Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3590. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016, stran 12379.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 5. korespondenčni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16, 21/16 69/16 in 77/16) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.691.519,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.982.760,90
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.005.047,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.373.212,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
289.235,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
342.600,00
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
977.713,90
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
738.917,90
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
4.500,00
712 DENARNE KAZNI
7.270,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
188.600,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
38.426,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
103.876,60
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
9.711,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
94.165,60
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1400,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.926.430,46
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.926.430,46
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
677.051,46
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
677.051,46
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.256.387,93
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.865.011,22
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
528.484,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.789,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.162.804,05
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
30.173,80
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.954.788,52
410 SUBVENCIJE
42.200,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
587.565,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
161.685,76
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.163.337,76
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.242.792,54
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.242.792,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
254.156,02
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
198.800,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
55.356,02
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–564.868,51
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
29.390,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
27.890,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.500,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
29.390,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
491.178,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
491.178,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.923.825,76
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.923.825,76
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.968.126,27
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–1.432.647,76
XI.
NETO FINANCIRANJE
–564.868,51
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.986.616,53
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2015-7
Bovec, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.