Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3804. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016, stran 13090.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 14. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16, 63/16 in 67/16) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2016 (v eur)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.739.226
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
4.031.669
70 DAVČNI PRIHODKI 
3.533.253
700 Davki na dohodek in dobiček
3.176.809
703 Davki na premoženje
214.831
704 Domači davki na blago in storitve
141.613
71 NEDAVČNI PRIHODKI
498.416
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
390.343
711 Takse in pristojbine
2.900
712 Denarne kazni 
1.660
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.911
714 Drugi nedavčni prihodki
24.602
72 KAPITALSKI PRIHODKI
2.968
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
2.896
73 PREJETE DONACIJE
1.325
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.325
74 TRANSFERNI PRIHODKI
703.264
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
inštitucij
550.002
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
153.262
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
4.975.211
40 TEKOČI ODHODKI 
1.680.778
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
247.767
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.738
402 Izdatki za blago in storitve
1.232.807
403 Plačila domačih obresti
23.180
409 Rezerve
140.286
41 TEKOČI TRANSFERI
1.762.539
410 Subvencije
44.314
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.108.792
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
210.774
413 Drugi tekoči domači transferi
398.659
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.218.178
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.218.178
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
313.716
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
248.888
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
64.828
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) I.-II.
–235.985
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 +751 +752)
1.507
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750 Prejeta vračila danih posojil
1.507
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
1.507
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50.310
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
50.310
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
178.406
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
178.406
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
–362.574
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
–128.096
XI. NETO FINANCIRANJE
235.985
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLEGA LETA
362.574
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2015-8
Cerkno, dne 22. decembra 2016
 
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.