Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3414. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020, stran 11880.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 14. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15, v nadaljevanju: Pravilnik), se v 8. členu v 7. točki črta besedilo »Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto«.
2. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se pri upravičenih stroških v prvi alineji črta besedilo »in storitev«.
3. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se pri upravičenih stroških v peti alineji za besedo »rastlinjaku« doda vejica ter besedilo »z izjemo namakalnih naprav«.
4. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se pri upravičenih stroških v sedmi alineji na koncu besedila pika spremeni v podpičje ter doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov ter stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov«.
5. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1, se pri upravičenci do pomoči v prvi alineji črta besedilo »ali sosednjih občin«.
6. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1, se pri upravičenci do pomoči v drugi alineji na koncu besedila pika spremeni v podpičje ter doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– kmetijska gospodarstva, s sedežem v Občini Komen, ki imajo čebelnjake vpisane v register čebelnjakov«.
7. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se pri pogoji za pridobitev pod osmo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– število čebeljih družin se podrobneje določi v javnem razpisu«.
8. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev se v desetem odstavku pika črta in doda besedilo »oziroma pooblaščeni član kmetijskega gospodarstva«.
9. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, se pri upravičenci do pomoči v drugi alineji črta besedilo »ali sosednjih občin ter člani kmetijskega gospodarstva«.
10. člen 
V 13. členu pri Podukrepu 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se v osmem odstavku za besedo »oziroma« doda beseda »pooblaščeni«.
11. člen 
V 14. členu pri Ukrepu 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, se pri upravičenci do pomoči v prvi alineji besedilo »kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Komen« nadomesti z besedilom »kmetijska gospodarstva, ki imajo v zaokrožitev vključene kmetijske površine, ki so na območju Občine Komen«.
12. člen 
V 14. členu pri Ukrepu 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, se pri upravičenci do pomoči v prvi alineji na koncu besedila pika spremeni v podpičje ter doda nova alineja, ki se glasi:
»– zasebni lastniki gozdov, ki imajo v zaokrožitev vključene gozdne površine, ki so na območju Občine Komen«.
13. člen 
V 16. členu pri Ukrepu 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, se pri upravičenih stroških v prvi alineji na koncu besedila pika spremeni v podpičje ter doda nova alineja, ki se glasi:
»– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);
(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk«.
14. člen 
V 16. členu pri Ukrepu 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, se za upravičenimi stroški dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel«.
15. člen 
V 16. členu pri Ukrepu 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, se v dvanajstem odstavku črta besedilo »Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto« in nadomesti z besedilom »Najvišji znesek pomoči na projekt na leto se določi v javnem naročilu. Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je do 1.000 EUR v obdobju treh obračunskih let«.
16. člen 
V 17. členu pri Ukrepu 5: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode, se v desetem odstavku črta besedilo »Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo oziroma na projekt« in nadomesti z besedilom »Najvišji znesek pomoči na projekt na leto se določi v javnem naročilu«.
17. člen 
V 18. členu pri Ukrepu 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, se pri upravičenih stroških v drugi alineji črta besedilo »stroški za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja«.
18. člen 
V 18. členu pri Ukrepu 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, se v šestem odstavku besedilo »investicijska dela« nadomesti z besedo »naložbo«.
19. člen 
V 26. členu v četrti točki IV. Nadzor in sankcije se besedilo »za naslednji dve leti« nadomesti z besedilom »v naslednjem letu«.
20. člen 
(1) Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na dodelitev državne pomoči za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/20174, se začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-11/2015
Komen, dne 23. novembra 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti