Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3808. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017, stran 13094.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.420.377
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.112.069
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.245.069
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.758.201
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
317.968
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
168.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
867.000
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
240.840
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.400
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
91.660
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
237.600
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
290.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
724.668
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
724.668
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
582.640
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
582.640
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.494.587
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.931.015
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
309.999
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
49.991
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.416.025
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.389.991
410 SUBVENCIJE
185.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.577.107
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
171.898
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
455.486
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.963.681
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.963.681
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
209.900
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
207.400
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.500
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–74.210
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–336.780
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–262.570
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
74.210
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
336.780
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma pri naslednji redni seji občinskega sveta in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 105.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za proračun leta 2017 novo zadolževanje ni predvideno.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni holding Ljubljana d.o.o.) 
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2017 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti;
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 140.400 EUR,
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 21.600 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0021/2016-1
Dobrova, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost