Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3777. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025), stran 12945.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025), št. 11-02/16 z dne 7. septembra 2016, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Paški Kozjak, ki meri 3.545,2 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Mislinja, oziroma v katastrskih občinah Šentilj pod Turjakom, Gornji Dolič, Šentvid nad Valdekom, Završe, Kozjak in Srednji Dolič.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 100 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb;
2. površina: 2.263,55 ha, od katere je 2.132,01 ha večnamenskih gozdov in 131,54 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 373,6 m3/ha, od tega 278 m3/ha iglavcev in 95,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,69 m3/ha, od tega 7,02 m3/ha iglavcev in 2,67 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.986,02 ha,
– ekološke funkcije na površini 797,43 ha ter
– socialne funkcije na površini 161,12 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 164.790 m3, od tega 124.578 m3 iglavcev in 40.212 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 403,12 ha,
– nega drogovnjaka na površini 53,27 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z mrežo ali tulci in njihovo vzdrževanje v obsegu 26.200 kosov,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer sadnja plodonosnega drevja v obsegu 20 sadik, vzdrževanje sadik plodonosnega drevja v obsegu 80 sadik, vzdrževanje grmišč in obrežij na površini 0,9 ha, vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu na površini 5,36 ha in ohranjanje biotopov z nego na površini 3,48 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Paški Kozjak v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mislinja, Gozdarska cesta 80, Mislinja in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2016
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-2330-0019
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano