Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3803. Cenik o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, stran 13089.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, št. 354-39/2016 z dne 22. 12. 2016, Režijski obrat Občine Cankova objavlja
C E N I K 
o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti 
1. člen
Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, ki jih zaračunava Režijski obrat Občine Cankova.
2. člen 
Omrežnina – odvajanje komunalne in padavinske vode:
Obračunska postavka – premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
5,32
5,8254
20 < DN < 40
3
mesec
15,96
17,4762
40 ≤ DN < 50
10
mesec
53,21
58,2650
50 ≤ DN < 65
15
mesec
79,82
87,4029
65 ≤ DN < 80
30
mesec
159,64
174,8058
80 ≤ DN < 100
50
mesec
266,07
291,3467
Znesek omrežnine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je naveden z upoštevano 50 % subvencijo občine.
Storitev – odvajanje komunalne in padavinske vode
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
m3
0,48
0,5256
Omrežnina – čiščenje komunalne in padavinske vode:
Obračunska postavka – premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
2,56
2,8032
20 < DN < 40
3
mesec
7,69
8,4206
40 ≤ DN < 50
10
mesec
25,63
28,0649
50 ≤ DN < 65
15
mesec
38,45
42,1028
65 ≤ DN < 80
30
mesec
76,90
84,2055
80 ≤ DN < 100
50
mesec
128,17
140,3462
Znesek omrežnine čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je naveden z upoštevano 50 % subvencijo občine.
Storitev – čiščenje komunalne in padavinske vode
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
m3
0,87
0,9527
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem vsebine in ravnanja z vsebino iz greznic; 
prevzem blata in ravnanja z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
m3
0,33
0,3614
Okoljska dajatev
Obračunska postavka
CENA 
brez DDV
Okoljska dajatev za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo do 50 PE (MKČN) z ustreznim učinkom čiščenja ter za lastnike nepretočnih greznic, kjer se cikel čiščenja konča na ustrezni čistilni napravi za prevzem greznične gošče in blata
0,0528 EUR/m3
Okoljska dajatev za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo pretočno greznico
0,5283 EUR/m3
Okoljska dajatev za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode
26,4125 EUR/
osebo na leto
3. člen 
Ta cenik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 354-40/2016
Cankova, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost