Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3573. Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča, stran 12293.

  
Na podlagi enajstega odstavka 3.c člena in sedmega odstavka 3.d člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico, pristojno za prostor
P R A V I L N I K 
o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa vsebino elaborata posegov na kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: elaborat).
(2) Za poseg na kmetijsko zemljišče po tem pravilniku se šteje načrtovana sprememba namenske rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: poseg).
2. člen 
(vsebina elaborata) 
(1) Elaborat mora vsebovati:
a) predstavitev kmetijstva v lokalni skupnosti, in sicer:
‒ opis stanja v kmetijstvu: število kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: kmetijsko gospodarstvo), velikostno strukturo kmetijskih gospodarstev in njihovo usmerjenost, usmerjenost kmetijstva, dopolnilne dejavnosti na kmetijah ipd.,
‒ njegov razvojni potencial;
b) analizo pridelovalnega potenciala na ravni lokalne skupnosti;
c) analizo izvedenih komasacij, osuševanj ali namakanj v lokalni skupnosti;
č) analizo posegov z vidika veljavne namenske rabe kmetijskih zemljišč in z vidika dejanske rabe zemljišč glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba zemljišč), na ravni lokalne skupnosti;
d) analizo posegov z vidika pridelovalnega potenciala na ravni lokalne skupnosti;
e) analizo posegov z vidika izvedenih komasacij, osuševanj ali namakanj na ravni lokalne skupnosti;
f) analizo posegov z vidika prizadetosti kmetijskih gospodarstev in njihove kmetijske proizvodnje glede na grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: GERK), na ravni lokalne skupnosti;
g) za kmetijska zemljišča, ki so predvidena zadrževanju voda v suhem zadrževalniku, analizo posledic na kmetijska zemljišča, in sicer:
‒ obseg kmetijskih zemljišč, ki so predvidena zadrževanju voda v suhem zadrževalniku, določena glede na posamezno območje poplavne nevarnosti iz strokovne podlage za izgradnjo suhega zadrževalnika, in sicer glede na pridelovalni potencial in GERK,
‒ stopnjo prizadetosti kmetijskih gospodarstev glede na GERK ter
‒ oceno stroškov izgube pridelka v rastni dobi za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na posamezno območje poplavne nevarnosti iz strokovne podlage za izgradnjo suhega zadrževalnika;
h) bilanco površin nepozidanih stavbnih zemljiščih na ravni lokalne skupnosti ter po naseljih v skladu z registrom prostorskih enot po podrobnih namenskih rabah, in sicer nominalno vrednost in delež;
i) za vsak poseg strokovno obrazložitev namere po spremembi namenske rabe;
j) obrazložitev, iz katere izhaja, da je poseg načrtovan v skladu s sedmim odstavkom 3.c člena oziroma tretjim in četrtim odstavkom 3.d člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16);
k) za poseg za potrebe kmetijskega gospodarstva obrazec iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, ki ga izpolni in potrdi javna služba kmetijskega svetovanja, ter prikaz lege objekta na zemljišču, tako da sta razvidna njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško katastrskem prikazu, in
l) za poseg zaradi selitve kmetijskega gospodarstva analizo možnosti prostorske umestitve na območju celotne lokalne skupnosti z vidika spremembe dejanske rabe zemljišč.
(2) Izpolnjen in potrjen obrazec iz priloge tega pravilnika ne sme biti starejši od dveh let od dneva, ko je lokalna skupnost ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pozvala za podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam v osnutku občinskega prostorskega načrta.
(3) Grafični del posegov v digitalni obliki se izdela in shranjuje kot georeferenciran vektorski podatkovni sloj v državnem koordinatnem sistemu z atributi v »shp« formatu kot topološko pravilen poligon. Atributna tabela vektorskega podatkovnega sloja mora za posamezni poseg vsebovati naslednje podatke:
‒ ustrezen enolični indikator,
‒ skupno površino v m2,
‒ obstoječo podrobno namensko rabo,
‒ predlagano podrobno namensko rabo ter
‒ parcelno številko in katastrsko občino.
(4) Grafični del v digitalni obliki se izdela tudi za posege, ki se nanašajo na vračanje nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo. Grafični del posegov, ki se nanašajo na vračanje nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo, se izdela v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena mora atributna tabela vektorskega podatkovnega sloja za poseg, katerega površina ne presega 100 m2, za poseg, pri katerem gre za uskladitev z veljavnim državnim prostorskim aktom, za poseg, pri katerem gre za uskladitev z zemljiško katastrskim prikazom, in za poseg, ki se nanaša na vračanje nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo, poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena vsebovati tudi podatek o vrsti posega. Za te posege se vsebine elaborata iz točk i) in j) prvega odstavka tega člena ne izdela.
(6) Enolični identifikator posega v digitalni obliki mora biti enak enoličnemu identifikatorju posega v tekstualnem delu elaborata in se v postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta lokalne skupnosti ne sme spreminjati.
(7) Elaborat, razen vsebine iz točke a) in tretje alineje točke g) prvega odstavka tega člena, izdela prostorski načrtovalec. Vsebino elaborata iz točke a) in tretje alineje točke g) prvega odstavka tega člena izdela javna služba kmetijskega svetovanja.
(8) Vsebina elaborata iz točk a), b) in c) prvega odstavka tega člena se izdela le, če v posamezni lokalni skupnosti skupna površina posegov, pri katerih gre za širitev na kmetijska zemljišča, znaša najmanj 0,2 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v lokalni skupnosti.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek se vsebine elaborata iz točke a) prvega odstavka tega člena ne izdela, če lokalna skupnost s prostorskim aktom, ki je v pripravi, določa območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
3. člen 
(deli elaborata) 
(1) Elaborat vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del elaborata se izdela v analogni in digitalni obliki. Analogna in digitalna oblika morata biti med seboj identični.
(3) Grafični del elaborata se izdela v digitalni obliki.
(4) Tekstualni del elaborata vsebuje:
a) naziv elaborata, podatke o izdelovalcu elaborata in datum izdelave ter
b) vsebino iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(5) Grafični del elaborata vsebuje vektorski podatkovni sloj v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom prejšnjega člena.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2016
Ljubljana, dne 16. decembra 2016
EVA 2015-2330-0006
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Soglašam! 
Irena Majcen l.r.
Ministrica za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti