Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3432. Sklep o začetku priprave Dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, stran 11917.

  
Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007, je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 25. 7. 2011, objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/11.
V obdobju po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi in njegovi uveljavitvi so bile pri njegovi uporabi s strani strokovnih služb Občine Zagorje ob Savi, Upravne enote Zagorje ob Savi, projektantov, lastnikov zemljišč oziroma investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana, tako da so bili podani predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN za posamezna območja. Te spremembe in dopolnitve so bile sprejete na seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 2. 3. 2015 in objavljene v Uradnem listu RS, št. 16/15.
Na isti seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je bilo sprejeto tudi Uradno prečiščeno besedilo, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 18/15.
Razlog za pripravo dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi sta dve pobudi za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev.
Prva je pobuda samostojnega podjetnika, ki na osnovi obstoječega odloka o OPN ne morete pridobiti gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti strojne lope v proizvodno poslovni objekt. V strojni lopi že sedaj vršite proizvodno poslovno dejavnost, s pobudo o dopolnitvi odloka pa soglašajo vsi sosedje v enoti urejanja prostora.
Druga je pobuda PGD Kotredež, ki na osnovi obstoječega odloka o OPN ne morete pridobiti gradbenega dovoljenja za nadzidavo garaž gasilskega doma. V nadstropju nadzidave nad obstoječimi garažami je predvidena večnamenska dvorana, v mansardi pa prostori Krajevne skupnosti Kotredež in stanovanje.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi bodo obsegale dopolnitev 108. člena odloka, in sicer v poglavju 5. Druga merila in pogoji z novima alineama:
KS 1
V enoti urejanja KS 1 je dovoljena tudi:
Vrsta objektov:
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, samo delavnice
Vrste dejavnosti:
– 25.620 Mehanska obdelava kovin
KD 1/1
V enoti urejanja z oznako KD 1/1 so pri nadzidavi in dozidavi dovoljeni višinski gabariti P+N+M za obstoječe nestanovanjske objekte.
Dopolni se tudi 132. člen (veljavnost prostorskih izvedbenih aktov) z novimi Občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ter spremembami prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili v času od zadnjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, sprejeti.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi se ne bodo nanašale na spremembo namenske rabe in ne bodo v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
Vsi grafični deli Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ostanejo nespremenjeni.
Postopek Dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi bo potekal skladno s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZPNačrt). Ta omogoča postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, saj se bodo spremembe nanašale samo na prostorske izvedbene pogoje, ne bodo pa posegale v že določeno namensko rabo prostora. Prav tako ne bodo posegali v pristojnosti nosilcev urejanja prostora ali da bi bilo zaradi sprememb potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev 
Pobudi sta analizirani in bosta oblikovani kot dopolnitev odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi OPN.
V kolikor se v postopku priprave dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi ugotovi, da je za posamezno pobudo ali predlog potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, analize in preizkuse ter ta sprememba oziroma dopolnitev ne izpolnjuje pogojev za izvedbo kratkega postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, navedenih v 53.a členu ZPNačrt, se pobuda ali predlog evidentira v nov, poseben spis za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, kjer se postopki vodijo na načine, kot jih za reden ali skrajšan postopek določa ZPNačrt.
4. Rok za pripravo dopolnitev Občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih posameznih faz 
Dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi se v skladu z določili tretjega odstavka 53.a člena ZPNačrt izpeljejo na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi mora biti skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi javno objavljen na občinski oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj petnajst dni. V času objave mora biti javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
V skladu z določili 53.a člena ZPNačrt in zadnjega odstavka druge točke tega sklepa smernic za načrtovanje in mnenj glede načrtovanih prostorskih ureditev nosilcev urejanja prostora ni potrebno pridobivati.
6. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2016-4
Zagorje ob Savi, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti