Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3782. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 12991.

  
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
1. člen 
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14 in 60/15) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(nabava materiala) 
Sadike in seme gozdnega drevja za obnovo s sadnjo oziroma setvijo ter potrebni material iz tabele 1, tabele 3 in tabele 4 priloge 1 pri najugodnejših dobaviteljih v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, zagotovi Zavod in ga na krajevnih enotah Zavoda izroči lastnikom gozdov, ki imajo z odločbo določeno obnovo s sadnjo ali setvijo, zatiranje bolezni in škodljivcev ter zaščito ogroženih sadik gozdnega drevja in grmovja. Lastnik gozda podpiše izjavo o prevzemu materiala.«.
2. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(priznani stroški dela) 
Najvišji stroški na enoto dela, ki se priznajo za izračun financiranja ali sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom, znašajo 78 eurov na delovni dan, ko dela izvaja lastnik ali zakupnik gozda.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-311/2016
Ljubljana, dne 23. decembra 2017
EVA 2016-2330-0142
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano