Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3575. Pravilnik o izvajanju izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev, stran 12300.

  
Za izvrševanje tretjega odstavka 85. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o izvajanju izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik ureja tehnične zahteve za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev v domačem zračnem prometu in zračnem prevozu.
(2) Ta pravilnik ureja tudi tehnične zahteve za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev pri nekomercialnih operacijah.
(3) Ta pravilnik ne ureja izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev na dvignjenih območjih.
(4) Ta pravilnik ne ureja izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev:
– v primeru izrednih dogodkov med letom;
– ki opravljajo lete za potrebe nujne medicinske pomoči, zaščite in reševanja in humanitarne lete.
(5) Ta pravilnik ne ureja izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev, ki so uporabljeni v vojaških, carinskih, policijskih, iskalnih in reševalnih ter gasilskih dejavnostih, dejavnostih obalnih služb in podobnih dejavnostih in službah.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. dvignjeno območje je območje za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta, ki se nahaja na zgradbi ali drugi konstrukciji in je najmanj tri metre višje od okoliškega terena;
2. gosto naseljeno območje je področje znotraj kraja, mesta ali naselja, ki se večinoma uporablja za bivanje, poslovne ali rekreacijske namene;
3. izven letališki pristanek helikopterja je del leta helikopterja od trenutka, ko se helikopter začne spuščati z namenom pristajanja do pristanka oziroma do trenutka, ko se lopatice rotorja popolnoma ustavijo na območju za izven letališki pristanek;
4. izven letališki vzlet helikopterja je del leta helikopterja od trenutka, ko se lopatice rotorja začnejo vrteti, do zaključka vzpenjanja po vzletu do minimalne višine, ki je predpisana za let helikopterja z območja za izven letališki vzlet;
5. letalna sposobnost helikopterja je dejanska zmogljivost helikopterja, ki omogoča varen let helikopterja;
6. let za posebne namene je let, ki se izvede v skladu s posebnimi zahtevami, ki jih določata Poddel E Dela NCO Priloge VII in del SPO Priloge VIII Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1199 z dne 22. julija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operativne odobritve navigacije na podlagi zmogljivosti, glede certificiranja in nadzora izvajalcev podatkovnih storitev in glede helikopterskih operacij na morju ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 198 z dne 23. 7. 2016, str. 13);
7. nevarne ovire so daljnovodi, večnivojska križišča, železniške proge, avtoceste in energetska postrojenja ter gosto naseljena območja;
8. območje za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta helikopterja je območje, ki ni letališče, vzletišče ali heliport in ga vodja helikopterja ali zemeljski asistent izbere za pristanek in vzlet helikopterja;
9. območje končnega prileta in vzleta (FATO) je območje, določeno za helikopterske operacije, nad katerim se zaključi prilet z lebdenjem ali pristankom oziroma začne vzlet helikopterja;
10. operativni priročnik je priročnik, ki vsebuje postopke, navodila in smernice in ga uporablja operativno osebje pri izvajanju svojih nalog;
11. prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki poda vlogo za izdajo dovoljenja za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov;
12. pristajalno mesto (TLOF) je nosilna površina, ki se jo lahko helikopter dotakne pri pristanku ali s katere se lahko dvigne pri vzletu;
13. priročnik helikopterja je priročnik, ki vsebuje navodila za uporabo helikopterja, njegovih naprav in sistemov;
14. varno območje je definirano območje na območju za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta, ki obdaja FATO in v katerem ni ovir, višjih od enega metra;
15. vodja helikopterja je pilot, ki je imenovan za vodjo zrakoplova in je odgovoren za varno izvajanje celotnega leta;
16. zemeljski asistent je usposobljena oseba, ki na zemlji asistira pilotu pri izvedbi helikopterske operacije na območje za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta.
3. člen 
(izbira območja za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta) 
(1) Vodja helikopterja glede na orografske in vremenske razmere izbere ustrezno območje za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta, pri čemer mora upoštevati tehnične zahteve iz tega pravilnika, operativnega priročnika prevoznika in priročnika helikopterja.
(2) Vodja helikopterja mora pred začetkom pristanka preleteti pristajalno mesto in ugotoviti smer vetra, ustreznost pristajalnega mesta za varno izvedbo prileta, vzleta in zgrešenega prileta, ustreznost pristajalnega mesta za varen pristanek oziroma pristanek v sili, možnost preleta ovir in možnost izvedbe manevra za izogib oziroma prelet nevarnih ovir.
(3) Vodja helikopterja mora med končnim priletom in vzletom zagotoviti bočno oddaljenost od nevarnih ovir vsaj 50 metrov ali vertikalno vsaj 100 čevljev, od ostalih ovir pa bočno oddaljenost vsaj en premer rotorja ali vertikalno vsaj 15 čevljev.
4. člen 
(tehnične zahteve pristajalnega mesta za izven letališki pristanek in vzlet) 
(1) Za pristajalno mesto (TLOF) mora biti določena primerna površina brez nevarnih predmetov ali neravnin, ki presegajo omejitve helikopterja. Karakteristike pristajalnega mesta helikopterja so dolžina 2B in širina 2B, pri čemer B pomeni najdaljšo dimenzijo podvozja (kolesa, smuči, ali plovci), razen če priročnik helikopterja ne določa drugačnih karakteristik pristajalnega mesta za določeno vrsto operacij.
(2) Karakteristike območja končnega prileta in odleta (FATO) skupaj z varnim območjem (safety area) helikopterja so: dolžina je najmanj enaka ali večja dvakratni največji dolžini helikopterja in širina je najmanj enaka ali večja dvakratni največji dolžini helikopterja, razen če priročnik helikopterja ne določa drugačnih karakteristik območja končnega prileta in odleta za ustrezno vrsto operacij. V območju končnega prileta in odleta (FATO) in v varnem območju (safety area) ne sme biti ovir.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko vodja helikopterja za izven letališko pristajalno mesto med izvajanjem zračnega prevoza izbere tudi drugačna območja za izven letališki pristanek, če so v skladu s priročnikom helikopterja in operativnim priročnikom prevoznika, ki ga potrdi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
5. člen 
(splošni pogoji za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov) 
(1) Prevoznik je dolžan v operativnem priročniku opisati postopke za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov, pri čemer mora opredeliti zagotavljanje varnosti helikopterja, ljudi na krovu in tretjih oseb ter na mestu pristanka in vzleta ter naloge, ki jih ima prevoznik kot upravljavec mesta pristanka in vzeta.
(2) Vodja helikopterja ne sme izvesti izven letališkega pristanka in vzleta, če bi pri tem ogrožal življenje in zdravje ljudi in živali ter premoženje.
(3) Vodja helikopterja ne sme izvesti izven letališkega pristanka in vzleta, če ugotovi, da helikopter za konkretni let nima ustreznih letalnih sposobnosti za varno izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta.
(4) Izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov z enomotornimi helikopterji ni dovoljeno znotraj gosto naseljenih območij, razen če se v vlogi predhodno dokaže, s slikami ali ogledom območja, da ne obstaja tveganje za tretje osebe in da teren v primeru potrebe omogoča izvedbo zasilnega pristanka.
(5) Vodja helikopterja mora imeti za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta opravljenih najmanj 150 ur kot pilot helikopterja.
6. člen 
(uporaba pristajalnega mesta) 
(1) Vodja helikopterja ali prevoznik lahko načrtuje uporabo določenega pristajalnega mesta do največ pet pristankov v enem dnevu in največ deset dni v štirih zaporednih tednih ter največ 28 dni v 12 zaporednih mesecih, če je pridobil pisno soglasje lastnika ali upravljavca zemljišča, na katerem je pristajalno mesto.
(2) Če vodja helikopterja ali prevoznik načrtuje uporabo določenega pristajalnega mesta pogosteje, kot je določeno v prejšnjem odstavku, mora poleg soglasja iz prejšnjega odstavka pridobiti še ustrezno soglasje lokalne skupnosti, na območju katere je zemljišče.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija dovoli več pristankov v enem dnevu brez soglasja lokalne skupnosti, če gre za enkratne dogodke ali če se pristajalno mesto nahaja izven naseljenega območja, pri čemer agencija upošteva vpliv povečanega števila operacij na okolje.
7. člen 
(dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet) 
(1) Vodja helikopterja lahko izvede izven letališki pristanek in vzlet, če ima prevoznik ustrezno dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet.
(2) Agencija izda prevozniku dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet na podlagi njegove vloge. Vlogo za izdajo dovoljenja agencija objavi na svoji spletni strani.
(3) Pogoje za izdajo dovoljenja izpolnjuje prevoznik, ki ima izven letališki pristanek in vzlet opredeljen v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika v operativnem priročniku, ki ga je potrdila agencija.
(4) Letno dovoljenje za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov izda agencija prevozniku, ki izpolnjuje zahteve Dela ORO iz Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2016/1199 z dne 22. julija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede operativne odobritve navigacije na podlagi zmogljivosti, glede certificiranja in nadzora izvajalcev podatkovnih storitev in glede helikopterskih operacij na morju ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 198 z dne 23. 7. 2016, str. 13).
(5) Dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet po tem pravilniku ima odobrena organizacija za usposabljanje, ki jo je potrdila agencija pri izvajanju usposabljanja po programih za pridobitev licence LAPL(H), PPL(H), CPL(H) in ratingov za tip helikopterja.
(6) Dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet po tem pravilniku imajo leti, ki so namenjeni preizkusu praktične usposobljenosti, preverjanju strokovnosti ali ocenjevanju usposobljenosti za licence, ratinge ali potrdila, pri praktičnem izvajanju po potrjenih vsebinah praktičnega preizkusa, preverjanja ali ki zajemajo vsebine za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov.
(7) Vodja helikopterja lahko izvede izven letališki pristanek in vzlet izključno podnevi in po pravilih vizualnega letenja (VFR), razen, če v dovoljenju ni opredeljeno drugače.
8. člen 
(dopolnjevanje helikopterja z gorivom) 
Na izven letališkem pristajalnem mestu se lahko izvede dopolnjevanje helikopterja z gorivom, če je to opredeljeno v dovoljenju, ki ga izda agencija, ali če so postopki za dopolnjevanje z gorivom opisani v operativnem priročniku prevoznika, ki ga je potrdila agencija.
9. člen
(izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov pri letih za posebne namene) 
Vodja helikopterja lahko pri izvedbi leta za posebne namene izvede izven letališki pristanek, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika, če ima posadka ali prevoznik dovoljenje za tak izven letališki pristanek, ki ga izda agencija. Takšen izven letališki pristanek izvede v skladu s pogoji, navedenimi v dovoljenju agencije, ali v skladu z operativnim priročnikom, ki ga potrdi agencija.
10. člen 
(vodenje seznamov in poročanje) 
(1) Imetnik dovoljenja za izven letališki pristanek in vzlet je dolžan voditi seznam o izvedenih izven letaliških pristankih in vzletih, ki ga mora hraniti najmanj 12 mesecev. Seznam o izvedenih izven letaliških pristankih in vzletih vsebuje naslednje podatke:
– ime oziroma kraj območja;
– koordinato območja, lahko tudi točko iz elektronskega zemljevida;
– ime in priimek pilota;
– datum in ura pristanka in vzleta:
– opis helikopterja (tip, registracija);
– pisno soglasje lastnika ali upravljavca območja in, kadar je to potrebno, pisno soglasje lokalne skupnosti.
(2) Imetnik dovoljenja za izven letališki pristanek in vzlet je dolžan agenciji pisno najaviti izven letališki pristanek in vzlet. Najava, ki jo pošlje agenciji po elektronski poti, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime oziroma kraj območja;
– koordinato območja, lahko tudi točko iz elektronskega zemljevida;
– ime in priimek pilota;
– datum in ura pristanka in vzleta;
– opis helikopterja (tip, registracija).
11. člen 
(prenehanje uporabe in veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 139. člen Pravilnika o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet, 72/03, 51/07, 17/15 in 52/16).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Operativno-tehnična zahteva za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev (Uradni list RS, št. 25/15 in 62/16).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-277/2015/42
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2015-2430-0064
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost