Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3776. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025), stran 12944.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025), št. 11-01/16 z dne 7. septembra 2016, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Pohorje, ki meri 6.025,88 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Slovenj Gradec, oziroma v katastrskih občinah Pameče, Gradišče, Slovenj Gradec, Legen, Golavabuka in Brda.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Pohorje je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,01 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 5,99 % državnih gozdov;
2. površina: 3.772,65 ha, od katere je 3.772,65 ha večnamenskih gozdov;
3. lesna zaloga: 414,2 m3/ha, od tega 348,5 m3/ha iglavcev in 65,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,96 m3/ha, od tega 8,29 m3/ha iglavcev in 1,67 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Pohorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.696,31 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.313,52 ha ter
– socialne funkcije na površini 417,38 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Pohorje za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 282.016 m3, od tega 248.267 m3 iglavcev in 33.749 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 813,34 ha,
– nega drogovnjaka na površini 136,4 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 49.500 kosov, zaščita z ograjo v dolžini 1.000 m, vzdrževanje ograje v dolžini 7.360 m in odstranjevanje zaščitne ograje v dolžini 1.945 m,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer sadnja plodonosnega drevja v obsegu 800 sadik, vzdrževanje grmišč in obrežij na površini 4,13 ha, ohranjanje biotopov z nego na površini 16,63 ha in ohranjanje biotopov s sečnjo v obsegu 60 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Pohorje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, Slovenj Gradec in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pohorje (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-354/2016
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-2330-0020
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano