Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3420. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode, stran 11907.

  
Na podlagi 59. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 20. seji dne 7. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Občini Medvode se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju nadomestilo).
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO 
2. člen 
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka so razvrščena v pet stopenj:
I. območje: stavbna zemljišča v ožjem centru Medvod.
II. območje: stavbna zemljišča v širšem območju Medvod (Preska, Svetje).
III. območje: stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik, Sora, Ladja, Sp. Senica, Zg. Senica, Verje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče, Žeje, Zbilje, Smlednik, Valburga, Seničica.
IV. območje: stavbna zemljišča v naseljih Dol, Žlebe, Golo Brdo, Hraše, Dragočajna, Moše in Zavrh.
V. območje: stavbna zemljišča na območju Občine Medvode, ki so opremljena z vodovodnim, električnim in cestnim omrežjem.
3. člen 
Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka so določene in razvidne iz grafičnih kart v merilu 1:15000.
Grafične karte iz prejšnjega odstavka tega člena so na vpogled pri organu Občine Medvode, pristojnem za področje urbanizma (v nadaljevanju: pristojen organ) in pristojnem finančnem uradu Republike Slovenije.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
4. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih in poslovnih dejavnostih.
5. člen 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opis opremljenosti / Število točk za namembnosti
a)
b)
c)
d)
e)
1
Opremljenost s cestami:
a)
zasilni cestni dovoz
20
20
10
5
5
b)
makadamska ureditev cestišča
30
25
15
8
8
c)
protiprašna ureditev cestišča, javna razsvetljava na drogovih
40
35
20
10
10
d)
asfaltna ureditev cestišč z robniki in vsaj enim hodnikom za pešce, javno razsvetljavo v kabelski izvedbi in drogovi javne razsvetljave
50
45
25
15
15
e)
sodobna mestna cesta s hodnikom za pešce, zelenimi ločitvenimi pasovi oziroma drevoredi, javna razsvetljava v kabelski izvedbi in drogovi javne razsvetljave
60
55
30
15
15
2
Opremljenost s parkirišči:
a)
možno parkiranje ob vozišču
30
25
15
10
10
b)
posebej urejena parkirišča (neplačljiva)
60
55
30
15
15
3
Opremljenost z zelenimi in rekreacijskimi površinami:
a)
urejene zelenice z nasadi in grmičevjem
30
25
15
10
10
b)
urejene zelenice z nasadi in urejeni športno-rekreacijski objekti v neposredni bližini (do 200 m)
40
35
20
10
10
4
Opremljenost s kanalizacijo
80
70
50
30
30
5
Opremljenost z vodovodom
50
45
25
15
15
6
Opremljenost s plinovodom:
a)
dimenzioniranim za kuhanje
30
25
15
10
10
b)
dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje
50
40
30
20
20
7
Opremljenost z vročevodom (toplovodom)
80
70
50
30
30
8
Opremljenost z elektriko
55
45
25
15
15
9
Opremljenost z javnim mestnim prometom:
a)
bližina postajališča za mestni in primestni promet (do 500 m)
60
45
30
15
15
b)
bližina postajališča za lokalni promet do 500 m
30
20
15
10
10
6. člen 
Po namembnosti se stavbna zemljišča na območjih iz 2. člena uvrstijo v naslednje skupine:
a) Za gospodarske in poslovne namene: industrijska proizvodnja, energetika, obrtna proizvodnja, zunanja trgovina, poslovne storitve, agencije, bančništvo, menjalnice, borze, zavarovalnice, poslovna združenja, zasebne zdravstvene ustanove, trgovina na debelo, počitniški objekti.
b) Za storitvene in trgovske namene: gostinstvo, storitve s področja turističnega posredovanja, trgovina na drobno, obrtne storitve, servisne dejavnosti.
c) Za namene družbenih dejavnosti, javnih služb in storitev: železniški promet, PTT storitve, storitve na področju telekomunikacij, komunalna dejavnost, ribištvo, javna uprava, politične organizacije, društva, osnovno izobraževanje, znanstvene in raziskovalne dejavnosti, kulturnoumetniške dejavnosti, telesna kultura in rekreacija, dejavnosti s področja družbenega zdravstvenega varstva, otroško varstvo, mladinski domovi, socialne ustanove.
d) Za kmetijske namene, ki jih opravljajo gospodarske družbe: kmetijske storitve in kmetijska proizvodnja, vrtnarstvo in drevesnice.
e) Za stanovanjske namene: stanovanja v večstanovanjskih stavbah, stanovanjske družinske hiše, samski domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele.
Glede na lego in namembnost se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk.
Namembnost
Območje
I
II
III
IV
V
a) Za gospodarske in poslovne namene
900
750
550
300
100
b) Za storitvene in trgovske namene
750
600
450
250
80
c) Za namene javnih služb in storitev ter družbenih dejavnosti
500
400
300
100
50
d) Za kmetijske namene, ki jih opravljajo gospodarske družbe
200
160
120
80
40
e) Za stanovanjske namene
150
100
75
50
25
Kjer se obstoječa namembnost ne sklada s predvideno namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa namembnost.
Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki jo določa veljavno sprejeti prostorski izvedbeni akt.
7. člen 
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča trajnejšega značaja, za katere se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah, za katere se plačuje najemnina, kampi, teniška igrišča, hipodromi, odprti bazeni in kopališča, kamnolomi ter peskokopi, so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti rabe oziroma namembnosti, kot to določa 4. člen tega odloka.
8. člen 
Smotrna izkoriščenost zazidanega stavbnega zemljišča se meri s faktorjem izkoriščenosti zemljišča ter se točkuje z naslednjim številom točk:
Faktor 
izkoriščenosti zemljišča
Število točk
I
II
III
IV
V
do 0,2
300
250
200
100
50
od 0,3 do 0,4
200
150
100
50
20
od 0,5 do 0,6
50
20
10
0
0
od 0,7 do 0,8
20
10
0
0
0
nad 0,8
0
0
0
0
0
9. člen 
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča ne glede na območje upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča. Izjemno ugodne lokacije so opisane z naslednjo mejo:
Meja poteka po Gorenjski cesti, tako da zajema obojestransko hišne številke od odcepa za Presko do bencinske črpalke na Klancu, Seškovo cesto, Medvoško cesto, Cesto ob Sori in Cesto komandanta Staneta.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno ugodnih lokacijah iz prejšnjega odstavka tega člena se obračunajo pri I. območju za naslednje vrste dejavnosti:
Vrsta dejavnosti
1.
zunanja trgovina, bančništvo, poslovne storitve, menjalnice, zastavljalnice, borzne ustanove
250
2.
trgovina na debelo, gostinske storitve, turistično posredovanje
150
3.
trgovina na drobno, obrtne pridobitvene storitve, saloni za osebno nego
100
10. člen 
Za uporabo javnih površin za namene določene v tabeli, se v I. in II. območju obračuna nadomestilo z naslednjimi vrednostmi:
Namen uporabe javnih površin
Območja
I
II
1. 
točilnice na prostem
400
300
2. 
reklamni panoji
350
250
3. 
kioski
300
200
4. 
gostinski vrtovi
200
100
5. 
sejmišča
100
75
Nadomestilo za uporabo javnih površin se določi tako, da se prišteje številu točk iz prejšnjega odstavka tega člena še število točk za komunalno opremljenost iz 5. člena tega odloka. Ta vsota se pomnoži s številom dni uporabe in z vrednostjo točke za izračun nadomestila, ki jo določi Občinski svet Občine Medvode s sklepom v skladu s 13. členom tega odloka ter z velikostjo zasedene javne površine v m2.
K javni površini, ki se uporablja za namene, navedene pod točko 1 do 3 iz prejšnjega odstavka se šteje tudi površina, ki je potrebna za redno opravljanje dejavnosti in, ki jo določi upravljalec javne površine ob oddaji zemljišča v začasno uporabo za zgoraj navedene namene.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 
11. člen 
Poleg primerov navedenih v drugem odstavku 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja nadomestila tudi občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč.
O oprostitvi nadomestila po tem členu odloča župan oziroma po pooblastilu pristojni organ, na zahtevo zavezanca, ki mora predlog za oprostitev vložiti najkasneje do konca tekočega leta za oprostitev plačila nadomestila v prihajajočem odmernem letu. V izjemnih primerih pa se lahko upoštevajo le tisti zahtevki zavezancev za oprostitev, pri katerih odmerni postopek še ni pravnomočno končan.
Po tem odloku se ne plačuje nadomestilo za:
– javne zavode s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Občina Medvode,
– gasilska društva.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
12. člen 
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Za uporabo javnih površin za namene iz 10. člena tega odloka se določi višina nadomestila tako, da se pri izračunu nadomestila upošteva površina (m2), ki se pomnoži z vrednostjo točke.
13. člen 
Vrednost točke za tekoče leto se določi tako, da se uporabi vrednost točke iz preteklega leta, ki je pomnožena z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v celotnem preteklem letu, po podatkih Statističnega urada RS, razen v primeru, ko občinski svet v naprej s posebnim sklepom ali spremembo odloka določi novo vrednost točke.
Vrednost točke v letu 2017 znaša 0,000303 EUR. Vrednost točke se zaokroži na šest decimalnih mest.
14. člen 
Zavezanci morajo prijaviti Občini Medvode nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila v 30 dneh po nastanku oziroma spremembi. Zavezancem za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko odmeri nadomestilo glede na podatke, ki jih Občina Medvode pridobi z uradno evidenco.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki iz evidenc pristojnih organov.
Občina Medvode je lastnik in skrbnik podatkovne zbirke, ki je osnova za odmero nadomestila.
Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega člena med letom, v obdobju pred odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem letu, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila sprememba evidentirana.
Spremembe, ki so nastale po odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zavezancu, se upoštevajo od začetka novega koledarskega leta, ki sledi spremembi.
V kolikor se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila izdana odločba, se uporabijo določila s področja davčnega postopka.
15. člen 
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Finančna uprava RS za odmerno leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in obvestil, ki so ji jih zavezanci dolžni sporočiti ali ji podatke posreduje Občina Medvode ali jih Finančna uprava RS zbere po uradni dolžnosti. Na podlagi javnega pooblastila in medsebojne pogodbe lahko za račun Občine Medvode postopek priprave podatkovne zbirke in postopek odmere opravi pooblaščena gospodarska družba.
Izterjavo zavezancev po tem odloku opravlja Finančna uprava RS po zakonu o davčnem postopku.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
Zavezanec, ki ravna v nasprotju z določbo 14. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:
– posameznik z globo 250 evrov,
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 850 evrov.
Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 250 evrov.
VII. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2017. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Medvode (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00, 10/03 in 51/09).
Št. 422-142/2016-2
Medvode, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti