Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3789. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, stran 13041.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Miran Lovrič
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, Dimičeva 9, Ljubljana ki ga zastopa Tatjana Arčan
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Majda Marolt
in
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki ga zastopa Vladimir Klobas
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    K O L E K T I V N E   P O G O D B E 
komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15)
1. člen 
(uvodna določba) 
Pogodbeni stranki s temi spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (v nadaljevanju KP KD) urejata spremembe, ki se nanašajo na opredelitev tarifnih razredov, sestavo in delovanje komisije za spremljanje izvajanja in razlago KP KD in pravico povračila stroškov prehrane med delom.
2. člen 
(sestava in delovanje komisije za spremljanje izvajanja in razlago KP KD) 
Dosedanji prvi odstavek 37. člena KPKD se spremeni in dopolni tako, da se po novem glasi:
»(1) Stranki te kolektivne pogodbe imenujeta šestčlansko komisijo za izvajanje in razlago določb kolektivne pogodbe. Vsaka pogodbena stranka imenuje tri člane. Komisiji izmenično predseduje predstavnik ene od strank kolektivne pogodbe, delodajalcev in delojemalcev. Mandat predsedujočega traja eno leto od dneva imenovanja. Prvi mandat pripada delojemalski strani. Komisija praviloma odloča s soglasjem vseh članov. V primeru, da to ni mogoče, je odločujoč glas predsedujočega, ki glasuje zadnji. Način imenovanja predsedujočega ter način delovanja komisije opredeli poslovnik o delovanju komisije.«
Za dosedanjim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»K stroškom za delovanje komisije za spremljanje izvajanja in razlago KP KD prispevajo vsi podpisniki KPKD v enakih delih oziroma skladno z dogovorom med podpisniki«.
3. člen 
(razvrstitev del) 
V 39. členu KPKD (razvrstitev del) se v prvem odstavku opredelitev oziroma opis tarifnega razreda VI/I in VI/II združi, tako, da odslej zahtevnost dela VI tarifnega razreda (VI. TR) opredeljuje »zelo zahtevna dela«, za katere se zahteva naslednja stopnja oziroma raven izobrazbe: »višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba ter visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba«.
Vrste izobrazbe, ki ustrezajo novi združeni VI. stopnji zahtevnosti, so:
16101 – višja strokovna izobrazba
16102 – višješolska izobrazba (prejšnja)
16199 – višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
16201 – specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
16202 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
16203 – visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
16299 – visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno.
V ostalem besedilu člen ostane nespremenjen.
4. člen 
(prehrana med delom) 
Dosedanji 105. člen KP KD se spremeni in dopolni tako, da se po novem glasi:
»(1) Delavec je upravičen do prehrane med delom, če je prisoten na delu 4 ure ali več.
(2) Če delodajalec prehrane med delom ne organizira, je delavec, ki je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane med delom.
(3) Če je delavec prisoten na delu 10 ur ali več, je za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu, upravičen do sorazmernega povračila stroška prehrane med delom.
(4) Če delavec dela nepretrgoma najmanj 4 ure preko polnega delovnega časa na dan, ali če opravlja 12-urni delavnik, pripada delavcu za ta dan dvakratni dnevni znesek.
(5) Dijaki in študentje so v času praktičnega usposabljanja z delom upravičeni do povračila stroška prehrane med delom pod enakimi pogoji kot delavci, zaposleni pri delodajalcu.
(6) Če delavec dela pri dveh ali več delodajalcih, mu pripada sorazmerni del povračila za prehrano med delom glede na pogodbeno določen delovni čas.
(7) Višina povračila stroška prehrane med delom je določena v Tarifni prilogi.«
5. člen 
(uveljavitev sprememb) 
V vseh ostalih določbah KPKD ostane nespremenjena.
Spremembe in dopolnitve so sprejete s podpisom pogodbenih strank; v veljavo pa stopijo 1. 1. 2017 in po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
Podpisniki delodajalcev:
Podpisniki delojemalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Sindikat Komunale, varovanja
Zbornica komunalnega gospodarstva
in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Miran Lovrič l.r.
Majda Marolt l.r.
Združenje delodajalcev 
Slovenije
KNSS – Neodvisnost Konfederacija
Sekcija za storitve
novih sindikatov Slovenije
Tatjana Arčan l.r.
Vladimir Klobas l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 22. 12. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-36 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/14.

AAA Zlata odličnost