Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3793. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran, stran 13066.

  
Na podlagi IV. poglavja Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 15. redni seji sprejel
O D L O K 
o turistični taksi na območju Občine Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo obveznost plačila turistične takse, višina turistične takse ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse na območju Občine Ankaran.
2. člen 
Za izvajanje tega odloka je pristojen oddelek Občinske uprave Občine Ankaran, ki opravlja naloge s področja turizma (v nadaljevanju: pristojni občinski organ), kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
3. člen 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot ga določajo zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma in turistično takso, zakon, ki ureja prijavo prebivališč ter zakon, ki ureja evidentiranje nepremičnin.
V tem odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.
4. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se neposredno uporabljata zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma in turistično takso ter zakon, ki ureja prijavo prebivališč.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Ankaran in izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje zase in za vse druge osebe so tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj v Občini Ankaran.
6. člen 
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 5. člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka 5. člena tega odloka se obračunava v letnem pavšalnem znesku (v nadaljevanju: pavšalna turistična taksa), ki se odmeri z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ po uradni dolžnosti.
III. VIŠINA IZRAČUNA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
Višino turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo veljavne točke, ki jo določa Vlada Republike Slovenije skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje turizma.
Število točk za izračun turistične takse na območju Občine Ankaran je naslednje:
1. turistična taksa za prenočevanje na osebo na dan: 11 točk;
2. letna pavšalna turistična taksa za lastnike počitniške hiše ali počitniškega stanovanja:
– za stanovanjsko površino do 30 m2 800 točk;
– za stanovanjsko površino od 30 m2 do 60 m2 1600 točk;
– za stanovanjsko površino nad 60 m2 2000 točk.
8. člen 
V primerih, ko je pogodba o nakupu počitniške hiše ali počitniškega stanovanja sklenjena med letom, je zavezanec dolžan plačati sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz prejšnjega člena.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
9. člen 
Poleg oprostitev plačila turistične takse, ki jih določa zakon, ki ureja spodbujanje turizma, so lahko plačila turistične takse oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prejšnjega odstavka odloči z odločbo pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:
– podatke o organizatorju humanitarnega programa ali storitve;
– podroben opis humanitarnega programa ali storitve in dokazila, ki dokazujejo, da gre za humanitarno dejavnost in humanitarno organizacijo;
– dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;
– število, starost in status (udeleženec ali mentor – izvajalec programa) zavezancev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;
– podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca in mentorja.
V. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
10. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Občino Ankaran, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila za storitev za prenočevanje.
Turistično takso iz prve točke drugega odstavka 7. člena tega odloka, so osebe iz tega člena dolžne nakazati, na poseben račun Občine Ankaran, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
11. člen 
Pavšalno turistično takso iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega odloka, so zavezanci dolžni plačati na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa, najkasneje do 31. marca za preteklo leto.
VI. OBVEZNE EVIDENCE IN POROČANJE 
12. člen 
Osebe iz 10. člena tega odloka so do 25. dne v mesecu za pretekli mesec dolžne pristojnemu občinskemu organu in pristojnemu davčnemu organu predložiti mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, objavljenem na uradni spletni strani Občine Ankaran, ki vsebuje:
– podatke o osebah iz 10. člena tega odloka;
– obdobje, na katerega se poročilo nanaša;
– nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev, šotorišč in število ležišč v posamezni opredeljeni kategoriji nastanitve);
– število prihodov in prenočitev turistov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihov narodnosti);
– znesek obračunane in pobrane turistične takse;
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale oprostitev plačila turistične takse;
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale delno oprostitev plačila turistične takse;
– druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.
Mesečno poročilo so osebe iz 10. člena tega odloka dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.
Mesečno poročilo iz tega člena se lahko posreduje na enega izmed naslednjih načinov:
– fizično po navadni pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;
– po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;
– z neposrednim vpisom podatkov v elektronski sistem Občine Ankaran.
13. člen 
Za potrebe obračunavanja in plačila pavšalne turistične takse Občina Ankaran vzpostavi evidenco pavšalne turistične takse.
Evidenco pavšalne turistične takse vzpostavi, vodi in vzdržuje pristojni občinski organ. Pristojni občinski organ je dolžan evidenco iz tega člena vzpostaviti, voditi, hraniti in omogočati dostop do podatkov v evidenci skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
V evidenci pavšalne turistične takse se vodijo naslednji podatki:
– podatki o počitniški hiši ali počitniškem stanovanju:
 številka stavbe in posameznega dela,
 šifro in naziv katastrske občine,
 naslov nepremičnine,
 površina počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja (površina stavbe oziroma dela stavbe, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja evidentiranje nepremičnin),
 druge informacije o počitniškem stanovanju ali počitniški hiši (npr. ruševine neprimerna za bivanje, odločba pristojnega inšpektorja o rušenju ...);
– podatki o zavezancih za plačilo:
 naziv oziroma ime in priimek,
 sedež oziroma naslov stalnega bivališča,
 matična številka ozirom EMŠO in
 davčna številka;
– število točk za izračun turistične takse skladno s 6. členom tega odloka,
– drugi podatki potrebni za odmero pavšalne turistične takse.
Podatke za evidenco pavšalne turistične takse pristojni organ pridobiva iz državnih, občinskih in ostalih uradnih evidenc, drugih občini razpoložljivih podatkov ter na podlagi podatkov, ki jih posredujejo zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse.
Zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse, iz drugega odstavka 5. čelna tega odloka, so dolžni do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, posredovati občini podatke iz prve in druge alineje tretjega odstavka tega člena, za potrebe vzpostavitve in vodenja evidence pavšalne turistične takse. Ko je evidenca iz tega člena že vzpostavljena in se podatki vodeni v evidenci za namen obračuna pavšalne turistične takse niso spremenili, so ne glede na določbo prejšnje povedi tega odstavka zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse, iz drugega odstavka 5. čelna tega odloka, dolžni do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto pristojnemu občinskemu organu sporočiti, da se podatki iz evidence niso spremenili.
Podatke za evidenco pavšalne turistične takse posredujejo zavezanci na izpolnjenem obrazcu za posredovanje podatkov, ki je objavljen na uradni spletni strani Občine Ankaran, na enega izmed naslednjih načinov:
– fizično po navadni pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu;
– po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu.
Če se podatki posredovani s strani zavezanca ne skladajo s podatki iz uradnih občinskih, državnih in drugih evidenc oziroma občini razpoložljivih podatkov ali zavezanec ne posreduje podatkov skladno s tem členom, pristojen občinski organ pri vzpostavitvi in vodenju evidence ter odmeri pavšalne turistične takse uporabi podatke iz uradnih občinskih, državnih in drugih evidenc oziroma drugih občini razpoložljivih virov.
14. člen 
Pristojni občinski organ je dolžan skrbeti za vodenje evidenc in statistik po tem odloku, za spremljanje posredovanih mesečnih poročil in izdajanje odločb za odmero in oprostitve plačila turistične takse, skrbeti za izvedbo postopkov izterjave neplačane turistične takse skladno z določili zakona, ki ureja spodbujanje razvoja turizma ter izvajati druge naloge povezane z izvajanjem tega odloka.
VII. NADZOR 
15. člen 
Nadzor nad izvajanjem obveznosti zavezancev in oseb iz 10. člena tega odloka za posredovanje podatkov za odmero turistične takse, nad pravilnostjo posredovanih podatkov potrebnih za odmero turistične takse, pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter izrekanjem kazni po tem odloku izvaja poleg pristojnih državnih organov določenih z zakonom, ki ureja spodbujanje turizma tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
Poleg glob za prekrške, ki jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma lahko pri nadzoru v skladu s svojimi pristojnostmi pristojni občinski inšpekcijski organ izreče tudi sankcije za prekrške določene s tem odlokom.
Z globo 150,00 eurov se kaznuje lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki ne posreduje podatkov, posreduje napačne podatke oziroma ne posreduje podatkov na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, skladno z 12. členom tega odloka.
Z globo 500,00 eurov se kaznuje lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki v roku predpisanem s tem odlokom ne plača odmerjene letne pavšalne turistične takse za preteklo leto.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Ankaran preneha uporabljati Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 111/13).
Za postopke za odmero pavšalne turistične takse v Občini Ankaran za leto 2016 se ne glede na prejšnji odstavek še vedno uporablja Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 111/13).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2017.
Št. 126.16-SVT
Ankaran, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Visto il IV capitolo della Legge sullo sviluppo delle attività turistiche (Gazzetta ufficiale RS n. 2/04, 57/12, 17/15 e 52/16 – ZPPreb-1), dell'articolo 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta ufficiale RS n. 29/11 – testo unico consolidato, 21/13, 111/13, 74/14 – dec. CC, 92/14 – dec. CC e 32/16) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nel corso della 15° seduta ordinaria ha approvato il presente
D E C R E T O 
sull’indennità di soggiorno nel territorio del Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente decreto si definiscono l'obbligo di pagare l'indennità di soggiorno, l'importo dell'indennità e il controllo del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'indennità di soggiorno nel territorio del comune di Ancarano.
Articolo 2 
Per l'attuazione del presente decreto è competente il dipartimento del Comune di Ancarano che svolge compiti nel settore del turismo (di seguito: l'organo comunale competente), tranne se il presente decreto non stabilisce diversamente.
Articolo 3 
I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato definito dalla legge che disciplina lo sviluppo delle attività turistiche e l'indennità di soggiorno, dalla legge che regolamenta la registrazione della residenza e dalla legge che regola la registrazione dei beni immobili.
Nel presente decreto i termini utilizzati e registrati nella forma grammaticale del genere maschile vengono utilizzati in modo neutrale per entrambi i sessi.
Articolo 4 
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente decreto si applicano direttamente la legge che disciplina la promozione dello sviluppo del turismo e l'indennità di soggiorno e la legge che disciplina la registrazione della residenza.
II. SOGGETTI SUBORDINATI AL PAGAMENTO E OBBLIGHI DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI SOGGIORNO 
Articolo 5 
I soggetti subordinati al pagamento dell'indennità di soggiorno sono i cittadini della Repubblica di Slovenia e gli stranieri che sul territorio del comune di Ancarano che, non avendo ivi residenza, utilizzano un servizio di pernottamento (di seguito: turisti) in una struttura ricettiva.
I soggetti subordinati al pagamento dell'indennità di soggiorno per il pernottamento per sé e per tutte le altre persone sono anche i proprietari di case o appartamenti per vacanze nel comune di Ancarano.
Articolo 6 
L'obbligo di pagamento dell'indennità di soggiorno per i soggetti di cui al primo paragrafo dell'articolo 5 del presente decreto sorge in concomitanza con l'utilizzo dei servizi di pernottamento (di seguito: indennità di soggiorno per il pernottamento). L'indennità va pagata anche qualora essi godano di servizi gratuiti per il pernottamento.
L'obbligo di pagare l'indennità di soggiorno per i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente ordinanza viene contabilizzato in una somma annua forfettaria (di seguito: indennità di soggiorno forfettaria) in base a una decisione emessa d'ufficio dall'autorità locale competente.
III. CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DI SOGGIORNO 
Articolo 7 
L'importo dell'indennità di soggiorno viene calcolato moltiplicando il numero di punti per il valore corrente del punto stabilito dal Governo della Repubblica di Slovenia, in conformità con la legge che disciplina la promozione del turismo.
Il numero di punti per il calcolo della tassa di soggiorno nel territorio del comune di Ancarano è il seguente:
1. Indennità di soggiorno per pernottamento per persona al giorno: 11 punti;
2. Indennità di soggiorno forfettaria annua per proprietari di case o appartamenti vacanza:
– Area residenziale fino a 30 m2: 800 punti;
– Area residenziale da 30 a 60 m2: 1600 punti;
– Area residenziale di oltre 60 m2: 2000 punti.
Articolo 8 
Nei casi in cui il contratto per l'acquisto di una casa o di un appartamento vacanza venga stipulato nel corso dell'anno il contribuente è tenuto a pagare una parte proporzionale dell'importo dell'indennità di soggiorno forfettaria prevista nel precedente articolo.
IV. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI SOGGIORNO 
Articolo 9 
Oltre all'esenzione dall'indennità di soggiorno prevista dalla legge che disciplina la promozione del turismo possono essere esentati dal pagamento dell'indennità di soggiorno anche partecipanti e tutor di programmi e servizi umanitari che vengono organizzati nell’interesse pubblico, non a scopo di lucro e su base volontaria, da società e altre organizzazioni umanitarie per il raggiungimento di nobili obiettivi, in conformità con le disposizioni della legge che regola le organizzazioni umanitarie.
Sull'esenzione dal pagamento dell’indennità di soggiorno per i soggetti di cui al paragrafo precedente decide l’organo comunale competente in base ad un’istanza scritta. La domanda deve essere presentata all'autorità comunale competente almeno 30 giorni prima del primo giorno di pernottamento e deve comprendere:
– i dati dell'organizzatore del programma o servizio umanitario;
– la descrizione dettagliata del programma o servizio umanitario e il certificato che attesta che si tratta di un'azione umanitaria e di un'organizzazione umanitaria;
– il certificato che attesta che non si tratta di un programma a scopo di lucro;
– numero, età e status (partecipante o mentore – esecutore del programma) delle persone per le quali è richiesta l'esenzione dal pagamento dell’indennità di soggiorno;
– i dati sulla struttura ricettiva e sul numero di pernottamenti per partecipante e mentore.
V. PROCEDURA DI RISCOSSIONE E TRASFERIMENTO DELL'INDENNITÀ DI SOGGIORNO 
Articolo 10 
Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, i titolari di ditte individuali, gli affittuari di camere e gli agricoltori che accolgono turisti a scopo di pernottamento devono incassare l'indennità di soggiorno per il pernottamento in nome e per conto del Comune di Ancarano insieme al pagamento del servizio di pernottamento o al più tardi l'ultimo giorno di permanenza.
Le persone di cui al comma precedente devono riscuotere e trasferire l'indennità di soggiorno per il pernottamento del turista anche nel caso in cui a questi non venga addebitata alcuna somma per il servizio di pernottamento.
L'indennità di soggiorno, come dal primo punto del secondo paragrafo dell'articolo 7 del presente decreto, va versata dai soggetti in base alle decisioni dell'organo comunale competente su un conto particolare del Comune di Ancarano, entro il 25 del mese per il mese precedente.
Articolo 11 
L'indennità di soggiorno forfettaria di cui al punto 2 del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto va pagata dai soggetti interessati in base alla decisione della competente autorità comunale entro il 31 marzo dell’anno corrente per quello precedente.
VI. REGISTRI OBBLIGATORI E RELAZIONAMENTO 
Articolo 12 
I soggetti di cui all'articolo 10 del presente decreto, entro il 25 del mese per il mese precedente, sono tenuti a presentare all'organo comunale competente e alla competente autorità fiscale un riepilogo mensile sul modulo prescritto pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ancarano, indicando:
– le generalità delle persone di cui all'articolo 10 della presente ordinanza;
– il periodo al quale il riepilogo si riferisce;
– la capacità ricettiva (numero di camere, suite, appartamenti, tende e numero di letti in ogni singola categoria di alloggio);
– il numero di arrivi e di pernottamenti (turisti nazionali, turisti stranieri e numero di turisti per nazionalità);
– l'importo applicato e riscosso dell'indennità di soggiorno;
– il numero di pernottamenti di persone che richiedono l'esenzione dal pagamento dell’indennità di soggiorno;
– il numero di pernottamenti di persone che hanno esercitato l'esenzione parziale dall'indennità di soggiorno;
– altri dati specificati nel modulo di riepilogo mensile.
I soggetti di cui all'articolo 10 del presente decreto sono tenuti a presentare il riepilogo mensile anche nel caso in cui non abbiano avuto ospiti per la notte. In questo caso va specificato nel riepilogo che non si sono ospitati turisti in pernottamento.
Il rapporto mensile di cui al presente articolo può essere inoltrato in uno dei seguenti modi:
– fisicamente per posta ordinaria all'indirizzo indicato sul modulo di riepilogo mensile;
– via e-mail all'indirizzo indicato sul modulo di riepilogo mensile;
– con immissione diretta dei dati nel sistema elettronico del Comune di Ancarano.
Articolo 13 
Ai fini del calcolo e del pagamento dell'indennità di soggiorno forfettaria il Comune di Ancarano stabilisce un registro dell'indennità di soggiorno forfettaria.
Il registro dell'indennità di soggiorno è istituito, gestito e custodito dal competente organo comunale. L'organo comunale competente ha l'obbligo, ai sensi del presente articolo, di istituire, gestire e conservare il registro, nonché di consentire l'accesso ai dati del registro in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Nel registro dell'indennità di soggiorno forfettaria vengono gestiti i seguenti dati:
– dati sulla casa vacanza o l'appartamento vacanza:
 numero dell'edificio e di ciascuna sua parte,
 codice e nome del comune catastale,
 indirizzo dell'immobile
 superficie della casa o appartamento vacanza (superficie del fabbricato o delle parti del fabbricato come specificato dalla legge che regola la registrazione degli immobili)
 ulteriori informazioni sulla casa vacanza (ad esempio una rovina inabitabile, la decisione dell'ispettore competente circa la demolizione …);
– dati dei soggetti al pagamento:
 denominazione ovvero nome e cognome,
 sede o indirizzo di residenza,
 numero di registrazione o CAUC e
 codice fiscale;
– numero di punti per il calcolo dell'indennità di soggiorno ai sensi dell'articolo 6 del pressente decreto,
– altre informazioni necessarie per la valutazione dell'indennità di soggiorno forfettaria.
I dati per il registro dell'indennità di soggiorno forfettaria vengono raccolti dall'autorità competente dai registri statali, comunali e da altri registri ufficiali, da altri dati a disposizione del comune e sulla base dai dati forniti dai soggetti subordinati al pagamento dell'indennità di soggiorno forfettaria.
I soggetti subordinati al pagamento dell'indennità di soggiorno forfettaria, come dal secondo paragrafo dell'articolo 5 del presente decreto, sono tenuti a presentare al comune i dati per l'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno in corso, come da primo e secondo trattino del terzo comma del presente articolo, al fine di istituire e gestire il registro dell'indennità di soggiorno forfettaria. Quando i registri di cui al presente articolo sono ormai istituiti e i dati conservati nei registri ai fini del calcolo dell'indennità di soggiorno forfettaria non hanno subito modifiche, nonostante la disposizione della frase precedente del presente paragrafo i soggetti subordinati al pagamento dell'indennità di soggiorno forfettaria di cui al secondo paragrafo dell'articolo 5 del presente decreto sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno in corso per l'anno precedente, a comunicare all'autorità comunale competente che i dati contenuti nei registri non hanno subito variazioni.
I dati per il registro dell'indennità di soggiorno forfettaria vengono forniti dai soggetti compilando il modulo per la trasmissione dei dati pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ancarano, in uno dei seguenti modi:
– fisicamente per posta ordinaria all'indirizzo indicato sul modulo;
– via e-mail all'indirizzo indicato sul modulo.
Se i dati trasmessi dal soggetto non coincidono con i dati comunali, statali e di altri registri ufficiali o con i dati a disposizione del comune, o se il soggetto non fornisce i dati ai sensi del presente articolo, l'organo comunale competente per la costituzione e gestione del registro e la valutazione dell'indennità di soggiorno forfettaria utilizza i dati ufficiali comunali, statali e di altri registri, o altre risorse comunali disponibili.
Articolo 14 
L'autorità comunale competente ha l'obbligo di curare la tenuta dei registri e delle statistiche ai sensi del presente decreto al fine di monitorare i rapporti mensili trasmessi e di emettere decisioni sulla valutazione e sull'esenzione dal pagamento dell'indennità di soggiorno, di curare l'attuazione delle procedure di riscossione delle indennità di soggiorno non pagate in conformità con le disposizioni della legge che disciplina lo sviluppo del turismo, e svolgere le altre attività relative all'attuazione del presente decreto.
VII. CONTROLLO 
Articolo 15 
Il controllo dell'adempimento degli obblighi dei contribuenti e delle persone di cui all'articolo 10 del presente decreto in merito alla trasmissione dei dati per la valutazione dell'indennità di soggiorno, alla correttezza dei dati necessari per la valutazione dell'indennità di soggiorno, alla riscossione e al trasferimento dell'indennità di soggiorno, nonché l'imposizione di sanzioni ai sensi del presente decreto, oltre che dalle autorità nazionali competenti definite dalla legge che regola la promozione del turismo viene effettuato anche dall'organo comunale competente di vigilanza.
Riguardo alla posizione, ai diritti e ai doveri degli ispettori, ai loro poteri, alle procedure di controllo, ai provvedimenti di controllo e alle altre questioni legate al controllo, si applicano le disposizioni sui controlli.
VIII. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Articolo 16 
Oltre alle multe per le infrazioni previste dalla legge che disciplina la promozione dello sviluppo del turismo, nel corso del monitoraggio, in conformità con le proprie competenze, l'autorità di controllo comunale competente può comminare anche sanzioni per le violazioni definite dal presente decreto.
Viene comminata una multa di 150,00 EUR ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto al proprietario di una casa o appartamento vacanza che non fornisce informazioni, fornisce informazioni false ovvero non fornisce le informazioni secondo le modalità previste o entro il termine prescritto.
Viene comminata una multa di 500,00 EUR al proprietario di una casa o appartamento vacanza che non paga entro i termini prescritti dal presente decreto l'annuale indennità di soggiorno forfettaria commisurata per l'anno precedente.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 17 
Con la data di entrata in vigore del presente decreto il Comune di Ancarano cessa di applicare il Decreto sulla tassa di soggiorno nel comune di Capodistria (Gazzetta ufficiale RS n. 111/13).
Per le procedure di valutazione dell'indennità di soggiorno forfettaria nel comune di Ancarano, per l'anno 2016, in deroga al comma precedente, verrà utilizzato ancora il Decreto sulla tassa di soggiorno nel comune di Capodistria (Gazzetta ufficiale RS n. 111/13).
Articolo 18 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, e si inizia ad applicare il 1/1/2017.
N. 126.16_SVT
Ancarano, 20 dicembre 2016
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti