Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2016, stran 13110.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2016 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.199.815,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.757.802,22
70 DAVČNI PRIHODKI
1.498.212,57
700 Davki na dohodek in dobiček
1.361.418,00
703 Davki na premoženje
100.053,09
704 Domači davki na blago in storitve
36.741,48
71 NEDAVČNI PRIHODKI
259.589,65
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
51.622,00
711 Takse in pristojbine
3.020,00
712 Globe in druge denarne kazni
675,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.831,10
714 Drugi nedavčni prihodki
185.441,55
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.260,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neodpredmetenih sredstev
1.260,00
73 PREJETE DONACIJE
1.462,72
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.462,72
74 TRANSFERNI PRIHODKI
439.290,45
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
439.290,45
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.106.065,39
40 TEKOČI ODHODKI
854.039,17
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
235.128,98
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.533,99
402 Izdatki za blago in storitve
530.970,25
403 Plačila domačih obresti
43.405,95
409 Rezerve
10.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
735.561,50
410 Subvencije
15.387,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
447.544,54
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
89.710,73
413 Drugi tekoči domači transferi
200.919,23
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
482.961,72
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
482.961,72
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.503,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.503,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
93.750,00
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(I.-7102)-(II.-403-404)
137.153,95
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
150.201,55
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
300.0000,00
50 ZADOLŽEVANJE
300.000,00
500 Domače zadolževanje
300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
393.750,00
55 ODPLAČILA DOLGA
393.750,00
550 Odplačila domačega dolga
393.750,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–93.750,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–93.750,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
91.085,90
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0553/2016-1
Grad, dne 22. decembra 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.

AAA Zlata odličnost