Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3571. Pravilnik o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja, stran 12269.

  
Na podlagi sedmega odstavka 96. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja 
1. člen 
(namen pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki je pridobila in porabila energente za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov, da pridobi pravico do oprostitve trošarine ali se ji trošarina vrne v skladu s 96. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: zakon), postopke uveljavljanja oprostitve trošarine, vsebino letnega obračuna za energetsko intenzivna podjetja in letnega zahtevka za vračilo trošarine.
(2) Pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), nazadnje spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100) določa minimalni znesek obdavčitve za gorivo za ogrevanje.
2. člen 
(pogoj energetske intenzivnosti) 
(1) Izpolnjevanje pogoja energetske intenzivnosti se za koledarsko leto ugotavlja na podlagi izkaza poslovnega izida za koledarsko leto, za katero se uveljavlja oprostitev trošarine, letnega poročila izdelanega na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe in na podlagi računovodskih standardov na obrazcih, kakor jih predpisuje organizacija, pooblaščena za zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih poročil. Če poslovno leto upravičenca ni enako koledarskemu letu, se za ugotavljanje pogoja energetske intenzivnosti upošteva izkaz poslovnega izida za poslovno leto, ki je oddan v koledarskem letu, za katerega se uveljavlja oprostitev trošarine.
(2) Letni strošek nabave energentov in električne energije ter proizvodna vrednost iz drugega odstavka 96. člena zakona se ugotavljata na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida:
1. letni strošek nabave energentov in električne energije je podatek iz postavke b »stroški energije« iz postavke G »poslovni odhodki«,
2. proizvodna vrednost je podatek iz postavke F »kosmati donos od poslovanja«.
3. člen 
(uveljavljanje oprostitve trošarine) 
(1) Oprostitev trošarine ali vračilo plačane trošarine se uveljavlja s pridobitvijo dovoljenja za oproščenega uporabnika in z letnim obračunom za energetsko intenzivna podjetja ali kot vračilo plačane trošarine, če v koledarskem letu, za katerega se uveljavlja oprostitev trošarine ali vračilo trošarine:
1. upravičenec izpolnjuje pogoj energetske intenzivnosti iz 2. člena tega pravilnika,
2. se nabavljeni in porabljeni energenti dokazljivo porabijo za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov in se dejavnost proizvodnje izdelkov uvršča v področje »predelovalne dejavnosti« v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti,
3. je za porabljene energente plačan minimalni znesek obdavčitve iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Ob vlogi za izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika se davčnemu organu poleg podatkov iz 48. člena zakona predložijo tudi podatki iz izkaza poslovnega izida za preteklo koledarsko leto, ki dokazujejo, da je vložnik v preteklem koledarskem letu izpolnjeval pogoj energetske intenzivnosti. Če poslovno leto ni enako koledarskemu letu ali podatki za preteklo koledarsko leto še niso znani, se za ugotavljanje pogoja energetske intenzivnosti upošteva zadnji oddani izkaz poslovnega izida.
(3) Ne glede na prvo točko prvega odstavka tega člena imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika v tekočem koledarskem letu nabavlja energente v režimu odloga, če izpolnjuje pogoj energetske intenzivnosti v preteklem koledarskem letu. Pogoj energetske intenzivnost se za imetnika dovoljenja za oproščenega uporabnika za tekoče koledarsko letu ugotavlja v letnem obračunu za energetsko intenzivna podjetja iz 5. člena tega pravilnika.
4. člen 
(minimalni znesek obdavčitve) 
Minimalni znesek obdavčitve za energente, za katere je določen znesek trošarine v skladu z 92. členom zakona, je določen v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(letni obračun za energetsko intenzivna podjetja in letni zahtevek za vračilo trošarine) 
(1) Imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika davčnemu organu predloži letni obračun za energetsko intenzivna podjetja, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja oprostitev trošarine,
3. podatke iz 2. člena tega pravilnika, ki dokazujejo izpolnjeni pogoj energetske intenzivnosti,
4. podatke o vrsti in količini energenta, ki ga je upravičenec nabavil in porabil v režimu odloga,
5. znesek plačane okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ali plačane najnižje ravni Skupnosti v skladu z uredbo, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za energent iz prejšnje točke,
6. znesek za plačilo,
7. navedbo dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 3. člena in dokazila iz četrtega odstavka tega člena, tega pravilnika.
(2) Vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja upravičenec uveljavlja z letnim zahtevkom za vračilo trošarine, ki vsebuje:
1. identifikacijske podatke upravičenca,
2. obdobje, za katero se uveljavlja vračilo trošarine,
3. podatke iz 2. člena tega pravilnika, ki dokazujejo izpolnjeni pogoj energetske intenzivnosti,
4. podatke o vrsti in količini energenta, ki ga je upravičenec nabavil in porabil s plačano trošarino,
5. znesek plačane trošarine za energent iz prejšnje točke,
6. znesek plačane okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ali plačane najnižje ravni Skupnosti v skladu z uredbo, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za energent iz 4. točke tega odstavka,
7. znesek za vračilo,
8. transakcijski račun za vračilo,
9. navedbo dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 3. člena in dokazila iz četrtega in petega odstavka tega člena, tega pravilnika.
(3) Obrazec za predložitev podatkov iz prvega odstavka tega člena (Obračun trošarine za energetsko intenzivna podjetja (TRO-EIP)) oziroma iz predhodnega odstavka (Vloga za uveljavljanje vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja (TROV-VRAČILO-EIP)) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
(4) Ob obrazcu iz prvega in drugega odstavka tega člena se za energent, za katerega se uveljavlja oprostitev oziroma vračilo trošarine, predloži tudi evidenca o nabavi in porabi energentov.
(5) Pri izračunu zneska za vračilo trošarine na podlagi četrtega odstavka 96. člena zakona se uporabi znesek trošarine, veljaven na dan, ko je bila trošarina obračunana, oziroma na dan nabave trošarinskih izdelkov, navedenem na računu, s katerim upravičenec dokazuje, da je trošarinske izdelke nabavil s plačano trošarino.
(6)  Če davčni organ ugotovi, da imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika za koledarsko leto ne izpolnjuje pogoja energetske intenzivnosti, se šteje, da ni upravičen do oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja in za porabljeni energent nastane obveznost za obračun trošarine.
6. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017.
Št. 007-744/2016/29
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-1611-0135
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
Priloga 1
Minimalni znesek obdavčitve
evrov
Plinsko olje iz tarifnih oznak od 2710 19 43 do 2710 19 48 in od 2710 20 11 do 2710 20 19 (za 1000 litrov)
21,00
Utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00 (za 1000 kilogramov)
0
Zemeljski plin iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00 (v megavatnih urah – MWh)
0,54 
Kerozin iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1000 litrov)
0
Kurilno olje iz tarifnih oznak od 2710 19 62 do 2710 19 68 in od 2710 20 31 do 2710 20 39 (za 1000 kilogramov)
15,00
Trda goriva iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704 (v gigajoulih kalorične vrednosti) za 1 GJ kalorične vrednosti
0,15

AAA Zlata odličnost