Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3428. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2017, stran 11913.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan Občine Rogašovci dne 12. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16 in 67/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Proračun januar–marec 2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
651.966,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
606.890,92
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
495.674,03
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
467.363,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
5.309,43
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
19.051,35
706
DRUGI DAVKI
3.950,25
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
111.216,89
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
12.039,68
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
543,84
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
762,48
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
67.019,91
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
30.850,98
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.233,76
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
1.233,76
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
43.842,17
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
43.842,17
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
496.492,47
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
181.264,07
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
47.450,09
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
7.355,71
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
125.758,22
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,05
409
REZERVE
700,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
220.598,43
410
SUBVENCIJE
603,07
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
164.726,22
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
6.717,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
48.552,14
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
92.884,06
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
92.884,06
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.745,91
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.150,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
595,91
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
155.474,38
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
155.474,38
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–155.474,38
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
309.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-19/2016-1
Rogašovci, dne 12. decembra 2016
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti