposito contratto.
Articolo 11 
La realizzazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del fruitore diretto – organi e amministrazione comunali, viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei rispettivi stanziamenti.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario del fruitore diretto – organi e amministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al piano annuale dei programmi di sviluppo. A tale riguardo, il Sindaco ha altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni anche al piano annuale dei programmi di sviluppo e ciò riguardo ai progetti già inseriti nel medesimo. Il Sindaco può inserire un nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purché la rispettiva documentazione d’investimento sia approvata dal consiglio comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare gli impegni contrattuali assunti negli anni passati.
La decisione in materia di spese d’investimento, definite nel piano finanziario del diretto fruitore – comunità locale, spetta al consiglio della medesima ovvero al suo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Le modifiche al piano dei programmi di sviluppo vengono considerati quali piano dei programmi di sviluppo in corso di validità.
Sono consentite le difformità tra il bilancio in corso di validità e il piano dei programmi di sviluppo valido solamente nelle parti finanziate da introiti finalizzati.
Articolo 12 
I fondi ricavati dalla vendita o permuta del patrimonio comunale immobile, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi dai friutori del bilancio esclusivamente per la manutenzione ovvero l’acquisizione di beni immobili del comune.
Articolo 13 
In conformità alle disposizioni dell’articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, per il 2017 il Sindaco può cancellare il debito del singolo debitore fino all’importo pari a Euro 1.000, tuttavia non deve superare l’importo massimo totale di 30.000 Euro annuali.
In base al quarto paragrafo dell'articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, non sono considerati debiti di cui al presente articolo, i debiti nei confronti dei comuni derivanti dalle imposte obbligatorie.
Articolo 14 
È competenza del Sindaco di decidere in merito alle seguenti questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito all’assunzione di prestiti a breve termine, non eccedenti, tuttavia, il 5 % dell’intero ammontare del bilancio approvato;
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in armonia con i termini di legge.
Articolo 15 
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori avviene, di regola, mensilmente, dalle entrate correnti di bilancio, fino alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di Euro 42.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo amministrativo comunale competente per le finanze. Il Sindaco informa per iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di cui sopra. In altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti l’ammontare di sopra riportato, decide il consiglio comunale tramite particolare decreto.
Articolo 16 
I friutori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2017, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finanziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul bilancio di previsione, gli utilizzatori indiretti del bilancio provvedono ad adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato.
I fruitori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo amministrativo preposto alle finanze.
Articolo 17 
Nel 2017 si prevede un indebitamento del comune dell’ordine di 510.000 Euro dal bilancio statale in ottemperanza all’articolo 56 della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per gli anni 2017 e 2018. I rispettivi fondi saranno destinati al finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2017.
Articolo 18 
I negozi giuridici sottoscritti dalla singola comunità locale e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro 42.000, possono essere stipulati solamente con il benestare del sindaco, pena la loro nullità. Il Consenso del sindaco non si richiede per i negozi giuridici ai quali il comune aderisce come cofinanziatore.
Articolo 19 
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bilancio assegnati al singolo fruitore ovvero beneficiario di tali fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico od associazione, oppure l’organo amministrativo del fruitore.
Articolo 20 
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Dell’esecuzione del piano finanziario della comunità locale risponde il consiglio della comunità medesima oppure il rispettivo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 21 
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Il bilancio approvato ed il piano dei programmi di sviluppo sono pubblicati sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 410-136/2016
Capodistria, 22 dicembre 2016
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.