Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3775. Pravilnik o letališčih, stran 12943.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 109. člena in prvega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o letališčih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa tehnične pogoje in standarde za letališča z neposredno uporabo Priloge IV poddela A – Podatki o letališču (ADR.OPS.A) Uredbe Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 44 z dne 14. 2. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 139/2014/EU) in Certifikacijskih specifikacij (CS-ADR-DSN) Sklepa 2014/013/R izvršnega direktorja Agencije z dne 27. februar 2014 o sprejetju certifikacijskih specifikacij in navodil za oblikovanje aerodromov (https://www.easa.europa.eu/regulations) na letališčih, ki se ne certificirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/4 z dne 5. januarja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede bistvenih okoljevarstvenih zahtev (UL L št. 3 z dne 6. 1. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 216/2008/ES).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za letališča na vodi.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Podporna ocena varnosti je ocena problema, ki identificira možne rešitve in določi tiste, ki so sprejemljive brez znižanja varnosti zračnega prometa.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določata Uredba 139/2014/EU in Uredba 216/2008/ES.
3. člen 
(odstopanja) 
(1) Na letališčih iz 1. člena tega pravilnika, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika imela obratovalno dovoljenje ali so bila v uporabi, so dovoljena odstopanja od certifikacijskih specifikacij, če:
– odstopanja obstajajo že pred uveljavitvijo tega pravilnika,
– je za vsako odstopanje opravljena podporna ocena varnosti in
– obratovalec letališča pošlje Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije obvestilo o odstopanju vključno z opravljeno podporno oceno varnosti najpozneje do 31. 12. 2018.
(2) Obratovalec letališča mora uporabnike letališča obvestiti o odstopanjih na način, ki je običajen v zračnem prometu.
(3) Podporna ocena varnosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena mora vsebovati zlasti:
1. uvod,
2. opis metod in tehnik, uporabljenih pri izdelavi podporne ocene varnosti,
3. ugotavljanje tveganja,
4. analizo tveganja in ovrednotenje tveganja,
5. tematski prikaz (npr. načrti, skice),
6. zaključek,
7. kazalo grafov, tabel in slik,
8. razlago pojmov, kratic in krajšav,
9. vire in
10. seznam prilog.
(4) Podporno oceno varnosti iz prvega odstavka tega člena potrdi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije v okviru posameznega postopka.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08 in 104/11).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-338/2016/19-02011548
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-2430-0081
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost