Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, stran 11878.

  
Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 17. redni seji dne 8. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice 
1. člen 
S tem Odlokom Občina Jesenice kot ustanoviteljica Fakultete za zdravstvo Jesenice preimenuje samostojni visokošolski zavod Fakulteta za zdravstvo Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, ter uskladi besedilo Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (Uradni list RS, št. 41/14 – v nadaljevanju: Odlok) s spremembo imena in s spremembami povezanimi z akreditacijo novih študijskih programov, ki se bodo izvajali na fakulteti.
2. člen 
Naslov Odloka se spremeni tako, da se beseda «Jesenice«, nadomesti z imenom »Angele Boškin«.
3. člen 
V 1. členu Odloka se besedilo »Fakulteto za zdravstvo Jesenice« nadomesti z besedilom »Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin«.
4. člen 
Odlok se spremeni tako, da se skozi celotno besedilo Odloka kratica »FZJ« nadomesti s kratico »FZAB«.
5. člen 
V drugem odstavku 2. člena Odloka se besedilo »znanstveno raziskovalno ter razvojno delo« nadomesti z besedilom »znanstveno raziskovalnega ter razvojnega dela.«
6. člen 
3. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Ime visokošolskega zavoda je: FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
Skrajšano ime zavoda je: FZAB.
Sedež zavoda je Spodnji Plavž 3, Jesenice.
Zavod lahko spremeni ime in sedež ob soglasju z ustanoviteljico.
Visokošolski zavod v mednarodnem poslovanju uporablja naslednje ime:
ANGELA BOŠKIN FACULTY OF HEALTH CARE
Skrajšano ime v angleščini je: ABFHC«
7. člen 
V prvem odstavku 4. člena Odloka se beseda: »Jesenice« nadomesti z imenom »Angele Boškin«.
V tretjem odstavku 4. člena Odloka se besedilo: »Faculty of Health Care Jesenice« nadomesti z besedilom »Angela Boškin Faculty of Health Care«.
8. člen 
V prvem odstavku 11. člena se beseda »šole« nadomesti z besedo »fakultete«.
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »Dekana med njegovo odsotnostjo nadomešča prodekan/prodekanja za izobraževanje.«
9. člen 
V sedemnajsti alineji 12. člena se črta beseda »glavnega«.
10. člen 
Druga alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»sprejema notranje akte FZAB na področju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela;«
Tretja alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»sprejema predloge študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah, programov za izpopolnjevanje ter predloge programov za kontinuiran profesionalni razvoj;«
Šesta alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»obravnava in sprejema poročila o učinkovitosti študija in izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela FZAB;«
Enajsta alineja 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»določa način sprejemanja tem diplomskih, magistrskih in doktorskih del;«
11. člen 
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se besedilo: »prve in druge stopnje« nadomesti z besedilom »prve, druge in tretje stopnje.«
12. člen 
V 35. členu se črta besedilo: »s področja zdravstvene nege«.
13. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
FZAB je dolžna obveščati ustanoviteljico o izvrševanju letnega programa dela, o rezultatih poslovanja ter ji omogočiti vpogled v poslovne knjige. FZAB je dolžna ustanoviteljici predložiti strategijo razvoja za obdobje desetih let ter letni program dela. Letni progam dela mora FZAB predložiti ustanoviteljici letno, najkasneje do 30. 10. za prihodnje koledarsko leto, v kolikor vpliva letni program dela na oblikovanje proračuna ustanoviteljice. V kolikor letni program dela nima finančnih posledic za ustanoviteljico, ga FZAB predloži do 30. 1. tekočega leta oziroma glede na rok, ki ga določi ministrstvo pristojno za izobraževanje in znanost.«
14. člen 
V tretjem odstavku 48. člena se črta beseda: »Glavnemu«, beseda »tajniku«, pa se piše z veliko začetnico.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2016
Jesenice, dne 8. decembra 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti