Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3790. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016, stran 13043.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 15. redni seji sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 (Uradni list RS, št. 24/16, 41/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.842.409,15
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.815.021,05
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.980.994,11
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.407.572,00
7000
Dohodnina
1.407.572,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.377.422,11
7030
Davki na nepremičnine
2.266.462,11
7031
Davki na premičnine
2.855,00
7032
Davki na dediščine in darila
21.005,00
7033
Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
87.100,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
195.000,00
7044
Davki na posebne storitve
1.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
194.000,00
706
DRUGI DAVKI
1.000,00
7060
Drugi davki
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.834.026,94
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.611.292,25
7102
Prihodki od obresti
84,15
7103
Prihodki od premoženja
1.611.208,10
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.800,00
7111
Upravne takse in pristojbine
1.800,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
1.120,00
7120
Globe in druge denarne kazni
1.120,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
192.900,00
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
192.900,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
26.914,69
7141
Drugi nedavčni prihodki
26.914,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
27.388,10
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
27.388,10
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
27.388,10
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.268.268,62
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.413.457,82
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
137.820,00
4000
Plače in dodatki
129.111,70
4001
Regres za letni dopust
3.250,00
4002
Povračila in nadomestila
5.230,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
228,30
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
21.287,02
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
11.460,34
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
9.101,95
4012
Prispevek za zaposlovanje
99,27
4013
Prispevek za starševsko varstvo
165,46
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
460,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.186.299,00
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
523.579,00
4021
Posebni material in storitve
150.526,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacije
44.771,00
4023
Prevozni stroški in storitve
2.890,00
4024
Izdatki za službena potovanja
4.300,00
4025
Tekoče vzdrževanje
106.906,00
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
102.500,00
4029
Drugi operativni odhodki
1.250.827,00
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409
REZERVE
68.051,80
4090
Splošna proračunska rezervacija
48.051,80
4091
Proračunska rezerva
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.164.969,74
410
SUBVENCIJE
97.100,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
97.100,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
596.883,24
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
8.500,00
4117
Štipendije
1.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
587.383,24
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
198.578,23
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
198.578,23
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.272.408,27
4130
Tekoči transferi občinam
75.028,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
661.384,07
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
503.341,20
4136
Tekoči transferi v javne agencije
4.655,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.184.436,06
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.184.436,06
4200
Nakup zgradb in prostorov
226.000,00
4201
Nakup prevoznih sredstev
3.000,00
4202
Nakup opreme
48.860,00
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
97.737,41
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
684.828,85
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
100,00
4207
Nakup nematerialnega premoženja
33.200,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
90.709,80
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
505.405,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
30.745,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
15.000,00
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem 
in družbam, ki so v lasti države ali občin
15.695,00
4314
Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom
50,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
474.660,00
4320
Investicijski transferi občinam
141.150,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
333.510,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–425.859,47
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–425.859,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
425.859,47
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
425.859,47
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0,00
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125.16-SVT
Ankaran, dne 20. decembra 2016
 
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Občine Ankaran 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e dell'articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 15a seduta ordinaria, ha approvato il presente
D E C R E T O 
del secondo assestamento del bilancio del Comune di Ancarano per il 2016 
Articolo 1 
Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2016 (Gazzetta ufficiale della RS, n° 24/16, 41/16) l’articolo 3 viene modificato e recita:
“Articolo 3 
Nella parte generale del bilancio sono indicate le entrate e le uscite in base alla classificazione economica sino al livello dei conti.
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di conto si determina nei seguenti importi:
I. PARTE GENERALE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
5.842.409,15
ENTRATE CORRENTI (70+71)
5.815.021,05
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
3.980.994,11
700
IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
1.407.572,00
7000
IRPEF
1.407.572,00
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
2.377.422,11
7030
Imposte sugli immobili
2.266.462,11
7031
Imposte sui beni mobili
2.855,00
7032
Imposte sulle successioni e sulle donazioni
21.005,00
7033
Imposte sul traffico immobiliare e sul patrimonio finanziario
87.100,00
704
IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
195.000,00
7044
Imposte su servizi specifici
1.000,00
7047
Altre imposte sull’utilizzo di beni e servizi
194.000,00
706
ALTRE IMPOSTE
1.000,00
7060
Altre imposte
1.000,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.834.026,94
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RENDITE PATRIMONIALI
1.611.292,25
7102
Entrate da interessi
84,15
7103
Rendite patrimoniali
1.611.208,10
711
TASSE E ALTRI TRIBUTI
1.800,00
7111
Tasse e tributi amministrativi
1.800,00
712
MULTE E ALTRE SANZIONI PECUNIARIE
1.120,00
7120
Multe e altre sanzioni pecuniarie
1.120,00
713
ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
192.900,00
7130
Entrate dalla vendita di beni e servizi
192.900,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
26.914,69
7141
Altre entrate extratributarie
26.914,69
72
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
0,00
720
ENTRATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
0,00
721
ENTRATE DALLA VENDITA DI SCORTE
0,00
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
0,00
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0,00
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
27.388,10
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
27.388,10
7400
Fondi percepiti dal bilancio dello Stato
27.388,10 
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
78
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
0,00
786
ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
6.268.268,62
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
2.413.457,82
400
STIPENDI ED ALTRE EROGAZIONI AI DIPENDENTI
137.820,00
4000
Stipendi e aggiunte
129.111,70
4001
Contributo ferie annuali
3.250,00
4002
Rimborsi e indennità
5.230,00
4009
Altre erogazioni ai dipendenti
228,30
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
21.287,02
4010
Contributo per la previdenza sociale
11.460,34
4011
Contributo per l’assicurazione sanitaria
9.101,95
4012
Contributo per il collocamento al lavoro
99,27
4013
Contributo per la tutela genitoriale
165,46
4015
Premi dell’assicurazione previdenziale collettiva aggiuntiva in base alla ZKDPZJU
460,00
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.186.299,00
4020
Materiale di cancelleria, in generale e servizi
523.579,00
4021
Materiali e servizi specifici
150.526,00
4022
Spese energia, acquedotto, servizi comunali e comunicazioni
44.771,00
4023
Spese e servizi di trasporto
2.890,00
4024
Spese per viaggi di servizio
4.300,00
4025
Manutenzione corrente
106.906,00
4026
Affitti e canoni di mercato
102.500,00
4029
Altre spese operative
1.250.827,00
403
PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
0,00
409
RISERVE
68.051,80
4090
Riserva generale del bilancio
48.051,80
4091
Riserva del bilancio
20.000,00
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
2.164.969,74
410
SOVVENZIONI
97.100,00
4102
Sovvenzioni a imprese private e imprenditori
97.100,00
411
TRASFERIMENTI A SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
596.883,24
4111
Assegni familiari e per la tutela genitoriale
8.500,00
4117
Stipendi
1.000,00
4119
Altri trasferimenti a singoli
587.383,24
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
198.578,23
4120
Trasferimenti correnti a organizzazioni ed enti no profit
198.578,23
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
1.272.408,27
4130
Trasferimenti correnti ai comuni
75.028,00
4131
Trasferimenti correnti ai fondi previdenziali
28.000,00
4133
Trasferimenti correnti agli enti pubblici
661.384,07
4135
Versamenti correnti ad altri esecutori di servizi pubblici che non sono fruitori indiretti del bilancio
503.341,20
4136
Trasferimenti correnti alle agenzie pubbliche
4.655,00
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
1.184.436,06
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
1.184.436,06
4200
Acquisto di fabbricati e ambienti
226.000,00
4201
Acquisto di mezzi di trasporto
3.000,00
4202
Acquisto di attrezzature
48.860,00
4203
Acquisto di altre immobilizzazioni
97.737,41
4205
Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni
684.828,85
4206
Acquisto di terreni e ricchezze naturali
100,00
4207
Acquisto di patrimonio immateriale
33.200,00
4208
Studi di fattibilità dei progetti, documentazione progettuale, supervisione ed ingegneria degli investimenti
90.709,80
43
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
505.405,00
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PERSONE GIURIDICHE E FISICHE
30.745,00
4310
Trasferimenti per investimenti a organizzazioni ed enti no profit
15.000,00
4311
Trasferimenti per investimenti ad aziende pubbliche e società di proprietà dello Stato o del Comune
15.695,00
4314
Trasferimenti per investimenti a singoli e ad imprenditori
50,00
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO
474.660,00
4320
Trasferimenti per investimenti ai comuni
141.150,00
4323
Trasferimenti per investimenti ad enti pubblici
333.510,00
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.–II.)
–425.859,47
75
IV. RESTITUZIONE CREDITI CONCESI E ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI (750+751+752)
0,00
750
RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
0,00
751
ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
0,00
752
RICAVI DERIVANTI DALLA PRIVATIZZAZIONE
0,00
44
V. CREDITI CONCESSI E AUMENTO DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (440+441)
0,00
440
CREDITI CONCESSI
0,00
441
AUMENTO QUOTE IN CONTO CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
0,00
VI. DIFFERENZA TRA CREDITI RESTITUITI E CONCESSI; VARIAZIONE DELLE DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (IV.–V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
0,00
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI SUI CONTI 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–425.859,47
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
425.859,47
SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
425.859,47
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
L’articolazione dettagliata della disposizione dei mezzi di bilancio è indicata nella sezione particolare del bilancio che è parte integrante dello stesso.
Il sotto-programma è suddiviso in partite e queste in conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Ancarano.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.”
Articolo 2 
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che si modificano con il presente assestamento sono allegati e parte integrante del presente Decreto, e si pubblicano sul sito internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che non si modificano con il presente assestamento rimangono in vigore.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 125.16-SVT
Ancarano, 20 dicembre 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti