Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2016 z dne 15. 12. 2016

Kazalo

3406. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016, stran 11869.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB in 14/13 popr., 101/13 in 55/15 ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji dne 8. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016 
1. člen 
Z Odlokom o 2. Rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 se spreminja in dopolnjuje Odlok o 1. rebalansu Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 24/16).
2. člen 
2. člen Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2016 (Uradni list RS, št. 24/16) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
2. Rebalans proračuna leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.114.029
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.786.543
70
DAVČNI PRIHODKI
1.443.751
700 Davki na dohodek in dobiček
1.247.641
703 Davki na premoženje
65.350
704 Domači davki na blago in storitve
130.760
71
NEDAVČNI PRIHODKI
342.792
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
272.922
711 Takse in pristojbine
1.200
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.150
714 Drugi nedavčni prihodki
52.020
72
KAPITALSKI PRIHODKI
40.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
26.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
14.100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
287.286
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
287.286
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračune EU za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.059.597
40
TEKOČI ODHODKI
746.398
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
264.554
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.135
402 Izdatki za blago in storitve
414.106
403 Plačila domačih obresti
1.500
409 Rezerve
20.103
41
TEKOČI TRANSFERI
857.194
410 Subvencije
14.080
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
529.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
44.810
413 Drugi tekoči domači transferi
269.204
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
421.665
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
421.665
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
34.340
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
34.340
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
54.432
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
1.500
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
53.604
50
ZADOLŽEVANJE
53.604
500 Domače zadolževanje
53.604
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
152.800
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
 152.800
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–43.264
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–99.196
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–54.432
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
218.235
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
3. člen 
Proračunski skladi so:
Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 20.103 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.103 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2016-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2016
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti