Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3799. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Cankova, stran 13080.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3., 1. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 12. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o nekategoriziranih cestah v Občini Cankova 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom so opredeljene nekategorizirane javne ceste in poti v lasti Občine Cankova (v nadaljevanju: občine), upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci.
2. člen 
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste kot javna cesta (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ, lokalna krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališča ter podobno).
3. člen 
Nekategorizirana cesta je vsaka cesta ali pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro v lasti občine ali je v lasti občine in ima status ceste ali poti.
4. člen 
Nekategorizirana cesta preneha, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.
5. člen 
Na nekategoriziranih cestah so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v obsegu, ki bistveno ne posega in ne omejuje namembnosti le-teh.
II. UPRAVLJANJE 
6. člen 
Upravljavec nekategoriziranih cest je občina.
7. člen 
Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi cestami, lahko pa v celoti ali delno pooblasti pristojno krajevno skupnost ali drugo pravno osebo.
8. člen 
(1) Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je javna.
(2) Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
– meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta, in višina 4,50 m nad cesto,
– omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
– zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.
9. člen 
(1) Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za čezmerno uporabo in je mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pismeno dovoljenje se izda na podlagi prošnje.
(2) Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih voznih razmer.
III. VZDRŽEVANJE 
10. člen 
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja upravljavec v okviru svojega proračuna in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja nekategoriziranih cest v skladu z letnim planom.
11. člen 
(1) Tekoče vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje vozišča, zavarovanje pobočij, usekov, nasipov, odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov cest v okviru razpoložljivih sredstev upravljavca.
(2) Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih upravljavca.
12. člen 
Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s potrebno prometno signalizacijo in prometno opremo. Upravljavec skrbi za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na nekategoriziranih cestah.
IV. VAROVANJE PROMETA NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH 
13. člen 
(1) V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani cesti na nekategorizirano cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu nekategorizirane občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
(4) Varovalni pas na nekategoriziranih občinskih cestah znaša 3 m na vsako stran zunanjega roba cestnega sveta.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Cankova.
14. člen 
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: NC) je prepovedano:
1. odvajati na NC vodo, odplake ali druge tekočine,
2. puščati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
3. ovirati odtekanje vode iz NC,
4. puščati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob NC napajališče za živali,
5. voditi po NC konje ali druge živali, ki so tako podkovane da lahko NC poškodujejo,
6. namerno zažigati ob NC strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi,
7. z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti NC,
8. voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje izrecno dovoljena,
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visokonasadne poljščine, nameščati les, opeko in drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča preglednost in prevoznost NC ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem kakorkoli poškoduje NC,
10. orati v razdalji 1,5 m od NC v smeri proti njej ali v širini 1 m od NC vzporedno z njo,
11. obračati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo, tako da s tem ovira ali drugače ogroža promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
12. nameščati in uporabljati na NC ali ob njej luči in druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet,
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
14. vlačiti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko mehanizacijo ter druge dele tovora,
15. spuščati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug material ali predmete,
16. uporabljati za dostop na NC kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
17. puščati ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg, razsipati po NC sipek material ali kako drugače onesnaževati NC.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 8., 9., 13. in 14. člena tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik oziroma odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Nekategorizirane ceste po naseljih v Občini Cankova so:
Cesta
Odsek
Naselje
Začetek
Katastrska občina
Parcela št.
Zaključek
Dolžina
Skupna dolžina nekategoriziranih cest
66.643,98
N000830
 
 
 
 
 
 
1.238,51
N000830
N000834
Cankova
N000833
CANKOVA
1234
N000835
407,48
N000830
N000835
Cankova
N000834
CANKOVA
1231
N000838
274,31
N000830
N000838
Cankova
P CAN. 1185/1
CANKOVA
1219
P CAN. 1220
556,73
N000840
 
 
 
 
 
 
1.299,16
N000840
N000841
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1422
N000842
442,54
N000840
N000842
Cankova
N000841
CANKOVA
1430
N000851
590,71
N000840
N000843
Cankova
N000841
CANKOVA
1421
N000844
98,63
N000840
N000844
Cankova
N000843
CANKOVA
1415
P CAN. 1417
167,28
N000850
 
 
 
 
 
 
523,21
N000850
N000851
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1433
N000852
94,48
N000850
N000852
Cankova
N000851
CANKOVA
1441
P CAN. 1437
428,72
N000860
 
 
 
 
 
 
328,31
N000860
N000861
Cankova
R3 – 717
CANKOVA
824
N000862
93,48
N000860
N000862
Cankova
N000861
CANKOVA
1452
P CAN. 1442
234,83
N000870
 
 
 
 
 
 
518,40
N000870
N000871
Cankova
JP 530280
CANKOVA
1183/2
N000872
58,70
N000870
N000872
Cankova
N000871
CANKOVA
1457
N000873
82,25
N000870
N000873
Cankova
N000872
CANKOVA
1468
P CAN. 1442
269,15
N000870
N000874
Cankova
N000873
CANKOVA
1467
P CAN. 606
108,31
N000880
 
 
 
 
 
 
140,58
N000880
N000881
Cankova
JP 530300
CANKOVA
1411
P CAN. 1361
140,58
N000890
 
 
 
 
 
 
657,83
N000890
N000891
Cankova
GC 136640
CANKOVA
1357
N000892
282,18
N000890
N000892
Cankova
N000891
CANKOVA
1180/2
P DOM. 1405
375,64
N000900
 
 
 
 
 
 
174,21
N000900
N000901
Cankova
JP 530310
CANKOVA
1373
P CAN. 1358
174,21
N000910
 
 
 
 
 
 
219,95
N000910
N000911
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1385
C CAN. 457/1
219,95
N000920
 
 
 
 
 
 
813,90
N000920
N000921
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1294
N000922
442,40
N000920
N000922
Cankova
N000921
CANKOVA
1288/2
R3 – 717
182,78
N000920
N000923
Cankova
N000921
CANKOVA
1295
Z MEJA OB.
188,71
N000930
 
 
 
 
 
 
720,07
N000930
N000931
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1309
Z MEJA OB.
720,07
N000940
 
 
 
 
 
 
738,26
N000940
N000941
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1311
Z MEJA OB.
738,26
N000950
 
 
 
 
 
 
513,12
N000950
N000951
Cankova
JP 530310
CANKOVA
1332
P CAN. 262
513,12
N000960
 
 
 
 
 
 
401,43
N000960
N000961
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1330
P CAN. 1335
401,43
N000970
 
 
 
 
 
 
646,89
N000970
N000971
Cankova
R2 – 440
CANKOVA
1327
N000972
366,92
N000970
N000972
Cankova
N000971
CANKOVA
1325
P CAN. 1323
279,97
N001000
 
 
 
 
 
 
297,38
N001000
N001001
Cankova
R3 – 717
CANKOVA
1284/2
P CAN. 1293
297,38
N001010
 
 
 
 
 
 
470,72
N001010
N001011
Cankova
R3 – 717
CANKOVA
1274
P CAN. 1258
470,72
N000480
 
 
 
 
 
 
848,18
N000480
N000481
Domajinci
LC 197010
DOMAJINCI
1625
N000482
128,05
N000480
N000482
Domajinci
N000481
TOPOLOVCI
88/2
P TOP. 88/1
619,15
N000480
N000483
Domajinci
N000482
DOMAJINCI
1619
Z PARC. 1202
100,98
N000510
 
 
 
 
 
 
253,06
N000510
N000511
Domajinci
JP 530050
DOMAJINCI
594
JP 530060
162,43
N000510
N000512
Domajinci
N000511
DOMAJINCI
545
JP 530060
90,63
N000520
 
 
 
 
 
 
245,18
N000520
N000521
Domajinci
JP 530070
DOMAJINCI
1418
P DOM. 1694
245,18
N000530
 
 
 
 
 
 
523,45
N000530
N000531
Domajinci
JP 530080
DOMAJINCI
1818
P DOM. 1827
329,46
N000530
N000532
Domajinci
N000531
DOMAJINCI
1822
Z MEJA OB
193,99
N000540
 
 
 
 
 
 
258,73
N000540
N000541
Domajinci
Z MEJA OB
DOMAJINCI
1830
P DOM. 1828
258,73
N000550
 
 
 
 
 
 
165,14
N000550
N000551
Domajinci
JP 854020
DOMAJINCI
1809
P DOM. 1827
165,14
N000560
 
 
 
 
 
 
417,03
N000560
N000561
Domajinci
JP 854020
DOMAJINCI
1790
Z MEJA OB
417,03
N000570
 
 
 
 
 
 
103,51
N000570
N000571
Domajinci
LC 333030
DOMAJINCI
1786/2
Z HŠ 61
103,51
N000580
 
 
 
 
 
 
829,04
N000580
N000581
Domajinci
LC 030060
DOMAJINCI
1665
N000631
683,10
N000580
N000582
Domajinci
N000581
DOMAJINCI
1672
LC 197010
145,94
N000590
 
 
 
 
 
 
578,26
N000590
N000591
Domajinci
LC 197010
DOMAJINCI
1710
JP 854020
578,26
N000600
 
 
 
 
 
 
341,11
N000600
N000601
Domajinci
LC 197010
DOMAJINCI
1719
P DOM. 1711
341,11
N000610
 
 
 
 
 
 
1.707,24
N000610
N000611
Domajinci
LC 197010
DOMAJINCI
769/2
N000612
94,80
N000610
N000612
Domajinci
N000611
DOMAJINCI
1746
JP 854020
517,98
N000610
N000613
Domajinci
N000611
DOMAJINCI
1704
P DOM. 1755
235,59
N000610
N000614
Domajinci
N000612
DOMAJINCI
1726
JP 854020
716,82
N000610
N000615
Domajinci
N000612
DOMAJINCI
1770
LC 333030
142,05
N000620
 
 
 
 
 
 
598,72
N000620
N000621
Domajinci
LC 333030
DOMAJINCI
1769
P DOM. 890/2
598,72
N000630
 
 
 
 
 
 
993,13
N000630
N000631
Domajinci
LC 333030
DOMAJINCI
1491
P KRA. 1357
993,13
N000640
 
 
 
 
 
 
1.111,20
N000640
N000641
Domajinci
LC 333030
DOMAJINCI
1499
P KRA. 1357
1.111,20
N000650
 
 
 
 
 
 
1.669,94
N000650
N000651
Domajinci
R2 – 440
DOMAJINCI
1475
LC 333030
1.307,12
N000650
N000652
Domajinci
N000651
DOMAJINCI
1514
P DOM. 1476
170,17
N000650
N000653
Domajinci
N000652
DOMAJINCI
1514
P DOM. 1500
192,65
N000660
 
 
 
 
 
 
746,32
N000660
N000661
Domajinci
LC 333030
DOMAJINCI
1423
P DOM. 43
746,32
N000670
 
 
 
 
 
 
367,74
N000670
N000671
Domajinci
LC 333030
DOMAJINCI
1539
N000672
47,16
N000670
N000672
Domajinci
N000671
DOMAJINCI
1578
N000673
276,94
N000670
N000673
Domajinci
N000672
DOMAJINCI
1593
N000674
43,64
N000680
 
 
 
 
 
 
178,63
N000680
N000681
Domajinci
R2 – 440
DOMAJINCI
1552
R2 – 440
178,63
N000690
 
 
 
 
 
 
185,04
N000690
N000691
Domajinci
R2 – 440
DOMAJINCI
1558
P DOM. 1554
185,04
N000700
 
 
 
 
 
 
181,40
N000700
N000701
Domajinci
LC 197010
DOMAJINCI
1614
P DOM. 1599
181,40
N000010
 
 
 
 
 
 
519,87
N000010
N000011
Gerlinci
Z MEJA OB
GERLINCI
2259
P GER. 2268
330,76
N000010
N000012
Gerlinci
N000001
GERLINCI
2252/2
Z MEJA OB
39,76
N000010
N000013
Gerlinci
N000001
GERLINCI
2263
P GER. 22
149,35
N000020
 
 
 
 
 
 
674,60
N000020
N000021
Gerlinci
JP 530131
GERLINCI
134
P GER. 34
372,50
N000020
N000022
Gerlinci
N000021
GERLINCI
26
Z HŠ 56
302,10
N000030
 
 
 
 
 
 
81,14
N000030
N000031
Gerlinci
LC 354120
GERLINCI
88
JP 530130
81,14
N000040
 
 
 
 
 
 
1.274,72
N000040
N000041
Gerlinci
JP 530130
GERLINCI
88
JP 530110
862,98
N000040
N000042
Gerlinci
N000041
GERLINCI
103
P GER. 100
107,40
N000040
N000043
Gerlinci
N000041
GERLINCI
41
JP 530110
283,44
N000040
N000044
Gerlinci
N000041
GERLINCI
88
P GER. 100
20,91
N000050
 
 
 
 
 
 
2.208,42
N000050
N000051
Gerlinci
JP 530140
GERLINCI
2221
Z MEJA OB
942,94
N000050
N000052
Gerlinci
N000051
GERLINCI
191
Z HŠ 53
623,66
N000050
N000053
Gerlinci
N000052
GERLINCI
224
LC 354120
330,37
N000050
N000054
Gerlinci
N000053
GERLINCI
213
P GER. 304
311,46
N000060
 
 
 
 
 
 
377,75
N000060
N000061
Gerlinci
JP 530110
GERLINCI
263
P GER. 247
377,75
N000070
 
 
 
 
 
 
1.339,70
N000070
N000071
Gerlinci
JP 530090
GERLINCI
2224
LC 354120
346,02
N000070
N000072
Gerlinci
N000071
GERLINCI
507
P GER. 508
568,46
N000070
N000073
Gerlinci
N000072
GERLINCI
525
P GER. 554
425,21
N000080
 
 
 
 
 
 
216,56
N000080
N000081
Gerlinci
LC 354060
GERLINCI
763
LC 354120
216,56
N000090
 
 
 
 
 
 
278,81
N000090
N000091
Gerlinci
JP 530110
GERLINCI
1442
GC 139957
278,81
N000100
 
 
 
 
 
 
176,06
N000100
N000101
Gerlinci
GC 139957
GERLINCI
1483
P GER. 1477/1
176,06
N000110
 
 
 
 
 
 
675,30
N000110
N000111
Gerlinci
LC 030010
GERLINCI
1554
N000112
173,05
N000110
N000112
Gerlinci
N000111
GERLINCI
2314
N000113
328,62
N000110
N000113
Gerlinci
N000112
GERLINCI
2309
N000110
173,63
N000120
 
 
 
 
 
 
296,94
N000120
N000121
Gerlinci
LC 030010
GERLINCI
1604
P GER. 2340
296,94
N000130
 
 
 
 
 
 
3.115,11
N000130
N000131
Gerlinci
R3 – 717
GERLINCI
2381
N000132
388,43
N000130
N000132
Gerlinci
N000131
GERLINCI
2251
P GER. 2269
2.137,60
N000130
N000133
Gerlinci
N000132
GERLINCI
2372
LC 030010
370,52
N000130
N000134
Gerlinci
N000132
GERLINCI
2331
N000135
132,74
N000130
N000135
Gerlinci
N000134
GERLINCI
2333
P GER. 2340
85,82
N000140
 
 
 
 
 
 
326,78
N000140
N000141
Gerlinci
LC 354060
GERLINCI
809
P GER. 838
326,78
N000150
 
 
 
 
 
 
430,15
N000150
N000151
Gerlinci
LC 030080
GERLINCI
884
P GER. 890/2
430,15
N000160
 
 
 
 
 
 
336,03
N000160
N000161
Gerlinci
LC 030080
GERLINCI
992
P GER. 952
81,12
N000160
N000162
Gerlinci
N000161
GERLINCI
949
P GER. 957/1
254,91
N000170
 
 
 
 
 
 
659,87
N000170
N000171
Gerlinci
JP 530120
GERLINCI
2223
P GER. 2228/4
659,87
N000180
 
 
 
 
 
 
521,65
N000180
N000181
Gerlinci
JP 530180
GERLINCI
2370
N000182
365,29
N000180
N000182
Gerlinci
N000181
GERLINCI
2357
LC 030010
151,69
N000180
N000183
Gerlinci
N000181
GERLINCI
2370
P GER. 2371/1
4,66
N000190
 
 
 
 
 
 
88,08
N000190
N000191
Gerlinci
JP 530180
GERLINCI
1220
P GER. 1209
88,08
N000200
 
 
 
 
 
 
86,07
N000200
N000201
Gerlinci
JP 530180
GERLINCI
1229
P GER. 1234
86,07
N000210
 
 
 
 
 
 
167,67
N000210
N000211
Gerlinci
JP 530100
GERLINCI
1120
P GER. 1113
167,67
N000220
 
 
 
 
 
 
242,60
N000220
N000221
Gerlinci
LC 354120
GERLINCI
1093
JP 530160
242,60
N000230
 
 
 
 
 
 
844,56
N000230
N000231
Gerlinci
LC 354120
GERLINCI
2227
P GER. 1047
386,07
N000230
N000232
Gerlinci
N000231
GERLINCI
2226
P. GER. 840
458,48
N000240
 
 
 
 
 
 
400,60
N000240
N000241
Gerlinci
LC 354120
GERLINCI
2052
P GER. 2049
273,66
N000240
N000242
Gerlinci
N000241
GERLINCI
2064
P GER. 2093
126,94
N000250
 
 
 
 
 
 
507,68
N000250
N000251
Gerlinci
LC 354120
GERLINCI
2102
P GER. 2088
507,68
N000260
 
 
 
 
 
 
315,46
N000260
N000261
Gerlinci
JP 530170
GERLINCI
2002
P GER. 2003
315,46
N000270
 
 
 
 
 
 
653,69
N000270
N000271
Gerlinci
R3 – 717
GERLINCI
2234
JP 530170
653,69
N000280
 
 
 
 
 
 
743,70
N000280
N000281
Gerlinci
JP 530190
GERLINCI
2467
N000282
168,83
N000280
N000282
Gerlinci
P GER. 2458
GERLINCI
2474
P GER. 2473
574,86
N000290
 
 
 
 
 
 
247,34
N000290
N000291
Gerlinci
JP 530190
GERLINCI
2440
R3 – 717
247,34
N000300
 
 
 
 
 
 
490,10
N000300
N000301
Gerlinci
JP 530190
GERLINCI
2417
R3 – 717
490,10
N000310
 
 
 
 
 
 
224,55
N000310
N000311
Gerlinci
JP 530190
GERLINCI
2454
P GER. 2250
224,55
N000710
 
 
 
 
 
 
1.718,56
N000710
N000711
Gornji Črnci
LC 354120
GORNJI ČRNCI
54
N000712
406,14
N000710
N000712
Gornji Črnci
P GER. 2080
GORNJI ČRNCI
510
P. G. ČRN 505
1.312,42
N000730
 
 
 
 
 
 
144,11
N000730
N000731
Gornji Črnci
LC 030020
GORNJI ČRNCI
365/1
Z HŠ 20
144,11
N000740
 
 
 
 
 
 
705,21
N000740
N000741
Gornji Črnci
JP 530260
GORNJI ČRNCI
511
P DOM. 1345
705,21
N000750
 
 
 
 
 
 
493,86
N000750
N000751
Gornji Črnci
LC 030020
GORNJI ČRNCI
513
P G. ČRN. 480
493,86
N000760
 
 
 
 
 
 
1.024,51
N000760
N000761
Korovci
LC 030020
KOROVCI
966
N000762
547,39
N000760
N000762
Korovci
N000761
KOROVCI
951
LC 030020
477,12
N000770
 
 
 
 
 
 
370,27
N000770
N000771
Korovci
LC 030020
KOROVCI
955
P KOR. 957
370,27
N000780
 
 
 
 
 
 
719,90
N000780
N000781
Korovci
JP 530210
KOROVCI
823/1
N000782
48,33
N000780
N000782
Korovci
N000781
KOROVCI
844
N000783
150,84
N000780
N000783
Korovci
N000782
KOROVCI
840
N000784
121,28
N000780
N000784
Korovci
N000783
KOROVCI
837
P KOR. 832
399,46
N000790
 
 
 
 
 
 
149,89
N000790
N000791
Korovci
JP 530210
KOROVCI
868/3
P KOR. 864
149,89
N000800
 
 
 
 
 
 
612,16
N000800
N000801
Korovci
R3 – 717
KOROVCI
877
N000802
124,71
N000800
N000802
Korovci
N000801
KOROVCI
913
P KOR. 902
487,45
N000810
 
 
 
 
 
 
1.161,39
N000810
N000811
Korovci
R3 – 717
KOROVCI
919
N000812
656,93
N000810
N000812
Korovci
N000811
KOROVCI
901
LC 030020
90,06
N000810
N000813
Korovci
N000811
KOROVCI
911
N000802
236,69
N000810
N000814
Korovci
N000811
KOROVCI
924/2
P KOR. 196/1
177,71
N000820
 
 
 
 
 
 
259,95
N000820
N000821
Korovci
R3 – 717
KOROVCI
354
N000822
164,29
N000820
N000822
Korovci
N000821
KOROVCI
354
P KOR. 359/1
60,06
N000820
N000823
Korovci
N000821
KOROVCI
354
P KOR. 984
35,60
N000830
 
 
 
 
 
 
1.524,23
N000830
N000831
Korovci
R3 – 717
KOROVCI
1028
N000832
400,95
N000830
N000832
Korovci
N000831
KOROVCI
998
N000833
392,12
N000830
N000833
Korovci
N000832
KOROVCI
1038
N000834
231,55
N000830
N000836
Korovci
N000832
KOROVCI
1000
P KOR. 988
233,03
N000830
N000837
Korovci
N000832
KOROVCI
1036
Z MEJA OB
266,58
N000320
 
 
 
 
 
 
99,62
N000320
N000321
Krašči
JP 854020
KRAŠČI
393/2
P. KRA. 416
99,62
N000330
 
 
 
 
 
 
446,46
N000330
N000331
Krašči
R2 – 440
KRAŠČI
110
C KRA. 81
446,46
N000340
 
 
 
 
 
 
125,16
N000340
N000341
Krašči
R2 – 440
KRAŠČI
899/4
JP 531000
125,16
N000350
 
 
 
 
 
 
457,23
N000350
N000351
Krašči
LC 354050
KRAŠČI
21
Z MEJA OB.
457,23
N000360
 
 
 
 
 
 
409,88
N000360
N000361
Krašči
LC 354050
KRAŠČI
845
P KRA. 821
409,88
N000370
 
 
 
 
 
 
243,63
N000370
N000371
Krašči
LC 354050
KRAŠČI
871
P KRA. 856
243,63
N000380
 
 
 
 
 
 
346,10
N000380
N000381
Krašči
P G.ČRN. 514
KRAŠČI
829
P GER. 2244
346,10
N000390
 
 
 
 
 
 
219,91
N000390
N000391
Krašči
JP 530230
KRAŠČI
893
C KRA. 1218/2
219,91
N000400
 
 
 
 
 
 
223,05
N000400
N000401
Krašči
LC 354050
KRAŠČI
1249
P KRA. 1295
223,05
N000410
 
 
 
 
 
 
269,23
N000410
N000411
Krašči
LC 354050
KRAŠČI
1312
P KRA. 1313
269,23
N000720
 
 
 
 
 
 
171,66
N000720
N000721
Krašči
LC 354050
GORNJI ČRNCI
107
P. G. ČRN 505
171,66
N000980
 
 
 
 
 
 
232,29
N000980
N000981
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
270
P SKA. 268
232,29
N000990
 
 
 
 
 
 
243,75
N000990
N000991
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
308
P SKA. 312
243,75
N001020
 
 
 
 
 
 
955,30
N001020
N001021
Skakovci
JP 530360
SKAKOVCI
81
P CAN. 29
955,30
N001030
 
 
 
 
 
 
483,48
N001030
N001031
Skakovci
JP 530360
SKAKOVCI
128
P CAN. 265
483,48
N001040
 
 
 
 
 
 
54,60
N001040
N001041
Skakovci
R3 – 717
SKAKOVCI
557
P CAN. 554
54,60
N001050
 
 
 
 
 
 
665,76
N001050
N001051
Skakovci
JP 530350
SKAKOVCI
605
P CAN. 718
291,52
N001050
N001052
Skakovci
N001051
SKAKOVCI
717
P CAN. 733
374,24
N001060
 
 
 
 
 
 
190,35
N001060
N001061
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
203
Z HŠ 30
190,35
N001070
 
 
 
 
 
 
462,47
N001070
N001071
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
521
P CAN. 461
462,47
N001080
 
 
 
 
 
 
186,40
N001080
N001081
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
650
P SKA. 645
186,40
N001090
 
 
 
 
 
 
802,03
N001090
N001091
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
738
P SKA. 736
802,03
N001100
 
 
 
 
 
 
2.905,11
N001100
N001101
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
520/1
N001102
1.018,88
N001100
N001102
Skakovci
N001101
SKAKOVCI
466
N001103
403,77
N001100
N001103
Skakovci
P SKA. 464
SKAKOVCI
465
P SKA. 408
365,99
N001100
N001104
Skakovci
N001101
SKAKOVCI
866
N001105
1.020,11
N001100
N001105
Skakovci
N001104
SKAKOVCI
911
P SKA. 914
96,37
N001110
 
 
 
 
 
 
570,13
N001110
N001111
Skakovci
N001101
SKAKOVCI
520/22
N001112
68,99
N001110
N001112
Skakovci
N001111
SKAKOVCI
520/21
N001113
24,12
N001110
N001113
Skakovci
N001112
SKAKOVCI
520/20
N001114
59,72
N001110
N001114
Skakovci
N001113
SKAKOVCI
520/19
N001115
86,21
N001110
N001115
Skakovci
N001114
SKAKOVCI
520/18
N001116
19,63
N001110
N001116
Skakovci
N001115
SKAKOVCI
520/17
N001117
156,12
N001110
N001117
Skakovci
N001116
SKAKOVCI
520/16
N001118
79,01
N001110
N001118
Skakovci
N001117
SKAKOVCI
520/15
N001119
57,97
N001110
N001119
Skakovci
N001118
SKAKOVCI
520/14
N001121
18,35
N001120
 
 
 
 
 
 
373,44
N001120
N001121
Skakovci
N001119
SKAKOVCI
520/13
N001122
76,33
N001120
N001122
Skakovci
N001121
SKAKOVCI
520/12
N001123
80,27
N001120
N001123
Skakovci
N001122
SKAKOVCI
520/11
N001124
52,42
N001120
N001124
Skakovci
N001123
SKAKOVCI
520/10
N001125
22,96
N001120
N001125
Skakovci
N001124
SKAKOVCI
520/9
N001126
18,50
N001120
N001126
Skakovci
N001125
SKAKOVCI
520/8
N001127
47,55
N001120
N001127
Skakovci
N001126
SKAKOVCI
520/7
N001128
18,62
N001120
N001128
Skakovci
N001127
SKAKOVCI
520/6
N001129
21,72
N001120
N001129
Skakovci
N001128
SKAKOVCI
520/5
N001131
35,06
N001130
 
 
 
 
 
 
64,25
N001130
N001131
Skakovci
N001129
SKAKOVCI
520/3
N001132
7,94
N001130
N001132
Skakovci
N001131
SKAKOVCI
520/3
N001133
32,12
N001130
N001133
Skakovci
N001132
SKAKOVCI
520/2
N001102
24,19
N001140
 
 
 
 
 
 
734,90
N001140
N001141
Skakovci
R2 – 440
SKAKOVCI
816
Z MEJA OB.
734,90
N000420
 
 
 
 
 
 
323,79
N000420
N000421
Topolovci
JP 530020
TOPOLOVCI
274
P TOP. 275/2
323,79
N000430
 
 
 
 
 
 
292,68
N000430
N000431
Topolovci
JP 530020
TOPOLOVCI
293
P TOP. 287
292,68
N000440
 
 
 
 
 
 
567,46
N000440
N000441
Topolovci
JP 530020
TOPOLOVCI
262
P TOP. 252
567,46
N000450
 
 
 
 
 
 
295,30
N000450
N000451
Topolovci
JP 530020
TOPOLOVCI
295
P TOP. 287
295,30
N000460
 
 
 
 
 
 
820,79
N000460
N000461
Topolovci
JP 530010
TOPOLOVCI
180/2
N000462
148,56
N000460
N000462
Topolovci
N000461
TOPOLOVCI
180/1
P TOP. 290
444,53
N000460
N000463
Topolovci
N000462
TOPOLOVCI
187
N000464
87,41
N000460
N000464
Topolovci
N000463
TOPOLOVCI
140
LC 197010
140,29
N000470
 
 
 
 
 
 
190,50
N000470
N000471
Topolovci
JP 530010
TOPOLOVCI
204
P TOP. 290
190,50
N000480
 
 
 
 
 
 
68,26
N000480
N000484
Topolovci
N000482
TOPOLOVCI
95
LC 197010
68,26
N000490
 
 
 
 
 
 
443,89
N000490
N000491
Topolovci
LC 197010
TOPOLOVCI
62
P DOM. 1410/2
443,89
N000500
 
 
 
 
 
 
1.934,82
N000500
N000501
Topolovci
LC 197010
TOPOLOVCI
35
P TOP. 315/2
420,35
N000500
N000502
Topolovci
N000501
TOPOLOVCI
50
Z MEJA OB
909,20
N000500
N000503
Topolovci
N000502
TOPOLOVCI
320
P TOP. 331
605,27
N000670
 
 
 
 
 
 
360,78
N000670
N000674
Topolovci
N000673
TOPOLOVCI
51
LC 197010
360,78
17. člen 
Grafični del, kot priloga, je sestavni del tega odloka.
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat.
19. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-27/2016
Cankova, dne 23. decembra 2016
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.