Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3429. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2017, stran 11915.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617;v nadaljevanju: ZJF) in 107. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Rogatec dne 1. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2017 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 11/15, 15/16, 47/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek 
v evrih
Skupina/podskupina kontov
Proračun 
januar 2017–marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
557.963,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
516.166,13
70
DAVČNI PRIHODKI
457.942,14
700 Davki na dohodek in dobiček
436.722,00
703 Davki na premoženje
9.382,92
704 Domači davki na blago in storitve
10.087,89
706 Drugi davki
 1.749,33
71
NEDAVČNI PRIHODKI
58.223,99
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
50.574,28
711 Takse in pristojbine
380,68
712 Denarne kazni
0,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
7.269,03
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
41.797,13
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
41.797,13
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
643.371,07
40
TEKOČI ODHODKI
164.341,57
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
53.410,25
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.506,94
402 Izdatki za blago in storitve
100.893,41
403 Plačila domačih obresti
1.530,97
409 Rezerve
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI
380.936,73
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
180.558,37
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
26.702,72
413 Drugi tekoči domači transferi
173.675,64
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
77.388,35
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
77.388,35
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.704,42
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
20.704,42
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–85.407,81
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
120.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
120.000,00
500 Domače zadolževanje
120.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
29.764,57
55
ODPLAČILA DOLGA 
29.764,57
550 Odplačila domačega dolga
29.764,57
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
4.827,62
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
90.235,43
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
85.407,81
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-0008/2016
Rogatec, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti