Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3408. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Gornji Petrovci, stran 11872.

  
Na podlagi določil 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 16. redni seji dne 8. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Gornji Petrovci 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen 
Režijski obrat deluje na območju Občine Gornji Petrovci. Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Gornji Petrovci in ni pravna oseba. Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
Režijski obrat pokriva naslednja področja:
1. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2. oskrba s pitno vodo,
3. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov in površin,
4. vzdrževanje in obnova občinskih objektov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje občinskih cest in javnih poti, nekategoriziranih poti, zelenih površin in površin za pešce, javnih površin,
7. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
8. urejanje in vzdrževanje plakatnih mest,
9. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
10. vsa druga vzdrževalna dela,
11. zimska služba,
12. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
13. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
14. priprava prireditvenih prostorov,
15. urejanje in vzpostavljanje turističnih dejavnosti ter sodelovanje pri pospeševanju razvoja turizma in z njim povezane dejavnosti,
16. vzdrževanje obstoječe naravne in kulturne dediščine,
17. daljinsko ogrevanje,
18. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
19. komunalno opremljanje.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah in zakonu. Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat odda javno naročilo za oddajo del zunanjemu izvajalcu.
III. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
5. člen 
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu tajniku občine.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter predpisih, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
6. člen 
Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine. Režijski obrat se kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe financira:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
Prihodki, ki jih ob delovanju ustvarja oziroma pridobiva režijski obrat, so prihodek proračuna Občine Gornji Petrovci.
7. člen 
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava Občine Gornji Petrovci ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
8. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci, Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci ter določila predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 98/99).
10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/0001-2016-20
Gornji Petrovci, dne 9. decembra 2016
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti